Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog programa ekonomskih reformi RS za period 2020-2022. godina, Prijedlog Budžeta RS za 2020. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima

09.12.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 49. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina, koji daje pregled sveukupnog okvira i ciljeva politika Vlade Republike Srpske, makroekonomskog okvira, fiskalnog okvira, ključnih prepreka za konkurentnost i rast, te definiše 18 strukturnih mjera u okviru osam reformskih oblasti.

U periodu 2020-2022. godina očekuje se nastavak stabilnog kretanja privrednog rasta po stopama 3,5%, 3,7% i 4% respektivno, kao rezultat održivog rasta domaće tražnje, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija.

Prijedlogom ekonomskih reformi planirano je jačanje podrške oblasti malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje postojeće i stvaranje novih oblika preduzetničke infrastrukture, te uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naučnoistraživačkim i inovacionim potencijalom u Republici Srpskoj.

Jedan od glavnih ciljeva politika u narednom periodu ostaje provođenje reforme zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i aktivnosti u oblasti povećanja efikasnosti tržišta rada, uključujući reformu Zavoda za zapošljavanje, i unapređenje usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada, s ciljem njihove bolje povezanosti, što predstavlja jedan od najozbiljnijih i najhitnijih izazova za zemlju.

Biće nastavljena i druga faza reforme Inspektorata Republike Srpske i inspekcija svih nivoa vlasti u Republici Srpskoj i smanjenje učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi.

Vlada Republike Srpske će u narednom trogodišnjem periodu nastaviti sa sprovođenjem reformi u oblasti tržišta energije i transporta, uključujući restrukturiranje Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj.

U oblasti poljoprivrede i usluga, nastaviće se sa provođenjem aktivnosti na unapređenju konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu čiji planirani okvir iznosi 3.425.000.000 KM, što predstavlja uvećanje od 108,4 miliona KM, odnosno 3,3% u odnosu na sredstva planirana Rebalansom budžeta za 2019. godinu.

Budžetski prihodi i primici su planirani u iznosu od 2.996,6 miliona KM, dok je finansiranje planirano u iznosu od 406,7 miliona KM, od čega se na primitke od zaduživanja odnosi 345,2 miliona KM. Ako primitke od zaduživanja u 2020. godini poredimo sa primicima u 2019. godini koji su iznosili 384,4 miliona KM, vidljivo je da su isti manji za 39,2 miliona KM.

Naznačajnija povećanja na prihodovnoj strani budžeta se odnose na:

- Prihode od doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje (PIO) za 48,1 milion KM,

- Prihode od indirektnih poreza za 65,2 milion KM

- Prihode od naknade za priređivanje igara na sreću za 21,7 miliona KM,

- Prihode od poreza na dobit za 9,8 miliona KM,

Najznačajnija izdvajanja na rashodovnoj strani budžeta se odnose na:

Rashode za lična primanja koja iznose 844,8 miliona KM i u odnosu na Rebalans za 2019. godinu su uvećana za 81,6 miliona KM. Do povećanja je došlo zbog povećanja plata budžetskim korisnicima u rasponu od 5% do 20%, u zavisnosti od platnog koeficijenta, kao i planiranog organizovanja Penzijskog plana Vlade, te uvođenja novih budžetskih korisnika u trezor: JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske i Osnovni sud Šamac.

Materijalni troškovi namjenjeni za neometano funkcionisanje institucija su planirani u iznosu od 117,4 miliona KM.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja iznose 1.142,0 miliona KM, i u odnosu na Rebalans za 2019. godinu uvećanje su za 40,0 miliona KM.

Doznake na ime socijalne zaštite su planirane u iznosu od 237,4 miliona KM i u odnosu na Rebalans za 2019. godinu uvećanje su za 5,3 miliona KM.

Izdaci za kapitalne investicije su planirane u iznosu od 135,1 miliona KM, i u odnosu na Rebalans za 2019. godinu uvećane su za 38,1 miliona KM. U okviru ove grupe rashoda planirana su izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih bolnica, sredstva za opremanje MUP-a, kao i osavremenjavanje nastavnog procesa u osnovnim školama, kao i za prioritetne projekte iz Programa Javnih investicija koje se planiraju u budžetu.

Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, koji detaljnije uređuje način izvršenja Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, i usvojila Informaciju o usklađenosti Dokumenta okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2020-2022. godina sa politikama Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima s ciljem rasterećenja privrede kroz smanjenje poreskog opterećenja dohotka od ličnih primanja.

Predloženo rješenje se odnosi na smanjenje poreskog opterećenja dohotka od ličnih primanja umanjenjem stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 0,2%, odnosno sa dosadašnjih 0,8% na 0,6%.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019 - 2022. godina.

Digitalizacija i informatizacija javne uprave neminovan je proces razvoja savremenog društva koji podrazumijeva potpuno novi koncept rada državnih službenika uz pomoć novih tehnologija, a na korist građanima i našoj privrednoj zajednici.

Zahvaljujući Strategiji razvoja elektronske uprave Republike Srpske 2019-2022. godine prvi put će biti uspostavljena koordinacija u organizaciji sistema elektronske uprave u Republici Srpskoj jer se ovaj sveobuhvatan strateški dokument odnosi isključivo na razvoj e-uprave kao novog koncepta u radu javne uprave.

Potrebe privrednog sektora i građana Srpske, ali i zahtjevi pojedinih organa javne uprave, razlog su donošenja Strategije jer digitalno poslovanje i pružanje usluga svima olakšava rad.

Cilj elektronske uprave kao novog koncepta je da se uz pomoć novih tehnologija, prije svega interneta i digitalne komunikacije, svakodnevni poslovi prema Vladi i državnim tijelima obavljaju na inovativan način, što će doprinijeti bržem, efikasnijem i transparentnijem radu.

Strategija razvoja e-uprave podrazumijeva, zapravo, paralelni razvoj tri važna stuba razvoja e-uprave - razvoj IKT infrastrukture, razvoj elektronskih usluga kao suština e-uprave, te razvoj ljudskih resursa u domenu IKT unutar javne uprave.

Samim dokumentom predviđeno je ukupno 65 mjera, od kojih se 26 odnosi na IKT infrastrukturu, 29 na razvoj e-usluga, a 10 na razvoj ljudskih resursa.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o sprovođenju kampanje "Jačanje medijske pismenosti kod djece u Republici Srpskoj".

Cilj ove kampanje, koju je 2017. godine iniciralo Ministarstvo saobraćaja i veza, je jačanje svijesti kod djece školskog uzrasta o razumijevanju uloge medija i boljem shvatanju medijskih poruka (informacija, reklama i drugih sadržaja) i zaštite djece od negativnih sadržaja (nasilja, vrijeđanja, diskriminacije). Ciljne grupe kampanje su učenici viših razreda osnovnih škola, nastavnici i roditelji.

Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo prosvjete i kulture da prate aktivnosti koje su vezane za proces sprovođenja kampanje i redovno izvještavaju Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2019/2020. godini.

Predloženom odlukom uspostavlja se pravni okvir kojim se uređuje način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u sklopu petog ciklusa Finansijskog mehanizma 2019/2020. Sredstva za direktnu podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se u okviru uspostavljenog Finansijskog mehanizma i iznose 655.000 KM od kojih 255.000 KM obezbjeđuje Vlada Švajcarske u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), a 400.000 KM iz budžeta Republike Srpske za 2019. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 05.12.2019.

Naslov: Redakcija