Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, odnosno pristaništa za međunarodni saobraćaj, plovni putevi na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe

09.06.2017.


Vlada Republike Srpske odlučila je 08.06.2017. godine na 128. sjednici, održanoj u Banjaluci, da neće doći do povećanja školarina na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj za akademsku 2017/18. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u Republici Srpskoj u 2017. godini.

Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove se realizuje od 2008. godine, a ukupan broj dodjeljenih subvencija od početka realizacije ovog programa, uključujući i posljednji raspisani konkurs, iznosi 3039.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je i u 2017. godini raspisalo Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u periodu od 27.03.2015. godine do 27.04.2017. godine. Ukupan broj prijavljenih po ovom konkursu je bio 277, a od čega je 266 zahtjeva odobreno, a odbijeno 11. Od ukupnog broja odobrenih 223 zahtjeva su mladi bračni parovi, a 43 zahtjeva samci i samohrani roditelji.

Za ove namjene u 2017. godini obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.600.000,00 KM i planirano je raspisivanje još jednog Konkursa za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove do kraja 2017. godine. Od 2008. godine do 2017. godine, na ovaj program utrošeno je 8.574.819,36 KM.

Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na uputstvo o izmjenama uputstva o proceduri i načinu utroška prikupljenih sredstava u "Fond Partner".

Cilj izmjena je da se poljoprivrednim proizvođačima omogući da po što povoljnijim uslovima i u optimalnom roku obezbjede sredstva za obavljanje radova u poljoprivredi.

Promjene se odnose na povećanje maksimalnog iznosa kredita sa 300.000 na 500.000KM i povećanje perioda otplate sa šest na osam godina. Takođe izmjenama uputstva predviđeno je skraćivanje procedure aplikacije pri čemu će se korisnici obraćati direktno bankama za kreditna sredstva.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, odnosno pristaništa za međunarodni saobraćaj, plovni putevi na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da se primjenjuje Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, odnosno pristaništa za međunarodni saobraćaj, plovni putevi na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe ("Službeni list SR BiH", broj 37/83) koja je bila u primjeni na osnovu člana 12. Ustavnog zakona za provođenje Ustava Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 21/92).

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pripremi sektorskih planskih dokumenata za IPA 2 za period 2018-2020.

S obzirom na to da su u prethodnom periodu identifikovani problemi u pogledu nepoštovanja nadležnosti institucija Republike Srpske u procesu izrade SPD-jeva, a cijeneći važnost učešća republičkih organa uprave u procesu definisanja prioritetnih aktivnosti koje će biti predmet finansiranja u okviru godišnjih paketa IPA 2 za 2018., 2019. i 2020. godinu, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju je izradilo Informaciju o pripremi sektorskih planskih dokumenata za IPA 2 za period 2018-2020 sa prijedlogom zaključka, koju dostavlja Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Vlada je zadužila republičke organe uprave da učešće u procesu izrade sektorskih planskih dokumenata za period 2018-2020 sprovode isključivo u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, te uz puno poštovanje Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o izradi dokumenta "Strategija aproksimacije propisa pravnoj stečevini Evropske Unije u oblasti zaštite životne sredine u BiH", uz uslov da se hitno pristupi njenom revidiranju, u skladu sa traženjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, te zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da u vezi sa tim preduzme aktivnosti prema Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vlada Republike Srpske zahtjeva od Savjeta ministara i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se uzdrže od neustavnog djelovanja, te da prilikom izrade okvirnih strateških dokumenata na nivou BiH u oblastima koja su u isključivoj nadležnosti Republike Srpske, vode računa o tome da isti moraju biti izrađeni po modularnom principu i uz potpuno uvažavanje principa sistema koordinacije procesa evropskih integracija BiH koji su dogovoreni 17. avgusta 2016. godine, a što podrazumijeva potpuno uvažavanje stavova nadležnih institucija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske smatra da je neprihvatljivo djelovanje Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje je bez dostavljanja konačne verzije dokumenta nadležnim republičkim institucijama na upoznavanje i saglasnost, isti uputilo Savjetu ministara na usvajanje i razmatranje. Vlada je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.F

Vlada Republike Srpske razmatrala je Informaciju o izradi Strategije rasta izvoza drvne industrije BiH. Stav Vlade je da je izrada Strategije neprihvatljiva, iz sljedećih razloga. Koncept i sadržaj Strategije rasta izvoza BiH 2012-2015.godina, sa pripadajućim strategijama rasta izvoza pojedinih sektora, u potpunosti je neprihvatljiv, što je konstatovano zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2508/11 od 10.11.2011.godine. Inoviranje Strategije rasta izvoza drvne industrije BiH 2012-2015. godina pokrenuto je bez prethodnih konsultacija sa Vladom Republike Srpske. Koncept za izradu nove Strategije rasta izvoza drvne industrije BiH usaglašen je bez učešća predstavnika Vlade Republike Srpske. Dosadašnje aktivnosti na izradi Strategije rasta izvoza drvne industrije BiH sprovodile su se bez učešća predstavnika Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o projektu "Zaštićena područja za prirodu i ljude".

Vlada podržava projekat i saglasna je da predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa uzmu učešće u realizaciji definisanih projektnih aktivnosti, imajući u vidu zakonske i ustavne nadležnosti Republike Srpske.

Projekat "Zaštićena područja za prirodu i ljude" je regionalni projekat koji finansira Švedska međunarodna razvojna agencija SIDA. Cilj ovog projekta je povećati saradnju zaštićenih područja i lokalnih zajednica, promovisati zaštićena područja kao pokretače socio-ekonomskog razvoja, predstaviti dobre primjere saradnje zaštićenih područja i lokalnog stanovništva, sprovesti terenske projekte u zaštićenim područjima Dinarskog luka i doprinijeti provođenju ciljeva Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

U projektne aktivnosti uključena su dva zaštićena područja iz Bosne i Hercegovine, Nacionalni park "Una" i Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište.

U Nacionalnom parku "Sutjeska" projektne aktivnosti će biti usmjerene na razvoj održivih turističkih proizvoda koji mogu poslužiti razvoju specifične turističke ponude, kao što je kanjoning i drugi vidovi ekstremnih sportova.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o dodjeli koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Koncesija se dodjeljuje pomentom fakultetu radi ostvarivanja prava obavljanja naučno-istraživačkog rada i izvođenja praktične nastva iz oblasti poljoprivredne proizvodnje u okviru Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 08.06.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772