Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđene izmjene i dopune dva zakona o stanovima kojima se izvršavaju presude Ustavnog suda FBiH i BiH, te Evropskog suda za ljudska prava

10.01.2024.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te ih uputila u daljnju parlamentarnu proceduru.

Utvrđenim nacrtom se provode dvije presude Ustavnog suda FBiH, a drugim zakonskim rješenjem se provodi i presuda Ustavnog suda FBiH iz 2017. godine, Ustavnog suda BiH, te Evropskog suda za ljudska prava, te se u oba slučaja otklanja povreda prava na lokalnu samoupravu.

Nacrt izmjena i dopuna Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

Kada je riječ o utvrđenom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, Federalno ministarstvo prostornog uređenja u obrazloženju podsjeća da je ovo predloženo zakonsko rješenje razmatrano na sjednicama oba doma Parlamenta FBiH i da je u septembru 2019. godine prihvaćeno u Predstavničkom, ali ne i u Domu naroda jula 2022. godine. Navedeno je i to da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja u postupku pripreme ovog zakonskog rješenja osiguralo saglasnost Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH koje je svojim aktom od 15.12.2017. godine dostavilo zaključke kojima ističe da postoji zakonski i ustavni osnov za izvršenje odluka domaćih i međunarodnih sudova, te da Predsjedništvo Saveza podržava donošenje ovog zakona. Pored navedene saglasnosti, Ministarstvu su dostavljena i mišljenja i inicijative, odnosno prijedlozi i sugestije na dostavljeni tekst Zakona i pojednih općina i gradova u FBiH, općine Breza, Bugojno, Kakanj, Bosanska Krupa, Sanski Most, Jajce, Grad Mostar, Ključ, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo, Zavidovići, Stari Grad Sarajevo i drugih, koje izražavaju pozitivno mišljenje za donošenje ovako predloženih zakonskih rješenja, te da je na ovaj način Ministarstvo ispoštovalo i izvršilo presude Ustavnog suda FBiH U-5/08 od 24.6.2008. godine i U-3/15 od 11.4.2017. godine koje su upravo i donesene zbog povrede prava na lokalnu samoupravu što kako to Sud konstatuje nije izvršeno konsultiranje lokalne samouprave kod donošenja Zakona na propisan način sukladno odredbama Zakona o načelima lokalne samouprave. Kako se navodi, Ministarstvo je u cilju poboljšanja odredbi zakona, odnosno otklanjanja određenih manjkavosti i nepreciznosti važećeg Zakona, prihvatilo kao osnovane i određene inicijative i prijedloge navedenih općina i zainteresovanih lica za izmjenama i dopunama Zakona, te iste na odgovarajući način ugradilo u ovaj predloženi tekst zakona.

Između ostalog, predloženim izmjenama i dopunama se reguliše pitanje raspolaganja sa stanovima ukoliko davalac stana na korištenje nije podnio zahtjev za vraćanje stana na raspolaganje u propisanom roku na način da se u tom slučaju stan stavlja na raspolaganje općini na čijoj se teritoriji nalazi. Regulisana je i pravna situacija kada davalac stana na korištenje raspolaže viškom stanova koji nisu dodjeljeni svojim radnicima iz razloga starosti stana, nezainteresovanosti za ulaganja u stan i slično, tako da se omogući svim licima da putem javnog konkursa mogu steći pravo na dodjelu stanova na korištenje. Na poseban način je propisana i situacija dodjele stanova privatizovanih preduzeća kojima raspolaže općina ili grad na način da sva zainteresovana lica putem javnog poziva mogu učestvovati u postupku za dodjelu tih stanova na korištenje.

Između ostalog, propisuje se i da pravo na dodjelu stana nemaju lica koja su prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stana, svoj stan prodali, poklonili ili na drugi način stan ili stambeni objekat u vlasništvu otuđili.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo

Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja Vlada FBiH je utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo uputila u parlamentarnu proceduru u hitnom postupku. Utvrđenene izmjene i dopune Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kako navodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u više navrata su dostavljane u parlamentarnu proceduru, ali nikada nisu dobile potrebnu parlamentarnu većinu.

Ovim zakonskim rješenjem se provodi i presuda Ustavnog suda FBiH iz 2017. godine i otklanja povreda prava na lokalnu samoupravu tako što se iznos od 70 posto sredstava za izdvajanje u stambeni fond lokalne samouprave smanjuje na iznos od 30 posto, pri čemu se vodilo računa o zaštiti njihove imovine i pravnih interesa, te da funkcionalnost tih fondova ne bude ugrožena. Prijedlogom zakona mijenja se i član 39e. koji propisuje da se nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a koji je napustio stan u FBiH i nakon toga iz istog stambenog fonda ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, sticanjem novog stana raskida ugovor o otkupu stana u FBiH, da nema pravo na povrat stana, niti pravo na upis prava vlasništva nad tim stanom.

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija BiH, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH u iznosu od 1.000 KM po kvadratnom metru stana, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.

Pravo na naknadu ostvaruje nosilac prava iz pravno obavezujućeg ugovora čiji je zahtjev za vraćanje stana odbijen. Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana i koji nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u skladu sa članom 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, ima pravo na naknadu od FBiH. Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a koji je stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, nema pravo na povrat stana niti pravo na naknadu.

Naknade se isplaćuju u dvije jednake godišnje rate, dok se zahtjev za naknadu iz ovog člana podnosi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predlagač u razlozima za donošenje ovih izmjena i dopune napominje da sudovi u Federaciji BiH u posljednje vrijeme, a usljed nedostaka propisa, donose presude utvrđujući da se tužiteljima isplaćuju naknade po tržišnim vrijednostima stana i da je, s obzirom na sve više ovakvih tužbi, neophodno donijeti zakonsko rješenje u što kraćem vremenskom roku kako bi se izbjegle dalje negativne posljedice po Budžet FBiH.

Predloženo prihvatanje zaduženja do 35 miliona eura kod EIB-a za Gradski prevoz u Sarajevu - B

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta Gradski prevoz u Sarajevu - B u iznosu do 35 miliona eura, koji je proslijedila u Parlament FBiH na donošenje.

Ova sredstva će biti korištena za četiri komponente iz oblasti gradskog saobraćaja, i to za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge, zatim za obnovu voznog parka tramvajskog saobraćaja, te izgradnju gradske saobraćajnice i Transverzale dionica II (Bare-tunel Kobilja glava-Hotonj), kao i uređenje trolejbuskog depoa.

Sredstva ovog zajma odobravaju se Federaciji BiH s rokom otplate od 20 godina i grejs periodom od pet godina koji je uključen u rok otplate, te dospijećem polugodišnjih rata u jednakim otplatama glavnice.

Razmatrana dokumentacija, posebno Ugovor o finansiranju zaključen između EIB-a i BiH u Sarajevu od 22. maja 2023. godine i Luksemburgu 15. juna 2023. godine, prihvatljiva je za Federaciju BiH.

Federacija BiH će sredstva zajma prenijeti na osnovu zajma na Kanton Sarajevo koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da sa Kantonom Sarajevo usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.

Istovremeno je data saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i Federacije BiH, kao i Podugovora o zajmu između Federacije BiH i Kantona Sarajevo. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovarajućeg Podugovora o zajmu ovlašćuje se federalni ministar finansija.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Kanton Sarajevo i Ministarstvo prometa KS, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, kojim će se propisati uslovi za davanje zajma Federaciji, a koji će biti identični uslovima pod kojima EIB odobrava zajam BiH. Federacija će pod istim uslovima sredstva zajma proslijediti dalje Kantonu Sarajevo.

Data saglasnost za prihvatanje granta

EBRD-a: Milion eura za projekt Vodovoda Visoko

Vlada Federacije BiH je utvrdila Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) namijenjenog za finansiranje Projekta Vodovod Visoko, po osnovu Ugovora o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, a koji se odnosi na investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan, u iznosu do miliona eura.

Sredstva granta će biti korištena za finansiranje nabavke dobara, radova i usluga potrebnih za proširenje sistema vodosnabdijevanja u Moštrama, uključujući izgradnju do tri naselja.

Ovom odlukom Vlada Federacije BiH potvrđuje da je dokumentacija, a posebno Ugovor o grantu između BiH i EBRD-a od 22. maja 2023. godine, kao i Nacrt Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH za ovaj projekat, prihvatljiva za Federaciju BiH.

Istovremeno je data i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, te Podugovora o grantu između Federacije BiH i Grada Visoko.

Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora o grantu ovlašten je federalni ministar finansija.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužena su Federalno ministarstvo finansija i Grad Visoko, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH i Podugovora o grantu između Federacije i Grada Visoko, a kojim će Federacija sredstva granta podugovorom dodjeliti Javnom komunalnom preduzeću “Visoko” d.o.o.  

U informaciji je navedeno da će grant sredstva biti iskorištena za provođenje IV faze podsistem Poriječani, Srhinje i Vratnica, čime će se obezbijediti pitka, sanitarno ispravna i redovno higijenski i mikrobiološki kontrolirana voda za 1.100 domaćinstava, te će na taj način vodosnabdijevanje teritorija Grada Visoko biti 95 posto obuhvaćeno gradskim vodovodnim sistemom.

Data saglasnost za prihvatanje investicionog granta EIB-a do tri miliona eura za projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom je dala saglasnost za prihvatanje investicionog granta za podršku Projekta vodosnabdijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru instrumenta pretpristupne pomoći IPA II Evropske investicione banke (EIB) u iznosu do tri miliona eura.

Ova sredstva će se koristiti za podršku Projektu “Vodosnabdijevanje i sanitacija u Bosni i Hercegovini-WATSAN” i osigurat će provođenje mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge kojima se osigurava adekvatno kvalitativno i kvantitativno vodosnabdijevanje, te odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u općinama koje su uključene u projekt.

Potvrđeno je da je dokumentacija, a posebno Ugovor o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i EIB-a, te Nacrt Supsidijarnog sporazuma o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, prihvatljiva za Federaciju BiH.

Istovremeno je data saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Podugovora o grantu između Federacije BiH i uključenih općina/gradova za sredstva granta ove Odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o grantu, ovlašten je federalni ministar finansija.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužena su federalna ministarstva finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Jedinica za implementaciju projekta formirana u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH - WATSAN, ukupne investicijske vrijednosti 121.300.000 eura se implementira u 19 općina i gradova na području Federacije BiH (Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Orašje, Široki Brijeg, Tomislavgrad, Velika Kladuša, Čitluk, Prozor - Rama, Glamoč, Tešanj, Lukavac, Doboj - Jug, Gračanica, Konjic, Mostar, Jajce, Bosansko Grahovo, Usora, Gornji Vakuf - Uskoplje).

U informaciji je, uz ostalo navedeno, da bi se realizacijom Projekta značajno poboljšali postojeći uslovi stanovništva, stvorili adekvatni higijenski uslovi u oblasti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te uvele mjere za zaštitu okoliša, u skladu sa obavezama koje se odnose na pristup Evropskoj uniji i Legislativu Evropske unije, Okvirnu direktivu o vodama, Direktivu o vodi za piće i Direktivu o gradskim otpadnim vodama.

Donesena Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova donijela Uredbu o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom uredbom propisuje se postupak dodjeljivanja i oduzimanja činova policijskim službenicima zaposlenim u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije, utvrđuju radna mjesta policijskih službenika, te poslovi i njima pripadajući činovi policijskih službenika. Također propisana su radna mjesta policijskih službenika koja će biti popunjena u činu mlađeg inspektora zapošljavanjem novih policijskih službenika i radna mjesta koja će biti popunjena unapređenjem policijskih službenika sa nižim činom, kao i druga pitanja od značaja za provođenje ove uredbe.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Kako je navedeno u obrazloženju, tokom primjene dosadašnje Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH utvrđeno je da pojedina pitanja nisu u cijelosti usklađena sa odredbama Zakona o policijskim službenicima FBiH, što je dovelo do različitog pristupa u pogledu sadržaja pojedinih odredbi.

Također, analizom rada u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u proteklom periodu ocijenjeno je da je u izvršavanju poslova iz nadležnosti ovog ministarstva koji se odnose na obuku policijskih službenika na Policijskoj akademiji i analitičku obradu podataka u vezi sa pitanjima iz oblasti droga, terorizma, organizovanog kriminala i međukantonalnog kriminala, potrebno iskustvo i znanje policijskog službenika. Stoga je uredbom bilo potrebno predvidjeti policijske službenike i u okviru Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Analizom rada Federalne uprave policije ocijenjeno je da za pravilno i efikasno izvršavanje poslova iz djelokruga rada, prije svega kibernetičkog kriminala, neophodno da se za pojedina radna mjesta predvide susjedni činovi. Ovi činovi su postojali i ranije, ali je to pravo ukinuto Uredbom koja je donesena 2015. godine.

Odluke, izvještaji, informacije i planovi

Date su saglasnosti na revidirani Plan poslovanja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za period 2023-2025. godina, kao i Plan poslovanja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2024.-31.12.2026. godine.

Vlada Federacije BiH izmjenila je Odluku o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2023. godini, te donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu.

Usvojeni su Godišnji plan rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2024. godinu, kao i Plan komunikacije Vlade Federacije BiH za 2024. godinu s Komunikacijskim akcionim planom.

Vlada Federacija BiH usvojila je Informaciju o provođenju Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, koja će biti dostavljena Parlamentu Federacije BiH radi informisanja.

Doneseni su neophodni akti za raspisivanje Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća uime državnog kapitala.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje kojim se na lični zahtjev Mirza Kršo razrješava dužnosti člana Upravnog odbora Finansijsko - informatičke agencije.

Doneseno je i Rješenje kojim se Kenan Hadžić razrješava dužnosti člana Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, prije isteka mandata, zbog podnošenja ostavke.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Dražena Laganina za direktora ovog privrednog društva na mandatni period od četiri godine. Prije toga data je prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora, radi okončane konkursne procedure.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava su opuomoćeni Dragana Batinić Plakalović (Union banka d.d. Sarajevo), Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar), Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Halko Balavac (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlada FBiH, 09.01.2024.

Naslov: Redakcija