Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FEDERACIJI BIH: Definisane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri

09.11.2023.


Cilj Prijedloga zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH je, kako je obrazloženo, pravno urediti oblasti poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH koja može imati višestruke efekte u stvaranju konkurentske prednosti MSP u Federaciji BiH. Time se postojećim i potencijalnim korisnicima svih oblika poduzetničke infrastrukture omogućava lakše pokretanje poslovanja i nesmetan razvoj privrednih aktivnosti kroz podršku svih nivoa vlasti, kao i poduzetničkih potpornih institucija. Predlagač je obrazložio i da se bez uređene i razvijene poduzetničke infrastrukture, mala i srednja preduzeća teško mogu razvijati, te kvalitetno organizovati i biti konkurentna, kao i povezivati u klastere i lakše nastupati na međunarodnom tržištu. Pored toga, relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti će biti omogućeno sistemsko planiranje u razvoju poduzetničkih zona, tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora, te razvojnih agencija.

Ovim zakonom uređuje se institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture, poduzetnička infrastruktura, registar poduzetničke infrastrukture, te sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture. Također se uređuje upravni nadzor i kaznene odredbe, te druga pitanja od značaja za poduzetničku infrastrukturu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakonom je utvrđeno da uspostavljanje poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH omogućava brži rast poduzetništva i povećanje investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi, te potiče privredni rast planiranjem i pravovremenom izgradnjom poduzetničke infrastrukture, koja je u funkciji ravnomjernog razvoja Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave. Pored toga, omogućava stvaranje u potpunosti infrastrukturno opremljenih poduzetničkih područja, visokog nivoa lokacijske konkurentnosti i sistema podrške za poslovanje u tim područjima u Federaciji, sa posebnim usmjerenjem ka poticanju razvoja i primjene modernih tehnologija u poslovnim procesima, s ciljem kreiranja usluga i proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Kao subjekti poduzetničke infrastrukture, u smislu ovog zakona, definisane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri (čime se stvaraju mogućnosti za formiranje i IT poslovnih zona). Sistem poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH čine poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije, tehnološko-poduzetnički centri i slobodne zone.

Prijedlogom zakona utvrđeno je da Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu Strategije razvoja Federacije BiH i politike Vlade FBiH, te u skladu sa analizom stanja u oblasti poduzetničke infrastrukture, predlaže Program poticaja za razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH koji usvaja Vlada FBiH, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije.

Finansijska sredstva za provedbu Programa poticaja su sredstva iz Budžeta FBiH i godišnje iznose minimalno 0,3 posto prihoda Budžeta FBiH, umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Ove odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju FBiH, te uslijed finansijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Budžeta FBiH. Program se može, zavisno o specifičnosti pojedinog projekta, sufinansirati i iz osiguranih sredstava kantonalnih budžeta, budžeta jedinica lokalne samouprave, finansijskih resursa međnarodnih finansijskih institucija i organizacija i ostalih izvora.

U razlozima za donošenje ovog zakona, između ostalog, predlagač navodi da oblast poduzetničke infrastrukture nije pravno uređena, te da nema kvalitetne baze podataka, kao i da nisu propisani sistemi podrške i obaveze dostavljanja povratnih informacija sa terena o stepenu razvoja. Istaknuto je, da zbog navedenog, nije moguće kreirati odgovarajuće strateško-planske akte koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.11.2023.

Naslov: Redakcija