Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 14. oktobra 2020. godine 13. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

08.10.2020.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 13. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 14. oktobar 2020. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,predlagači: poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, broj: 01-02-1-2573/17 od 19. 6. 2019. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20 od 2. 7. 2020. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, broj: 01-02-1-1381/20 od 22. 7. 2020. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagači: poslanice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, broj: 01-02-1-1408/20 od 9. 7. 2020. (prvo čitanje);
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oprijedlogu poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 12. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola", broj: 01-50-1-1787/20 od 16. 9. 2020;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oprijedlogu poslanika Predraga Kojovića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 12. sjednice Predstavničkog doma koja glasi:Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se "nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative počne koordinaciju s nadležnim organima entiteta i kantona s cilјem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu s nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzirmeđunarodne obaveze Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-1797/20 od 16. 9. 2020;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1805/20 od 16. 9. 2020;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1656/20 od 16. 9. 2020;
 11. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/1-50-3-1-13/20, veza broj: 03/7-02-4-367/18 od 16. 9. 2020. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1795/20 od 9. 9. 2020;
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1595/20 od 31. 7. 2020;
 14. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1910/20 od 29. 9. 2020;
 15. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-1873/20 od 23. 9. 2020;
 16. Imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - Izvještaj o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-16-1094-5,2a/20 od 28. 9. 2020;
 17. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića, kojom se "zadužujeMinistarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavi Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Strategije u oblasti migracija i azila za period 2016 – 2020",broj: 01-50-1-1743/20 od 2. 9. 2020;
 18. Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića "kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, nadležna ministarstva u Vijeću ministara i druge nadležne institucije/organi da, u saradnji s nadležnim u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, osiguraju potrebna finansijska sredstva, te provedu zakonske procedure neophodne za angažman/zapošljavanje nedostajućeg, odnosno potrebnog broja pripadnika Granične policije Bosne i Hercegovine, te adekvatno opremanje potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima, a s ciljem adekvatnog odgovora na probleme proizašle iz migrantske krize", broj: 01-50-1-1772/20 od 7. 9. 2020;
 19. Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da, u skladu sa svojim nadležnostima i propisanim procedurama, te u saradnji s drugim nadležnim institucijama, od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu pribavi zvanične podatke koji se odnose na tačan broj odbačenih i odbijenih apelacija građana Bosne i Hercegovine podnesenih ovom sudu u postupcima pokrenutim povodom potraživanja naknade štete proizašle iz počinjenih ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida (uz popis predmeta), te da pribavi zvanične podatke da li su (i koji su) predstavnici Bosne i Hercegovine (generalno i u ovom sudu) učestvovali u postupcima po ovim predmetima na bilo koji način i u bilo kojoj fazi, te kakav je bio njihov stav ili eventualni uticaj na sadržaj odluka u svakom pojedinačnom predmetu", broj: 01-50-1-1773/20 od 7. 9. 2020;
 20. Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića"kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da, u skladu sa svojim nadležnostima, te u saradnji s drugim nadležnim državnim institucijama i u saradnji s udruženjima građana – žrtava zločina na Kapiji počinjenog 25. maja 1995. godine u Tuzli, na najvišem institucionalnom nivou uspostavi kontakt i organizira zvanične posjete predstavnika udruženja žrtava ovog zločina i državnih institucija BiH državama koje su primile brojne ranjenike – žrtve ovog teškog zločina na liječenje i zbrinjavanje, te da u saradnji s udruženjima žrtava organizira zvanični prijem u Bosni i Hercegovini za predstavnike tih prijateljskih država, kako bi se na taj i druge prigodne načine izrazila zahvalnost Bosne i Hercegovine i njenih građana prema tim državama i njihovim građanima, s ciljem razvijanja kulture sjećanja i unapređenja međudržavnih odnosa s prijateljskim državama koje su pružile pomoć i pokazale susretljivost i razumijevanje za Bosnu i Hercegovinu i njene građane u najtežim momentima, te kako se sličan zločin više nikada ne bi ponovio", broj: 01-50-1-1774/20 od 7. 9. 2020;
 21. Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića "za osnivanje Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pitanje migrantske krize, koja će utvrditi činjenice i prikupiti relevantne informacije u vezi s migrantskom krizom – provođenjem saslušanja odgovornih lica, izlaskom na teren i na druge načine i o tome podnijeti izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH s prijedlogom kratkoročnih i dugoročnih mjera iz nadležnosti ovog doma, koje bi trebalo preduzeti radi efikasnog upravljanja ovom krizom, u interesu građana Bosne i Hercegovine i poštivanja njihove sigurnosti i prava i sloboda koje im pripadaju, te u smislu poštivanja najviših međunarodnih standarda zaštite ljudskog dostojanstva, te prava i sloboda migranata", broj: 01-50-1-1775/20 od 7. 9. 2020;
 22. Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara da, u saradnji s Rektorskom konferencijom i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, te drugim nadležnim institucijama/organima/ustanovama u roku od tri mjeseca pripremi i u proceduru za usvajanje uputi izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH", broj: 01-50-1-1815/20 od 14. 9. 2020;
 23. Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića "kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara da, u saradnji s Parlamentarnom skupštinom BiH, pokrene postupke neophodne za uspostavljanje novog ministarstva u Vijeću ministara BiH – Ministarstva za dijasporu", broj: 01-50-1-1816/20 od 14. 9. 2020;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH – C (Fi 82.304 – SERAPIS 2010 – 0562), broj: 01,02-21-1-1872/20 od 23. 9. 2020.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 01.10.2020

Naslov: Redakcija