Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini

10.03.2023.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH”, utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu.

Ovaj program vrijedan je ukupno 14.500.000 KM. Od toga sredstva od 14 miliona KM će biti raspoređena na JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, i to za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture planirano je 11.900.000 KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja 2.000.000 KM, te za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja 100.000 KM.

Iznos od 500 hiljada KM namijenjen je za Bosansko-hercegovačku željezničku javnu korporaciju. Svrha ovog programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, te sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj. Također, finansira rad Bosansko - hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije, u odnosu 60:40.

Korisnicima transfera sredstva će se doznačiti u šest jednakih mjesečnih iznosa u prvoj polovini 2023. godine, a oni su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će periodično dostavljati izvještaj o doznačenim sredstvima prema krajnjem korisniku na propisanom obrascu, dok će namjenski utrošak sredstava korisnici dokazivati po završetku budžetske godine.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i korisnici transfera, svako u okviru svoje nadležnosti.

Vlada je donijela i Odluku o dodjeli sredstava JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2023. godinu u iznosu od 6.000.000 KM.

Ova sredstva utvrđena su u Budžetu FBiH za 2023. godinu u okviru subvencija javnim preduzećima, a transfer za izmirenje obaveza će se u skladu sa ovim zakonom dodijeliti Željeznicama FBiH za namjenu plaćanja obaveza prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Korisniku transfera sredstva će se doznačavati po ispostavljenim fakturama prema Federalnom zavodu PIO i koji su bili predmet Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za period od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine.

Željeznice FBiH će za visinu dodijeljenih sredstava povećati učešće državnog kapitala i o tome informisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazloženo, razlog za donošenje Odluke je provedba zakonske odredbe po kojoj je Federacija BiH uzela u obavezu provođenje finansijske konsolidacije JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo s ciljem osiguranja finansijske održivosti i stabilnosti poslovanja ovog privrednog društva.

Više od pet miliona KM za tri programa iz oblasti zaštite okoliša i razvoja turizma u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila tri programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH u ukupnom iznosu od 5.164.595 KM. Ova sredstva se raspodjeljuju sa budžetske pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima i to za programe provedbe Akcionog plana Strategije okoliša, zatim razvoja turizma, te podrške Nacionalnom parku Una.

Prvim Programom utroška se ukupno 2.664.595 KM raspodjeljuje na četiri programa zaštite okoliša. Najveće izdvajanje od 2.000.000 KM odnosi se na sufinansiranje sanacije i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone grada Tuzle, koji se nalazi u krugu nekadašnjih fabrika Hlor alkalnog kombinata (HAK). Ova sredstva planirana su na osnovu Zaključka Parlamenta FBiH, a korisnik je Vlada Tuzlanskog kantona.

Drugim programom je 500.000 KM namijenjeno poboljšanju funkcioniranja upravljanja zaštićenim područjima iz nadležnosti nižih nivoa vlasti u FBiH. Njegov cilj je održivo upravljanje, očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta, jačanje javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima, kao i povećanje broja posjeta tim područjima. Korisnici ovih sredstava su institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima (spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejzaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato, Trebević, zatim Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i dr.). Trećim programom se 84.595 KM dodjeljuje Javnom preduzeću “Deponija” d.o.o. Mostar za podršku regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom. Četvrtim je 80.000 KM namijenjeno korisniku JP za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica za sufinansiranje unapređenja upravljanja komunalnim otpadom, za izgradnju transfer stanica, reciklažnih dvorišta i sortirnice komunalnog otpada, te zatvaranje nesanitarnih deponija.

Drugom odlukom iz resora Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada je usvojila Program utroška transfera 2.000.000 KM za razvoj turizma i to za tri programa. Korisnici mogu biti pravna i fizička lica registrirana na teritoriji FBiH, a prema kriterijima utvrđenim Programom.

Najveći od ova tri odnosi se na izdvajanje 1.000.000 KM za sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke FBiH za dugoročno kreditiranje turističkog sektora, s ciljem razvoja održivog turizma u FBiH. Prema uslovima, iznos pojedinačnog kredita može biti do 500.000 KM, s rokom otplate od osam godina uključujući grace period do 12 mjeseci, uz kamatnu stopu 2,5 posto fiksno na godišnjem nivou. Redovnu kamatu u visini 2,5 posto će subvencionirati resorno federalno ministarstvo za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratnu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva koja će biti subvencionirana u stopostotnom iznosu. Svrha ovog programa je poticaj izgradnji novih i adaptaciji postojećih smještajnih i turističko ugostiteljskih kapaciteta, doprinos povećanju kvalitete turističke ponude i sadržaja, povećanje kvaliteta života u ruralnim područjima, stvaranje uvjeta za ostanak mladih na selu, očuvanje tradicijskih stambenih objekata i razvoj seoskog turizma kao novog turističkog proizvoda, kao i ostali projekti koji doprinose održivom razvoju turizma.

U drugom programu se 700.000 KM izdvaja za nabavku opreme s ciljem razvoja avanturističkog turizma u ruralnim predjelima. Minimalan iznos za dodjelu je 5.000 KM, a maksimalan 50.000 KM. Treći program u iznosu od 300.000 KM namijenjen je podršci turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju nacionalni i internacionalni značaj za FBiH (konferencije, sajmovi, turističko - gastronomske i druge manifestacije). Svrha je promocija domaćih turističkih proizvoda i destinacija s ciljem razvoja i unapređivanja turističke ponude, povećanje posjeta i razvoj održivog turizma. Minimalan iznos za dodjelu je 5.000 KM, a maksimalan 20.000 KM.

Također Vlada je u skladu sa Zakonom o NP Una odobrila Program utroška 500.000 KM za finansiranje troškova za rad i funkcioniranje ovog nacionalnog parka čija djelatnost je javna, a primarni zadatak je zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i izvornosti prirode u ovom NP, koji su od značaja za FBiH.

Utvrđen Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini: Dodatno uređenje pitanja značajnih za trgovce i potrošače, kao i oblasti internet prodaje

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja trgovine i trgovinskih usluga, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, način formiranja i isticanja cijena, trgovačka evidencija, praćenje trgovine i tržišta, zaštita potrošača. Preciziraju se i zakonska rješenja koja se odnose na nepoštene trgovačke radnje, zabranu ograničenja trgovine i privremene mjere ograničenja trgovine, kao i upravni i inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona, te druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine na teritoriji FBiH.

Kako je obrazložilo resorno ministarstvo, prioritet je stvaranje što kvalitetnijeg zakonskog okvira za daljnje unapređenje i razvoj trgovine u Federaciji. Također, potreba da se odgovori zahtjevima modernizacije trgovinskog sektora i prakse, koji su se pojavili tokom primjene važećeg Zakona o unutrašnjoj trgovini uslovili su potrebu za potpunijim i preciznijim uređenjem trgovinske djelatnosti i stvaranjem kvalitetnijeg, osavremenjenog zakonskog okvira. Zbog obimnosti rješenja koje je neophodno donijeti, pristupilo se izradi novog zakonskog akta, koji praktično sublimira sva ranija rješenja, te uvodi sasvim nove odredbe i mjere u sferi obavljanja djelatnosti trgovine.

Novine se, između istalog, odnose na preciznije objašnjavanje pojma trgovca i trgovinske djelatnosti, kao i ostalih subjekata koji pod određenim uslovima mogu obavljati ovu djelatnost (fizička lica, udruženja građana, poljoprivrednici). Prema obrazloženju Ministarstva, dodatno se uređuju postupanja i obaveze trgovaca, kao i pitanja koja su od značaja za potrošače (odobravanje popusta, prodaja sa sniženom cijenom...). Uvodi se i savremena nomenklatura i klasifikacija oblika i načina trgovine, novi instituti (posebne tržišne institucije i slično), a s ciljem razvoja tržišne konkurencije i ravnopravnosti trgovaca.

Detaljno se uređuje i internet prodaja, imajući u vidu njeno sve veće učešće u ukupnom maloprodajnom prometu. U obrazloženju se napominje da su se razvojem internet prodaje javile i određene devijacije usljed pravno neuređenog stanja u oblasti elektronskog poslovanja, te je neophodno predvidjeti adekvatne mehanizme za takve pojave. Normiranje načina obavlјanja trgovine putem interneta, kako ističu iz Ministarstva, doprinijet će smanjenju sive ekonomije i registraciji novih privrednih subjekata u trgovinskoj djelatnosti. Prema obrazloženju, Nacrtom zakona je, među ostalim, propisano da trgovac koji obavlja prodaju na daljinu mora pružiti taksativno navedene informacije o trgovcu i to u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan potrošačima i nadležnim inspekcijskim organima.

Nadalje, Nacrtom su precizirani i razlozi za donošenje rješenja o prestanku rada trgovačke radnje po službenoj dužnosti. Preciznije se uređuje i način formiranja i isticanja maloprodajne cijene, zatim obaveza vođenja knjige žalbi u trgovinama, kao i materijalno-pravne odredbe koje daju konkretna ovlaštenja za preduzimanje konkretnih upravnih radnji inspektoru u postupku inspekcijskog nadzora.

Imajući u vidu činjenicu da je Bosna i Hercegovina nedavno dobila kandidatski status, iz Federalnog ministarstva trgovine istaknuto je i da se ovim nacrtom zakona vrše i određena usklađivanja sa izvorima prava EU. Time je ispunjena obaveza iz članova Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji se odnose na slobodno kretanje roba, te saradnju ugovornih strana u oblasti poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga. Nakon što Federalni parlament usvoji Nacrt, uslijedit će zakonom propisani period javne rasprave. Tokom nje će svi ključni akteri u sektoru trgovine moći iznijeti primjedbe i prijedloge koji će s ciljem još boljeg uređenja ove oblasti biti ugrađeni u tekst prijedloga zakona prije njegovog finalnog usvajanja.

Aktivnosti u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju VE Tušnica

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole i dala prethodnu saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole privredom društvu Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju vjetroelektrane Tušnica. Planirano je da se ova vjetroelektrana, instalisane nazivne snage 72,6 MW (11x6,6MW), odobrene snage priključenja 72,6 MW (11x6,6 MW) i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 193 GWh, gradi na planinskom području brda Jelovača-Tušnica, na području općine Tomislavgrad.

U informaciji je navedeno da obnovljivi izvori energije postaju sve važniji ne samo u smislu smanjenja emisije CO₂, nego i kao lokalni izvor energije bez potrebe uvoza. U ekonomskom smislu ovakvi projekti su veoma važni za opći prosperitet u regiji i zemlji. Projekt izgradnje VE Tušnica doprinosi unapređenju stanja privrede u Kantonu 10, a posebno u općini Tomislavgrad na čijem prostoru je lokacija ove vjetroelektrane.

Projekt VE Tušnica je započet 2017. godine, kada je počelo ispitivanje i mjerenje vjetropotencijala, a 2019. godine izrađen je i elaborat kojim je prikazano da je na nadmorskoj visini od 1.610 metara izmjerena prosječna brzina vjetra od 8 m/s, u desetominutnom intervalu, a maksimalna izmjerena brzina vjetra iznosi

35,1 m/s. Pozicije i količina vjetroturbina su određene na osnovu elaborata, te je određeno da je na ovu lokaciju idealno pozicionirati 11 vjetroagregata, instalisane snage 6,6 MW.

Ukupni trošak izgradnje VE Tušnica iznosi 106.354.000 eura, prema troškovniku glavnog projekta, a povrat investicije uz garantovanu otkupnu cijenu iz 2023. godine od 64,39 €/MWh bio bi između deset i jedanaest godina.

Informacija sadrži i hronologiju realizovanih i aktivnosti koje su u toku, kao i planove za naredni period za projekta izgradnje VE Tušnica, te status projekta izgradnje ove vjetroelektrane.

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH i Uredbom o postupku, kriterijumu, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja propisano je da za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih elektroenergetskih objekta koji su iz nadležnosti Federacije BiH i čija je instalisana snaga veća od 30 MW, Energetsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Federacije BiH i Parlamenta FBiH.

Premijer Federacije BiH zadužen je da usvojenu informaciju sa Zaključkom uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Ministarstvo moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijumu, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ove energetske dozvole.

Saglasnost za prijem 25 radnika u RMU Breza

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a koja se odnosi na provođenje aktivnosti za prijem radnika u Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza koji posluje u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada FBiH daje saglasnost za prijem ukupno 25 radnika na neodređeno radno vrijeme u ovom rudniku i to 24 NK radnika u Službi za proizvodnju za pogon Sretno i Kamenice, te jedan inženjer rudarstva na poslovima proizvodnje, upravnik smjene.

U informaciji ovog federalnog ministarstva navedeno je da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo tražila saglasnost za prijem 25 radnika u RMU Breza na neodređeno radno vrijeme. U obrazloženju zahtjeva koje je Ministarstvu dostavilo ovo javno preduzeće očito je da se radi o radnicima koji su vezani za direktnu proizvodnju u podzemnim pogonima Sretno i Kamenice.

Također, u obrazloženju se navodi da je u ovom rudniku na dan 31.12.2021. godine bilo ukupno 1.059 radnika, a 9.2.2023. godine 919 radnika. Smanjenjem ukupnog broja radnika, smanjen je i broj proizvodnih radnika. Prijemom 25 radnika na neodređeno radno vrijeme neće doći do povećanja ukupnog broja radnika u RMU Breza s obzirom da su na radnim mjestima za koje se traži prijem trenutno angažovani radnici kojima u narednom periodu ističe rad na određeno radno vrijeme.

Ovi radnici su neophodni za izvođenje rudarskih radova (pripreme i dobijanja uglja), a s ciljem ostvarivanja zadatih proizvodnih rezultata.

Podrška projektu zapošljavanja u privatnom sektoru

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zadužnje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u ukupnom iznosu do 39.000.000 eura odobrenih sredstava za BiH, od čega se 25.000.000 eura alocira na Federaciju za Projekt podrške zapošljavanja.

Sredstva zajma namijenjena su za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru ciljnih grupa prijavljenih tražilaca posla. Projekt će to ostvariti finansiranjem više aktivnih mjera tržišta rada, te pružanjem podrške za jačanje posredovanja pri zapošljavanju i modernizacijom praksi monitoringa i evaluacije. Također obuhvata i pokrivanje izdataka izazvanih porastom broja nezaposlenih osoba u vrijeme pandemije.

Provedba Projekta, između ostalog, treba rezultirati zapošljavanjem 15.000 osoba u FBiH, a njegove aktivnosti polučiti održivoj zaposlenosti i nakon 12 mjeseci po isteku poticaja. Obuhvata i očuvanje integriteta finansijskih fondova javnih službi za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i mogućnost izdvajanja većih finansijskih sredstava za buduće zapošljavanje.

Utvrđenim prijedlogom Odluke također se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno usaglašeni zapisnik s pregovora, Nacrt Sporazuma o zajmu između BiH i IBRD-a, te Nacrt Projektnog sporazuma između IBRD-a i Federacije BiH, kao i Nacrt Dokumenta o procjeni projekta. Odlukom je i predloženo davanje saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije za ova sredstva.

Naime, kako je navedeno u Informaciji Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je Zaključkom od 10.6.2021. podržala inicijativu za zaduženje kod IBRD - Svjetske banke za Projekt Podrške zapošljavanju u BiH-II (ESP II) - dodatno finansiranje na području FBiH u iznosu do 25 miliona eura. U aprilu prošle godine održani su i pregovori na kojim je usaglašen Zapisnik, nacrt Sporazum o zajmu između BiH i IBRD, nacrt Projektnog sporazuma između FBiH i IBRD i Dokument o procjeni projekta (PAD).

Inače, ovaj projekt je pokrenulo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike s ciljem pružanja podrške djelimičnog umanjivanja uticaja na pandemije COVID-19 na aktivne mjere tržišta rada, kao i priliv velikog broja radnika koji su ostali bez posla usljed pandemije. Također, nastavit će se ispunjavanje obaveza iz Reformske agende, kao što su unaprjeđenje ishoda tržišta rada i tranzicija na tržišnu ekonomiju, a koje su i dalje najveći izazovi u BiH.

Ovaj zajam je sa rokom otplate od 32 godine uz sedmogodišnji grace period, a za realizaciju usvojene Odluke i izvještavanje, zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Utvrđeni prijedlog odluke radi donošenja bit će upućen Parlamentu Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.

Više od 16,7 miliona KM za programe i projekte namijenjene kulturi, sportu i mladima u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela odluke o usvajanju četiri programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 16.750.000 KM.

Programom tekućih transfera namijenjenih kulturi, sportu i mladima planiran je iznos od 6.550.000 KM. Od ovog iznosa u okviru transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa za provođenje pet programa namijenjeno je 720.000 KM, dok su za kulturu od značaja za Federaciju BiH sa 1.480.000 KM obuhvaćena tri programa, a 950.000 KM je planirano za dva programa institucijama nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Također, ovim programom planirana je i raspodjela 3.000.000 KM za sedam programa u okviru transfera za sport od značaja za Federaciju, kao i 400.000 KM za provođenje četiri programa namijenjena kao podrška mladima. Sredstava će se dodijeliti na osnovu javnog poziva, a dio sredstva, interventna, na osnovu objavljenog obavještenja i pristiglih zahtjeva korisnika.

Programom utroška sredstava u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima planiran je iznos od 200.000 KM u svrhu sufinansiranja Sportskih igara mladih. Svrha ovog programa je doprinos razvoju sporta, tolerancije, solidarnosti, te poštivanju različitosti i stvaranju novih prijateljstava, kao i poticanje mladih za bavljenjem tjelesnom aktivnošću i zdravog stila života. Korisnik ovih sredstava je Udruženje za sport i rekreaciju mladih.

Usvojena su i dva programa utroška sredstava koja su planirana su u okviru kapitalnog transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Prvi je namijenjen za izgradnju bazena u Mostaru u iznosu od 8.000.000 KM, a provodi ga Direkcija za izgradnju KSC u Mostaru. Od ovoga iznosa za troškove uređenja zemljišta planirano je 200.000 KM, za troškove revizije Idejnog rješenja 30.000 KM, za tehnički tim i usluge nadzora izgradnje 233.800 KM, te za usluge izvođača radova 7.536.200 KM.

Drugim kapitalnim transferom planiran je iznos od 2.000.000 KM u svrhu izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, a koju provodi Hrvatsko narodno kazalište Mostar. Od ovog iznosa za građevinske radove planirano je 1.880.000 KM, a za usluge koje podrazumijevaju troškove konsultantskih poslova, stručno-tehnički nadzor radova, te potrebnih saglasnosti i dokumentacije planiran je iznos od 120.000 KM.

Sredstva planirana ovim kapitalnim transferima će se prenositi sukcesivno na račun implementatora odobrenog projekta u najmanje tri tranše. Prva tranša od maksimalno 20 posto će se uplatiti nakon što implementator dostavi zahtjev sa predračunom za izvođenje radova i usluga, a svaka sljedeća nakon što implementator dostavi zahtjev za uplatu i dokaze o realizaciji prethodne tranše. Federalno ministarstvo kulture i sporta će sa implementatorom potpisati poseban ugovor za svaku tranšu u kojem će se definirati namjena sredstava, te vršiti kontrolu njihovog namjenskog utroška.

Uredbe, odluke i rješenja

Donesene su uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku, te o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dopunjena je Odluka o davanju saglasnosti za korištenje više zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo, te donesena Odluka o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Ozimica - Poprikuše.

Vlada FBiH je donijela i Odluku kojom se prihvata Okvir interoperabilnosti Bosne i Hercegovine, preporuke i odrednice Evropskog okvira interoperabilnosti (EIF), čime se u Federaciji BiH stvaraju pretpostavke za osiguranje kompatibilnosti informacionih sistema i procesa, te pružanja objedinjenih i korisnički usmjerenih usluga javne uprave.

Doneseno je Rješenje kojim se dozvoljava korisniku eksproprijacije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem nadležne službe Općine Žepče. U zahtjevu Autocesta FBiH se, između ostalog, ističe da je postupak eksproprijacije vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo - Ozimica, na području ove općine, a nakon što je odlukom Vlade FBiH utvrđen javni interes za izgradnju ove dionice autoceste.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija prihvaćen je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za januar 2023. godine.

Izvještaji i Informacije

Vlada FBiH je na sjednici usvojila izvještaje o radu za prošlu godinu Federalnog štaba civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite, te Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i Upravnog odbora Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH, kao i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Prihvaćeni su izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u FBiH za period 1.1.-31.12.2022. godine.

Prihvaćeni su i prošlogodišnji izvještaji o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, kao i Stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada u skladu Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama FBiH.

Usvojena je informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima u 2022. godini iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, te je prihvaćena i informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti “Promoviranje kulture” i “Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate”.

Vlada je prihvatila i informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. oktobar - 31. decembar 2022. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, te objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Kadrovska rješenja

Nakon što je donijela Odluku o sazivanju 11. vanredne Skupštine Dioničkog društva Ceste Mostar, Vlada je za učešće u radu i odlučivanju na ovoj skupštini opunomoćila Jadranka Puljića.

Također, za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društva Binas d.d. Bugojno opunomoćen je Zlatan Bilanović.

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova izmijenjeno je Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, te je za predsjednika ovog odbora imenovan Nurudin Hafizović.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 09.03.2023.

Naslov: Redakcija