Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, Nacrt zakona o kulturi

09.03.2018.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na, 167. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku.

Suština donošenja ovog zakona je unaprijeđenje postojećeg upravnog postupanja i stvaranje kompatibilnog, konzistentnog i sigurnog sistema koji treba da osigura potpuniju zaštitu prava svih fizičkih i pravnih lica kao stranaka u upravnom postupku, uz uspostavljanje maksimalne brzine "reagovanja", ekonomičnost i efikasnost.

Ovim zakonom se, u kontekstu reforme javne uprave, detaljnije reguliše elektronska komunikacija organa i stranaka, donošenje i dostavljanje rješenja elektronskim putem, preciziraju određeni rokovi. Ovim zakonom će se omogućiti da upravni postupak bude efikasniji, funkcionalniji, djelotvorniji, transparentniji i okrenut građanima kao krajnjim korisnicima usluga organa koji primjenjuju ovaj zakon kad rješavaju o njihovim pravima, obavezama i pravnim interesima. Razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju se i u potrebi unapređenja poslovnih procesa u okviru organa, a koji postupaju u skladu sa određenim procesnim pravilima. Time se želi postići i povoljniji uslovi za razvoj poslovnog okruženja. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi pojednostavljenja procedura, uvođenjem jedinstvenog upravnog mjesta i uvođenjem prava na odricanje od žalbe, što će uticati na skraćenje trajanja postupka i bržu provođenje rješenja, u okviru posebnih upravnih postupaka.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama.

Predložene izmjene i dopune odredbi zakona predstavljaju nastavak reforme u oblasti matičnih knjiga, koje će nakon pune implementacije dati doprinos daljem unapređenju elektronske baze matičnih knjiga, poboljšanju međusobne razmjene podataka u matičnim službama, pojednostaviti postupak upisa u matične knjige, uticati na skraćenje rokova, a usluge koje matične službe pružaju građanima učiniti efikasnijim.

Takođe, razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama sadržani su u potrebi da se preciziraju i otklone nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja, koje su uočene tokom primjene važećeg Zakona.

Ovim zakonom uvodi se obaveza matičnim službama da međusobno komuniciraju i službenim putem pribavljaju dokaze iz evidencija kojima raspolažu, što predstavlja olakšanje za građane jer neće imati obavezu da uz podneske za upis u matične knjige ili ispravku podataka dostavljaju izvode ili uvjerenja kojima raspolažu matične službe u Republici Srpskoj. Time će se smanjiti troškovi za građane i povećati efikasnost u postupanju matičnih službi.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju sadržani su u potrebi da se otklone pojedine nejasnoće uočene u primjeni Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te da se određena pitanja definišu na isti način kao i u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju biće jasno i precizno regulisano pitanje mogućnosti da nastavnici, stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme mogu ravnopravno konkurisati i na raspisani konkurs za direktora škole. Prijedlog da se Zakon donese po hitnom postupku proizilazi i iz potrebe da se propiše koliko iznosi naknada za polaganje stručnog ispita, s obzirom na to da su se ranije stručni ispiti polagali na visokoškolskim ustanovama, a od majskog ispitnog roka ispiti će se polagati u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Vlada Republike Srpske donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku. Razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku proizlazi iz potrebe sprovođenja odluka Ustavnog suda Republike Srpske.

Odlukom Ustavnog suda ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 5/17) utvrđeno je da je odredbom člana 147. stav 4. narušeno načelo ravnopravnosti i jednakosti iz člana 10. Ustava Republike Srpske. Sud smatra da je ovom zakonskom normom jedna grupa lica koja ima zvanje višeg asistenta stavljena u neravnopravan položaj za mogućnosti reizbora u ovo zvanje u odnosu na ostale više asistente na univerzitetu. Odlukom Ustavnog suda ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 100/17) utvrđeno je da važeće norme Statuta Univerziteta u Banjoj Luci nisu u skladu s Ustavom Republike Srpske i Zakonom o visokom obrazovanju. Naime, Ustavni sud je osporio odredbu Statuta, prema kojoj se dekan imenuje na period od četiri godine, sa mogućnošću jednog reizbora, smatrajući da je to dodatni posebni uslov koji bi neko lice trebalo da ispunjava da bi bilo izabrano za dekana, te da je istovremeno i ograničenje za lica koja ispunjavaju posebne uslove određene Zakonom, jer u važećim odredbama Zakona o visokom obrazovanju nije definisano trajanje mandata dekana, kao ni mogućnosti reizbora. U skladu s tim, Prijedlogom zakona se definiše trajanje mandata i mogućnost još jednog izbora dekana. Još jedan od razloga jeste da se studentima produži rok prava prenosa dva predmeta u naredne tri godine studija, odnosno najviše 15 ECTS bodova.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o kulturi.

Riječ je o zakonu koji do sada nije postojao u zakonodavstvu Republike Srpske. Donošenje Zakona o kulturi je stvarna potreba da se jasno definiše način ostvarivanja opšteg interesa u kulturi i obavljanja kulturnih djelatnosti, prava, obaveze i odgovornosti svih subjekata u kulturi, uslovi za obavljanje djelatnosti u kulturi, uslovi i postupak za sufinansiranje i finansiranje djelatnosti u kulturi, kulturna politika kao i druga pitanja od značaja za kulturu.

Ovim zakonom prvi put se definiše pojam umjetnika i stručnjaka u kulturi i uvodi Registar umjetnika i Registar stručnjaka u kulturi, što bi trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije u kulturi Republike Srpske. Predmet ovog Zakona je takođe uređivanje materijalnopravnog, procesnog i organizacionog statusa udruženja u kulturi, koje je Ministarstvo prepoznalo kao veoma važnog partnera u razvoju kulture. Ovim zakonom se propisiju oblici izvora finansiranja kulture u Republici Srpskoj i definišu konkretni načini ostvarivanja kulturne poltike, gdje su dokument strategije razvoja kulture i institucija javnog konkursa prepoznati kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenja o davanju saglasnosti na zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Srpske, JP"Autoputevi Republike Srpske"d.o.o. Banja Luka i kineske kompanije Sinochem Capital Co, Peking, kako bi se istražila mogućnost zajedničkog projekta izgradnje dionice autoputa Vukosavlje-Doboj u dužini od 40 km u Republici Srpskoj. Ovlašćuje se ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić da potpiše Memorandum.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o kapitalnim projektima i drugim investicijama u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2017. godinu. Ukupna sredstva realizovana u 2017. godini na kapitalnim projektima i drugim investicijama u javnom sektoru zdravstva iznose 68.435.276,85 KM.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske očekuje da će realizacijom kapitalnih ulaganja povećati dostupnost zdravstvene zaštite, smanjiti broj pacijenata liječenih u inostranstvu i povećati efikasnost zdravstvenog sistema uz unapređenje kvaliteta rada.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o preduzetim mjerama i stanju bolesti kvrgave kože goveda i bolesti plavog jezika u 2017. godini.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da sprovede vakcinaciju goveda protiv bolesti kvrgave kože u zoni A i svih preživara protiv bolesti plavog jezika, preko veterinarskih organizacija i da blagovremeno informiše Vladu Republike Srpske o toku i efektima svih preduzetih mjera.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji programa suzbijanja i iskorjenjivanja bruceloze, klasične kuge svinja i infektivne anemije kopitara u Republici Srpskoj u 2017. godini. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da nastavi započete aktivnosti i u 2018. godini, realizujući programe Klasične svinjske kuge, bruceloze i infektivne anemije kopitara.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o molbi Privredne komore Republike Srpske za sufinansiranje predstavljanja privrede Republike Srpske na 21. Međunarodnom sajmu privrede Mostar 2018.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da Privrednoj komori Republike Srpske obezbijedi finansijska sredstava u iznosu od 17.000,00 KM, a u svrhu učešća i predstavljanja privrede Republike Srpske na 21. Međunarodnom sajmu privrede Mostar 2018, koji se održava u periodu od 10.04. do 14.04.2018. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnost na Program rada Javne ustanove Poljoprivredni institut Rapublike Srpske, Banja Luka za 2018. godinu sa finansijskim planom.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade od banaka za obavljanje poslova Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Ovom Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade od banaka za obavljanje poslova Agencije za bankarstvo Republike Srpske predviđeno je smanjenje naknade za: izdavanje dozvole za osnivanje i rad banaka i filijale stranih banaka, izdavanje saglasnosti na statusnu promjenu banke, izdavanje saglasnosti stranoj banci za osnivanje predstavništva u Republici Srpskoj, izdavanje saglasnosti banci za otvaranje predstavništva, saglasnost za uključivanje instrumenata kapitala u stavke kapitala i za otplatu instrumenata kapitala ili subordinisanog duga prije dospijeća, kao i saglasnost za otkup vlastitih akcija i odobrenje za sticanje vlasničkih udjela u drugim pravnim licima. Odlukom su uvedene i nove naknade i to: za izdavanje saglasnosti za dobroljnu likvidaciju banke, za kupoprodaju plasmana, te saglasnost za prodaju imovine i obaveza banke ili spajanje banke u prinudnoj likvidaciji, a koje saglasnosti Agencija za bankarstvo Republike Srpske izdaje na osnovu novih zakonskih rješenja.

Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture u 2018. godini u iznosu od 17.580.000 KM i Prijedlog Ugovora o sufinansiranju željezničkog putničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku za 2018. godinu u iznosu 7.420.000 KM, a koji će se zaključiti između Vlade Republike Srpske i "Željeznica Republike Srpske" a.d. Doboj. Navedeni ugovori se zaključuju u skladu sa Zakonom o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/06).

Od 2011. godine iznos subvencije za Željeznice Republike Srpske iznosi 25.000.000,00 KM, a svake godine se potpisuju ugovori o načinu podjele tog iznosa namijenjenog za finansiranje željezničke infrastrukture i za sufinansiranje putničkog saobraćaja. Subvencija se isplaćuje na mjesečnom nivou.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Prijedloga Ugovora o finansijskoj podršci "Aerodomima Republike Srpske" u 2018. godini, a koji će se zaključiti između Vlade Republike Srpske i "Aerodroma Republike Srpske". Vlada Republike Srpske Preduzeću za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" odobrava subvenciju u iznosi 1.900.000,00 KM, a subvencija je namijenjena za obezbjeđenje redovnog poslovanja i održavanje vazdušnog saobraćaja sa jedinog međunarodnog aerodroma u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 08.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772