Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE: Prijedlog zakona usklađen sa propisima Evropske unije, a njegov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na stvaranje novih i razvoj postojećih subjekata male privrede, te njihovo stabilno i uspješno poslovanje

09.11.2023.


Prijedlogom zakona o poticanju razvoja male privrede se uređuju principi poticanja male privrede u Federaciji BiH, poticajne mjere, strategija razvoja male privrede, te akcioni plan, program poticaja i njegovo provođenje, kao i Vijeće za poticanje razvoja male privrede i nadzor. Ovaj propis u potpunosti je usklađen sa propisima Evropske unije, a njegov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na stvaranje novih i razvoj postojećih subjekata male privrede, te njihovo stabilno i uspješno poslovanje.

Prijedlogom zakona se, između ostalog, propisuje kategorizacija subjekata male privrede na mikro, male i srednje subjekte, te se preciziraju uslovi ove kategorizacije. Propisuje se i način uspostavljanja informacionog sistema subjekata male privrede i upravljanja poticajima radi planiranja, provođenja, praćenja i vrednovanja mjera i instrumenata poticanja razvoja male privrede i ocjene privrednih učinaka. Ove aktivnosti se odnose na integraciju postojećeg Informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća u FBiH (ISR MSP) i baze poticaja Ministarstva, odnosno ne podrazumijeva se uspostava novog sistema zbog čega nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

Utvrđuju se i poticajne mjere za poboljšanje konkurentnosti male privrede, kao i obaveza usklađivanja svih poticajnih mjera sa propisima kojima je regulisan sistem državne pomoći. Potom se propisuje i procedura donošenja, način, uslovi, sadržaj i rok za usvajanje Programa poticaja, te se definiše način provođenja Programa, kao i sadržaj pravilnika o postupku njegovog provođenja. Regulišu se iznos i način obezbjeđenja finansijskih sredstava za provođenje programa, nosioci provođenja poticajnih mjera, ali i utvrđuju njihove obaveze.

Prijedlogom zakona se propisuje da se finansijska sredstva za provođenje Programa osiguravaju u Budžetu FBiH za svaku kalendarsku godinu, te da njihova visina godišnje iznosi minimalno 0,7 posto prihoda Budžeta umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Pomenute odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji FBiH, usljed finansijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Budžeta. Osim navedenih sredstava, Prijedlogom zakona je predviđeno da se mogu koristiti i raspoloživa razvojna sredstva iz međunarodnih i drugih izvora.

U razlozima za donošenje novog zakona predlagač je, između ostalog, pojasnio kako je višegodišnje iskustvo pokazalo da su trenutna zakonska rješenja u oblasti male privrede manjkava, te da bi novi zakon trebao doprinijeti stvaranju ugodnog poslovnog okruženja za malu privredu kroz unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira, čime će se omogućiti stvaranje kadrovske osnove za izradu strateških dokumenata i akcionih planova. Također je naglašeno da nepostojanje odgovarajućih zakonskih rješenja za posljedicu ima umanjenje potencijala za privlačenje sredstava iz EU fondova i drugih donatorskih fondova, a što u konačnici direktno utiče na nisku stopu rasta subjekata male privrede i otvaranja novih produktivnih radnih mjesta.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.11.2023.

Naslov: Redakcija