Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA U FBiH: Predviđeno je da Federalna vlada, svojim rješenjem, imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije i koji će, zajedno s konsultantom, pregovarati s naftnim kompanijama


Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, u kojem je jedna od novih odrebaba da Federalna vlada, svojim rješenjem, imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije i koji će, zajedno s konsultantom, pregovarati s naftnim kompanijama.

Formiranjem ovog tima koji imenuje Vlada sa stručnim iskustvom za svako poglavlje iz ugovora o koncesiji (geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije) i koji će zajedno s konsultantom učestvovati u pregovorima s naftnom kompanijom, bit će obezbijeđen jači pregovarački kapacitet za kompleksne pregovore kojim će se štititi interesi Vlade. Uz stručni tim Prijedlogom zkona je predviđeno da pregovore nadgleda komisija sastavljena od stručnih članova iz Parlamenta FBiH što bi zajeddno trebalo da osigura pregovaračko tijelo koje može odgovoriti izazovu i pregovorima s naftnim kompanijama, koje raspolažu dobro obučenim ljudskim resursima s bogatim iskustvom za vođenje pregovora po pojedinim poglavljima ugovora.

Osnovni cilj pregovora je obezbijediti dobar ugovorni modalitet za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, koji će donijeti ekonomsku dobit Federaciji BiH, ne samo kroz ubiranje prihoda od proizvodnje nafte i plina, nego i osigurati visok stepen istražnih radova kojima se utvrđuju rezerve i kvalitet nafte i plina, maksimalnu iskoristivost ležišta i otvaranje vrata za strane kompanije iz ove djelatnosti. Sve ovo će uticati i na jačanje privrede kroz izgradnju kompletne infrastrukture za korištenje i transport plina i nafte, mogućnost izgradnje degasifikacionih postrojenja i druge infrastrukture.

Novopredloženim izmjenama ostavljena je mogućnost Vladi da može, a nije obavezna, angažovati konsultanta. Naime, mogu se steći zakonski uslovi da, nakon prvih pregovora, obuke i stečenog iskustva domaćeg stručnog kadra iz nadležnih organa, Vlada neće imati potrebu da angažuje konsultante za buduće pregovore i ugovore o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Izmijenjena je i odredba koja se odnosi na pravo na novčanu naknadu stručnog tima za pružanje usluga pregovaranja. Naime, predloženo je da ova naknada bude isplaćivana iz Budžeta FBiH, umjesto iz sredstava godišnje naknade ugovora o koncesiji. Ovo je neophodno jer sredstva za prvi ugovor o koncesiji moraju biti obezbijeđena iz budžeta, jer će tek potpisivanjem prvog ugovora biti stvoreni uslovi za uplatu koncesionih naknada od strane koncesionara u budžete FBiH, kantona i opština. Sredstva naknade biće osigurana u budžetu nakon potpisanog ugovora između Vlade i koncesionara.

Prijedlogom zakona su kaznene odredbe usaglašene sa Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik BiH", br. 41/2007, 18/2012, 36/2014 i 81/2015). Naime, Zakon o prekršajima, koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Zakona, propisivao je niske kaznene odredbe, pogotovu za visoko profitabilne djelatnosti. Sada su kazne povećane i zbog toga što bi nepridržavanjem propisanih zakonskih odredbi od strane koncesionara bila prouzrokovana šteta budžetima, a na ovaj način je spriječeno i svjesno kršenje zakonskih odredbi.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 08.06.2016.