Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, Zakona o prekršajima, Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja, o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, te prijedlozi zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha. Nastavak sjednice 13. decembra 2016. godine

09.12.2016.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 8. decembra 2016. godine na završetku prvog dijela 15. redovne sjednice više zakona o izmjenama i dopunama zakona, prijedloga zakona, strategija i izvještaja.

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po kojem se mijenja naziv osnovnih organizacionih jedinica van sjedišta Ministarstva, odnosno centri i stanice javne bezbjednosti se transformišu u policijske uprave.

Po novom Zakonu u pogledu potrebnog radnog iskustva za izbor direktora policije umjesto tri biće dovoljno pet godina radnog iskustva na radnim mjestima za koja su predviđeni čin glavni inspektor.

Takođe radnici zatečeni na radu u Ministarstvu, a koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju više od 20 godina efektivnog radnog staža na poslovima stručne spreme oslobađaju od obaveze polaganja stručnog ispita.

Precizirano je da se čin generalnog inspektora policije stiče policijski službenik koji je raspoređen na poslove i zadatke rukovodioca osnovne organizacione jedinice.

Usvojen je i Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pojam po kojem je zdravstvena knjižica elektronska zdravstvena kartica koja sadrži podatke o zdravstvenom osiguranju i stalne podatke koji se vode u oblasti zdravstva.

Narodni poslanici sa 25 glasova za i 45 suzdržanih odbili su prijedlog za izmjene Zakona o radnim odnosima u državnim organima.

Sa 26 glasova za i 44 suzdržana odbijen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave.

Poslanici su usvojili i

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja,
  • Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju,
  • Prijedlog Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha,
  • Strategiju i politiku razvoja industrije RS za period 2016. – 2020. godina.

Usvojen je i Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2015. godinu i zaključak po kojem Izvještaj stupa na snagu narednog dana nakon objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Poslanici su usvojili i Izvještaj o bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2015. godinu.

Narodna skupština RS nastaviće 15. redovnu sjednicu u utorak, 13. decembra u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda su:

14. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period 1.1.2015. do 31.12.2015. godine;

b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;

v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine.

15. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2015. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2015. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;

16. Izvještaj Pravobranilaštva Republike Srpske o radu za period od 1.1.2015. – 31.12.2015. godine;

17. Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina;

18. Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 1.1. – 31.12.2015. godine;

19. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;

20. Izvještaj Radio – televizije Republike Srpske o poslovanju za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu;

21. Konačni izvještaj o realizaciji i ocjena Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine;

22. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene "Ada" po skraćenom postupku;

23. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) po projektu izgradnje vjetroelektrane "Hrgud";

24. Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine Srpske, 08.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772