Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog Zakona o gasu

08.12.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 155. sjednici u Banjaluci, Odluku o osnivanju javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, u skladu sa Zakonom o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 100/2017 i 103/2017 - ispr.)  i Zakonom o sistemu javnih službi ("Sl. glasnik RS", br. 68/2007, 109/2012 i 44/2016).

Osnivač Fonda solidarnosti, u ime Republike Srpske, jeste Vlada Republike Srpske.

Organi rukovođenja i upravljanja Fonda solidarnosti su direktor i upravni odbor.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, do okončanja postupka javne konkurencije.

Upravni odbor Fonda solidarnosti imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog nadležnog ministarstva i nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, na period od četiri godine.

Upravni odbor Fonda solidarnosti ima 15 članova.

Upravni odbor Fonda solidarnosti donosi statut i druga opšta akta, prati namjensko trošenje sredstava Fonda solidarnosti, sačinjava godišnji izvještaj o praćenju utroška sredstava Fonda solidarnosti i dostavlja ga Vladi na usvajanje i upućivanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske, blagovremeno informiše Vladu o nepravilnostima uočenim u postupku praćenja odobravanja sredstava Fonda solidarnosti i predlaže načine njihovog prevazilaženja, daje saglasnost na odluke direktora Fonda solidarnosti, aktivno učestvuje u kreiranju mjera i aktivnosti kojima je cilj obezbjeđivanje sredstava za rad Fonda solidarnosti, usvaja Poslovnik o radu Fond solidarnosti, učestvuje u promociji aktivnosti Fonda solidarnosti i vrši druge poslove utvrđene statutom.

Uslovi za izbor i imenovanje direktora Fonda solidarnosti i upravnog odbora, njihova prava i obaveze utvrđuju se Statutom Fonda solidarnosti, u skladu sa zakonom.

Direktor rukovodi Fondom solidarnosti, predstavlja i zastupa Fond solidarnosti i odgovoran je za zakonitost rada Fonda solidarnosti, a imenuje ga i razrješava Vlada, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, na period od četiri godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o gasu.

Ovim zakonom uređuje se način organizovanja i obavljanja energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u sektoru prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, pristup tržištu prirodnog gasa, kao i prava i obaveze učesnika na tržištu, zaštita kupaca, te nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora prirodnog gasa.

Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg uređenja ove materije, sa ciljem poboljšanja i podizanja standarda usluga i konkurentnosti na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa. S obzirom na obaveze koje proističu iz Ugovora o osnivanju energetske zajednice, kao i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, materija koju uređuje ovaj zakon usklađena je i sa odgovarajućim direktivama Evropske unije.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Informaciju o saradnji na realizaciji projekta za izgradnju biorafinerije za proizvodnju celuloznog etanola na teritoriji Republike Srpske, sa Prijedlogom protokola i Prijedlogom rješenja.

U vezi sa ovom informacijom, Vlada je donijela Rješenje o davanju saglasnosti na Protokol o o saradnji na realizaciji projekta za izgradnju biorafinerije za proizvodnju celuloznog etanola na teritoriji Republike Srpske i ovlastila ministra indistrije, energetike i rudarstva za potpisivanje Protokola.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je zaprimilo pismo namjere "Timemedia" d.o.o. Višegrad i italijanske kompanije "Goldwater SRL" Latina, Italija, koje su zainteresovane za izgradnju biorafinerije za proizvodnju celuloznog etanola na teritoriji Republike Srpske.

Na sastanku održanom 23.10.2017. godine prezentovan je projekat i iskazana namjera da se sačini protokol o saradnji nakon čega bi kompanije "Timemedia" d.o.o. Višegrad i italijanska kompanija "Goldwater SRL" Latina, Italija, krenule sa realizacijom ovog projekta u smislu obezbjeđenja finansijskih i drugih sredstava i resursa, za izgradnju biorafinerije na teritoriji Republike Srpske, na teritoriji Semberije, u kojoj prema procjenama ima resursa za proizvodnju ovog goriva.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju finansiranja projekta "Izgradnja fiskulturne sale u Osnovnoj školi Sveti Sava Trnovo", iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Procijenjena vrijednost projekta, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Trnovo iznosi do 207.333,00 KM, od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira do 195.583,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je opštine Trnovo.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o izvještaju UNODC za BiH o provođenju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka.

Vlada preduzima sve neophodne mjere u sprječavanju i borbi protiv krijumčarenja zaštićenih divljih životinja i biljaka u skladu sa Ustavom, propisima Republike Srpske i međunarodnim instrumentima.

Stav Vlade je da se, kako bi se postigli što bolji rezultati, saradnja sa svim međunarodnim organizacijama i njihovim predstavnicima, mora vršiti profesionalno i transparentno.

Vlada ne prihvata da se putem bilo kojeg projekta, pa tako i ovog, niti izvještajima proisteklim iz projekata, niti na bilo koji drugi način, nameću rješenja koja zadiru u Ustavom i zakonima propisane nadležnosti.

Vlada Republike Srpske ne prihvata odgovornost za neizvršavanje, ili propuštanje, preduzimanja mjera u ovoj oblasti u Federaciji BiH, Distriktu Brčko BiH i zajedničkim institucijama, te radi toga ne može prihvatiti ni ovaj izvještaj UNODC za BiH, kojim se konstatuje da je osnovna prepreka potpunoj implementaciji CITES konvencije i drugih relevantnih konvencija nedostatak zakonodavnog okvira na državnom nivou, jer je ova oblast u isključivoj nadležnosti entiteta.

Vlada Republike Srpske smatra neprihvatljivim da se izvještajem UNODC, putem domaćih konsultanata, međunarodna stručna javnost svjesno i namjerno dovodi u zabludu.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da putem Ministarstva bezbjednosti BiH obavjesti Kancelariju UNODC u Sarajevu da predstavnici Republike Srpske više neće učestvovati u ovom projektu, a putem Ministarstva inostranih poslova UNODC u Beču o razlozima za prestanak saradnje, odnosno nepravilnostima u radu Kancelarije UNODC u Sarajevu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2016. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Vlada je saglasna da se Sporazum o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2016. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine uputi u dalju proceduru.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju obavijesti Ministarstvo finansija i trezora BiH o predmetnom zaključku.

Zadužuju se Ministarstvo finansija da redovno informiše Vladu Republike Srpske o daljem provođenju aktivnosti vezano za implementaciju IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o sprovedenom nadzoru nad namjenskim trošenjem sredstava prikupljenih po osnovu boravišne takse u 2016. godini.

Prema podacima Ministarstva finansija, po osnovu boravišne takse u 2016. godini naplaćeno je 1.049.053,50 KM, što je u odnosu na 2015. godinu (985.714,55 KM) više za 63.338,95 KM, odnosno zabilježeno je povećanje prihoda od 6 %.

Od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava, opštinama/gradovima u kojima je osnovana turistička organizacija, kao i samim turističkim organizacijama opština/gradova doznačeno je 819.865,32KM, dok je Turističkoj organizaciji Republike Srpske - u doznačeno 229.188,18 KM. U 2016. godini poslove turističke promocije na nivou jedinice lokalne samouprave obavljala je 31 turistička organizacija.

Na osnovu prikazanih podataka u poslednje tri budžetske godine se disciplina trošenja sredstava prikupljenih po osnovu boravišne takse, kao javnog prihoda povećala.

Zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma da u saradnji sa Turističkom organizacijom Republike Srpske, turističkim organizacijama gradova i opština i jedinicama lokalne samouprave radi na unapređenju primjene Zakona o boravišnoj taksi ("Sl. glasnik RS", br. 78/2011 i 106/2015) u cilju namjenskog trošenja sredstava prikupljenih po osnovu boravišne takse.

Zadužuju se jedinice lokalne samouprave da kao osnivači turističkih organizacija blagovremeno obavještavaju Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo finansija i Turističku organizaciju Republike Srpske o statusnim promjenama u poslovanju turističkih organizacija, odnosno o osnivanju ili prestanku rada turističke organizacije, te izmjeni bankovnog računa, u cilju pravilne raspodjele pripadajućeg dijela boravišne takse.

Zadužuje se Poreska uprava Republike Srpske da preduzme kontrole ugostitelja u segmentu prijavljivanja i uplate sredstava boravišne takse na račun javnih prihoda.

Vlada Republike Srpske prihvatila je,,Informaciju o prijedlogu za jednogodišnje produženje Okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija u BiH 2015 -2019".

Vlada Republike Srpske podržava sve aktivnosti koje imaju za cilj dalje unapređenje saradnje institucija Republike Srpske i agencija UN-a u BiH, te aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske da se, u skladu sa svojim nadležnostima uključe u programiranje i realizaciju Zajedničkih radnih planova UN-a za naredni period, uz puno i obavezno poštovanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske daje saglasnost na preporuku da se trenutni Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija u BiH produži na period od jedne godine do 2020. godine, te se pokrene procedura pripreme Okvira razvojne pomoći u 2019. godini.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da koordinira rad predstavnika Republike Srpske po predmetnom pitanju, te da po potrebi, a najmanje, jedanput godišnje, izvještava Vladu Republike Srpske o preduzetim aktivnostima.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku obavijesti Sekretarijat Zajedničkog upravnog odbora između UN-a u BiH i BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772