Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, Nacrt zakona o faktoringu

09.03.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 61. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja.

Ovim zakonom uređuje se promocija mentalnog zdravlja, prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u zaštiti mentalnog zdravlja, medicinska intervencija kod lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju, socijalna inkluzija i život u zajednici, zabrane u zaštiti mentalnog zdravlja, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu mentalnog zdravlja.

Predloženim rješenjima u ovom zakonu žele se unaprijediti postojeći i razviti novi načini zaštite mentalnog zdravlja ne samo pojedinaca, već i društva u cjelini, smanjiti pojava mentalnih problema i poremećaja, povećati dostupnost kvalitetnog i pravovremenog pružanja zdravstvenih usluga, rehabilitacija i socijalna inkluzija lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, jačajući pri tome njihovu ulogu u odlučivanju u navedenim procesima, a s ciljem povećanja ličnog zadovoljstva, zdravlja građana, smanjenja troškova pružanja usluga u mentalnom zdravlju, te podsticanja ekonomskog i društvenog razvoja.

Vlada Republike Srpske je utvrdila Nacrt zakona o faktoringu.

Razlozi zbog kojih je predloženo donošenje Zakona o faktoringu ogledaju se u sve većoj potrebi finansiranja obrtnih sredstava, zaštiti od kreditnog rizika, upravljanjem potraživanjem i uslugom naplate potraživanja koja može biti ostvarena putem finansijskog instrumenta faktoringa, koji sve navedeno može da omogući. Ovim zakonom posao faktoringa se uređuje kao nebankarska finansijska usluga, s ciljem povećanja finansijske inkluzije, tj. obezbjeđenja veće dostupnosti finansijskih sredstava malim i srednjim preduzećima putem otkupa nedospjelih kratkoročnih novčanih potraživanja.

Donošenjem posebnog zakona koji uređuje djelatnost faktoringa treba da se doprinese daljem afirmisanju alternativnih načina finansiranja mikro, malih i srednjih privrednih društava. Ova preduzeća tradicionalno imaju otežan pristup bankarskim sredstvima usljed niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava obezbjeđenja kredita. Za razliku od kredita, gdje se odluka o kreditiranju zasniva na bonitetu preduzeća i kolateralu koji preduzeće može da obezbijedi, što je otežavajuća okolnost za veliki broj malih i srednjih preduzeća, kod faktoringa kvalitet potraživanja je ispred kvaliteta kolaterala. Prednosti faktoringa nad klasičnim kreditima naročito dolaze do izražaja u privredama u kojima postoji otežan pristup izvorima finansiranja i neefikasnim sistemima naplate.

Donošenje Zakona o faktoringu treba da doprinese:

-           povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata,

-           povećanju pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija,

-           povećanju konkurentnosti privrednih subjekata,

-           smanjenju zaduženosti privrednih subjekata i povećanju konkurencije u finansijskom sektoru i snižavanju cijene kapitala.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj za period 2020 - 2030. godine.

Osnovi razlozi za donošenje Strategije nalaze se u potrebi da se unaprijede postojeći i razviju novi načini zaštite mentalnog zdravlja, smanji pojava mentalnih problema i poremećaja, poveća dostupnost kvalitetnog i pravovremenog pružanja zdravstvenih usluga, rehabilitacije i socijalne inkluzije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, jačajući njihovu ulogu u odlučivanju, s ciljem povećanja ličnog zadovoljstva, kao i zdravlja građana, smanjenja troškova pružanja usluga u mentalnom zdravlju, te podsticanje ekonomskog i društvenog razvoja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi projektne dokumentacije i realizaciji projekta adaptacije postojećih i novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da obezbijedi finansijska sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za izradu glavnog projekta adaptacije postojećih i novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica, u cilju poboljšanja ponude Republike Srpske u banjskom turizmu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke za poslove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacionu procjenu zemljišta sa programom o polaganju stručnog ispita.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti.

Daje se saglasnost na Plan utroška sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti za 2020. godinu, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u ukupnom iznosu od 600.000 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se za: naknadu štete za životinje koje su neškodljivo uklonjene (ubijene ili zaklane) prilikom realizacije mjera na suzbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza, sanaciju žarišta nakon neškodljivog uništavanja zaraženih životinja i neplanirane mjere zdravstvene zaštite životinja koje mogu prouzrokovati posljedice širokih razmjera.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 06.03.2020.

Naslov: Redakcija