Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o legalizaciji bespravne gradnje i o obaveznom zdravstvenom osiguranju

09.09.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 186. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata po hitnom postupku.

Ovom prilikom pozivamo građane da ne podnose zahtjeve za legalizaciju svojih bespravno izgrađenih objekata prije usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, jer će uslovi za legalizaciju po novom zakonu biti povoljniji, a procedure jednostavnije. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata odnosi se na legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na teritoriji cijele Republike Srpske.

Donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata po hitnom postupku je neophodno, s obzirom na to da se produžava rok do kada se objekti smatraju legalno izgrađenim, naročito u dijelu produženja ovog roka za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte, te se radi omasovljenja legalizacije i pojednostavljenja procedura za ove objekte omogućava da tamo, gdje je to moguće, bespravni objekti uvedu u legalne tokove.

Vlada još jednom poziva građane da ne podnose zahtjeve za legalizaciju svojih bespravno sagrađenih objekata prije usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, jer će uslovi za legalizaciju po novom zakonu biti povoljniji, a procedure jednostavnije.

Kroz odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju iz 2013. godine, a i sada važećim Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, rok do kada se objekti smatraju legalno izgrađenim bio je kraj 1980. godine. S obzirom na period koji je protekao od definisanja pomenutog roka, smatralo se opravdanim i korisnim da se ovaj rok pomjeri na kraj 1991. godine. Naime, radi se o bespravno izgrađenim objektima koji postoje i u upotrebi su više od 30 godina, a naslijeđeni su iz nekadašnje zajedničke države i tadašnjeg društveno-političkog uređenja i društvenih odnosa, pa je opravdano da svi ovi objekti budu riješeni na isti način.

Pored navedenog, cijeneći da je bespravna gradnja u najvećem obimu nastala u periodu nakon i kao posljedica ratnih dešavanja, često i kao posljedica političkih odluka tadašnjih lokalnih vlasti radi stambenog zbrinjavanja velikog broja socijalnih kategorija građana, zbog čega se smatra opravdanim i da se produži rok za utvrđivanje legalnosti za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte, čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, te za pomoćne objekte kao što su garaže, ostave, ljetne kuhinje i sl. Dakle, uzeti su u obzir samo oni objekti kojima su bespravni graditelji rješavali svoje stambeno pitanje, a prilikom razmatranja roka do kada se oni smatraju legalno izgrađenim uzet je kraj 2013. godine, s obzirom na to da su tada završeni digitalni ortofoto planovi Republike Srpske izrađeni od 2012. i 2013. godine. Na ovaj način se stvaraju uslovi da sve lokalne zajednice budu jednako tretirane, te da što veći broj tih objekata bude uveden u legalne tokove.

Takođe, kroz izmjene Zakona naglašava se da se legalizacija smatra opštim interesom za Republiku Srpsku, kako bi se svim nadležnim organima ukazalo na potrebu da se legalizacija sprovede u što većem obimu, da se određeni dokazi pribavljaju po službenoj dužnosti, da se poštuju zakonski rokovi i da jedinice lokalne samouprave donose odluku o legalizaciji i u svojim budžetima planiraju sredstva i olakšice za određene socijalne kategorije, kako to sam Zakon predviđa.

Pored navedenog, takođe se vrši dodatno preciziranje odredaba koje se odnose na sadržaj odluka jedinica lokane samouprave kojima se definišu subvencije, pri čemu se jasno naznačava da pomenuta subvencija za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide I i II kategorije može iznositi i 100%, a takođe, pomenuti stav sada propisuje sadržaj odluke, a ne i rok za njeno donošenje, s obzirom na to da je donošenje ove odluke opciono, odnosno da zavisi od potrebe i mogućnosti lokalnih zajednica.

Kao rezultat potrebe koja se javila u postupku primjene Zakona, preciziran je i način postupanja inspekcijskih organa u postupku vršenja inspekcijskog nadzora bespravnih objekata koji su izgrađeni nakon stupanja na snagu, odnosno za koje je u odgovarajućem postupku već utvrđeno da bi zadržavanje tog objekta ili dijela objekta onemogućilo privođenje zemljišta na kojem je izgrađen krajnjoj namjeni u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Razlog za donošenje Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju je potreba za unapređenjem sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj.

Predloženim tekstom Zakona u značajnoj mjeri je uređen širi obim prava osiguranih lica prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-30.06.2022. godine.

Budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 1,795.4 miliona (milijardu 795 miliona 400 hiljada) KM, što je za 2% manje u odnosu na Rebalans, a u nivou sa finansijskim planom za prva dva kvartala 2022. godine.

Prihodi od direktnih poreza iznose 879.3 miliona KM i viši su za 5% u odnosu na Rebalans, dok su indirektni porezi 781.1 milion KM, što je za 7% manje u odnosu na planirani Rebalans.

Rashodi i izdaci planirani budžetom na opštem fondu u prvoj polovini 2022. godine iskazani su u iznosu od 1,949.2 miliona KM, što je za 11% manje u odnosu na Rebalans.

Primici od zaduživanja u prva dva kvartala 2022. godine ostvareni su u iznosu od 158.7 miliona KM.

Ino-dug je u prvoj polovini 2022. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 129.0 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 170.8 miliona KM.

Rashodi i izdaci koji se odnose na projekte koji se finansiraju iz Programa javnih ulaganja Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini, u prvoj polovini 2022. godine evidentirani su u iznosu od 76.2 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o prioritetnim projektima iz Programa javnih investicija sa raspodjelom sredstava, čime ukupan iznos odobrenih sredstava iz Programa javnih investicija u 2022. godini iznosi 247.155.780 KM.

Ovim izmjenana i dopunama odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 1,5 milion KM za finansiranje ranije odobrenog projekta “Sufinansiranje sanacije, adaptacije i restauracije kuće Milanović u Banjaluci”, tako da ukupno odobrena sredstva za ovaj projekat iznose 2,5 miliona KM. Iz sredstava javnih investicija biće finansiran i Projekat “Izgradnja Memorijalnog kompleksa posvećenog Srbima civilima stradalim u 20. vijeku”, za koji će iz Budžeta Republike Srpske biti izdvojeno 800.000 KM.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 08.09.2022.

Naslov: Redakcija