Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAVOD ZA STATISTIKU RS: Rezultati popisa stanovništva biće nezakoniti


"Rezultati popisa koji bi bili utvrđeni na osnovu programa obrade podataka koji je donio direktor Agencije za statistiku BiH ne mogu biti validni i zakoniti. Svi se toliko pozivaju na EU, evropski put i evropske vrijednosti, a ovakvim rješenjem ćemo se oglušiti o te vrijednosti kojima treba da težimo", istakla je direktorka Zavoda za statistiku RS, Radmila Čičković.

Ni odluka ni program obrade podataka koji je donio direktor Agencije za statistiku BiH nisu u skladu sa Zakonom o popisustanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ("Sl. glasnik BiH", br. 10/2012 i 18/2013 - dalje: Zakon), iz formalnih i materijalnih razloga. Riječ je o aktu direktora kojeg je usvojio kao pojedinac, a ne u ime Agencije za statistiku BiH, jer saglasnost za taj akt nije imao ni u samoj Agenciji. Jasno je da pojedinac ne može usvojiti akt. To je pravno nemoguće, jer se pravna akta usvajaju glasanjem. Program prethodno nije razmatran na sjednicama Centralnog popisnog biroa, kao što Zakon nalaže, a entitetski zavodi nisu ni učestvovali u njegovoj izradi, što je po Zakonu neophodan uslov, navodi Čičković.

Ona kaže i da je Jukić je rekao da za pomenuti program nije imao saglasnost ni entitetskih zavoda, ni u Agenciji za statistiku, a ni Centralnog popisnog biroa, čime je indirektno potvrdio da je prekršio odredbu člana 20. Zakona, u kojoj je decidno određeno da Agencija za statistiku utvrđuje jedinstveni program obrade, a ne sam direktor.

Prema tom programu popisni rezultati biće objavljivani i poslije 1. jula 2016. godine, što predstavlja probijanje roka koji je dat Zakonom, odnosno kršenje Zakona. Da je to tako potvrdio je Federalni zavod za statistiku, odakle su konstatovali da je plan aktivnosti napravljen prema programu direktora Agencije za statistiku. Oni su svjesni da će svi rezultati poslije 1. jula biti nezakoniti. Umjesto da reaguju na program, za koji su i sami utvrdili da je nezakonit, oni su pohvalili direktora Agencije za statistiku za nezakonite postupke, naglašava Čičković.

"Stvorena je fama da sporni program koji je donio Jukić ne može biti srušen nijednim pravnim sredstvom, što nije tačno. Čak i odluke Ustavnog suda BiH mogu biti preispitane, a kamoli Jukićev nezakoniti program", navodi ona.

U skladu sa članom 22. Zakona jedinstvena baza podataka, koja se sastoji od svih prikupljenih i obrađenih podataka, vlasništvo je sve tri statističke institucije. To konkretno znači da nijedna od tri statističke institucije nema isključivo pravo da raspolaže popisnim podacima. Dakle, Agencija za statistiku BiH nije ekskluzivni vlasnik popisnih podataka, već oni jednako pripadaju svim statističkim institucijama. S obzirom na navedeno, Jukić bez saglasnosti svih vlasnika podataka nije mogao da donosi individualne odluke o tim podacima i da sam uređuje njihov konačni izgled i rezultate popisa. Morao je da ima saglasnost sve tri statističke institucije, a nije imao saglasnost nijedne, dodaje Čičković.

Kroz svaki program obrade podataka se izdvajaju iz cjeline popisnog materijala nevažeće popisnice, popisnice koje nisu u skladu sa Zakonom, odvajaju se nerezidenti, a zatim se na neutvrđenim popisnicama vrši obrada u skladu sa zakonom. Ako bi bio prihvaćen sporni program onda bi se moglo govoriti da su popisana lica dovedena u nejednak položaj, jer se priznaje status stalnog stanovnika popisanim licima koja nisu stalni stanovnici u BiH, s obzirom na odgovore koje su sami dali u popisnicama i takve popisnice potpisali. Uvođenjem u rezidentni status 196.000 ljudi ovim programom se zapravo ugrožava validnost i upotrebljivost rezultata popisa, jer ćemo dobiti netačne podatke, što sigurno nije u interesu ljudi koji su zaista stalni stanovnici u BiH.

Prema Zakonu odvojeno je vršen popis državljana BiH koji imaju prebivalište u BiH i odsutni su duže od 12 mjeseci, tako da nema govora ni o kakvom nejednakom položaju prema licima koja zaista nisu rezidentni stanovnici. Utvrđivanje rezidentnog statusa nema nikakvog uticaja na status da li je lice državljanin BiH ili nije i da li će biti ili ne. To su dva potpuno odvojena pitanja. Jukićevom odlukom se krše i članovi 43. i 44. Zakona, jer se mijenjaju originalni odgovori na popisnicima, odnosno mijenja se volja i izjava popisanog lica, iako su za takve radnje u navedenim članovima zakona predviđene vrlo ozbiljne sankcije. Takođe, u sklopu jednog programa postoje dvije metodologije obrade za utvrđivanje rezidentnog stanovnika, navodi ona.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Domazet, 08.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772