Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE ODBIO ZAHTJEV SUDA BOSNE I HERCEGOVINE ZA OCJENU USTAVNOSTI ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

09.08.2019.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH. Radi se o pokušaju osporavanja odredbi koje se odnose na ocjenjivanje rada predsjednika i sudija u Sudu BiH.

Državni sud podnio je 25. marta 2019. godine Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu kompatibilnosti člana 17. tačka (22) u vezi s članom 18. tačka (a) Zakona o VSTV-u s članom I/2. Ustava BiH.

Ustavni sud BiH nakon prijema zahtjeva zatražio je očitovanje od Parlamentarne skupštine BiH i VSTV-a. Državni organ zakonodavne vlasti nije se očitovao s obzirom na to da još nisu formirane parlamentarne komisije, dok je VSTV dostavio odgovor u roku.

U zahtjevu za ocjenu ustavnosti Sud BiH je naveo da je pred tim sudom pokrenut upravni spor protiv VSTV-a kao tuženog, i to radi poništenja akata koje je donio VSTV. Riječ je o Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini.

Sud BiH naveo je kako smatra da je potrebno zastati u upravnom sporu, jer iz "petita i supstrata tužbe proizlazi potreba ocjene ustavnosti". Dakle, kako je Sud BiH naveo, "ako se tužbom traži ocjena ustavnosti pobijanih podzakonskih akata", najprije je neophodno ispitati ustavnost odredbe člana Zakona o VSTV-u u dijelu koji se odnosi na predsjednika suda, predsjednike odjeljenja i sudije Suda BiH.

Sud BiH naveo je i da "ovu nadležnost VSTV može ostvariti, kad je riječ o Sudu BiH, samo u onom domenu i obimu koji je propisan Zakonom o Sudu BiH, a mogućnost ocjenjivanja od bilo kojeg organa nije propisana tim zakonom, iz čega proizlaze nejasnoće i pravna nesigurnost i prekoračenje ustavnih ovlasti od VSTV-a".

Upravni spor pred Sudom BiH pokrenuli su predsjednik Suda BiH, predsjednica Krivičnog odjeljenja Suda BiH i sudija Suda BiH, u svojstvu tužilaca. Oni su podnijeli tužbu protiv VSTV-a radi poništenja Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini zbog toga što pobijani akti u dijelu koji se odnosi na predsjednika Suda BiH, predsjednike odjeljenja i sudije Suda BiH nisu u skladu sa Zakonom o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007), Zakonom o Sudu BiH i Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I).

U odluci Ustavnog suda, tužioci su predložili da Sud BiH donese presudu kojom usvaja tužbeni zahtjev tužilaca i pobijane akte - kriterije - u odnosu na predsjednika Suda BiH, predsjednike odjeljenja Suda BiH i sudije Suda BiH te sve pravne i faktičke radnje učinjene na osnovu njih i njihove pravne posljedice poništi kao nezakonite i neustavne.

- U suštini, odlučne činjenice u tužbi mogle bi se sumirati na sljedeći način: Prije donošenja pobijanih akata tuženi je pokušao, bez validnog zakonskog osnova, uvesti ocjenjivanje rada tužilaca, a povodom prethodnog pokušaja da se uvede ocjenjivanje donesena je pravosnažna sudska presuda (Odluka Suda BiH broj U 439/08), "pravni prednici pobijanih akata" (raniji doneseni kriteriji) isključuju primjenu u odnosu na tužioce, jer ne postoji validan zakonski osnov, Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2009 - prečišćen tekst, 74/2009 - ispr. i 97/2009), kao primarno zakonodavstvo, ne konstituira institut ocjenjivanja tužilaca, kao i druge razloge koje su istakli u tužbi - piše u ovoj odluci.

VSTV je u svom odgovoru naveo da ne postoji nijedan razlog da sudije Suda BiH budu izuzete iz mehanizma ocjenjivanja. Kako kažu, zbog propusta zakonodavca u eksplicitnom normiranju ovog pitanja, potpuno je legitimno, primjenom metoda analogije, zaključiti da i sudije Suda BiH treba da se ocjenjuju, čime se dovode u ravnopravan i neprivilegiran položaj u odnosu na ostale sudije. VSTV je, također, naveo da se ocjenjivanje rada sudija provodi radi postizanja identičnih ciljeva za cijeli sudski sistem pa i za Sud BiH.


IZVOR: Vebsajt Avaz, 08.08.2019.

Naslov; Redakcija