Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu

08.09.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 36. sjednici, održanoj u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, kojim se uspostavlja Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva u Republici Srpskoj.

Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, odnosno turističke djelatnosti.

Sistem elektronske prijave pojednostavljuje prijavu i odjavu domaćih i stranih turista, evidenciju uplaćenih boravišnih taksi, smanjuje broj administrativnih procedura i olakšava poslovanje ugostiteljima, a turistima obezbjeđuje viši kvalitet usluga, smještaj u legalnim ugostiteljskim objektima, institucijama i organima uprave donosi unapređenje statističkog praćenja turističkog prometa i analizu i uvid u bazu podataka o smještajnim objektima i pružaocima ugostiteljskih usluga smještaja i čini efikasniji sistem naplata boravišnih taksi (suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti).

Takođe, predloženim zakonom definiše se pojam “ugostiteljske usluge", kojim se omogućava ugostiteljima da u slučaju kada gost koristi više usluga u istom ugostiteljskom objektu, po okončanju pružanja usluga gostu izda jedan propisan račun za sve pružene usluge.

Ovim zakonom predviđeno je da jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi vrši kategorizaciju hostela i objekata seoskog turizma. Naime, imajući u vidu da je seoski turizam jedna od vodećih grana razvoja turističkog sektora, neophodno je da se postignu određeni standardi u pružanju tih usluga i time postigne bolja ponuda u ovoj oblasti. Takođe, s ciljem daljeg povećanja broja pružalaca usluga na selu u objektu seoskog turizma, ukinuto je ograničenje po pitanju broja gostiju kojima se istovremeno mogu pružati usluge smještaja, odnosno ishrane i pića.

Nacrtom zakona se mijenjaju uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima vrste: apartman, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje. Predloženim zakonskim rješenjem predviđa se da fizička lica, koja nisu registrovana kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, obavljaju ugostiteljske usluge u jednom objektu koji je u njegovom vlasništvu. Dosadašnjim zakonskim rješenjem se dozvoljavalo da predmetni ugostitelji obavljaju ugostiteljske usluge u apartmanima, kućama za odmor ili sobama za iznajmljivanje koji su u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu njegovog bračnog ili vanbračnog supružnika, krvnih srodnika u pravoj liniji do trećeg stepena srodstva ili u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva.

Takođe, Nacrtom zakona se smanjuje smještajni kapacitet ugostitelja koji pružaju usluge smještaja, ishrane i pića u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje, na način da se predviđa da je maksimalan smještajni kapacitet četiri smještajne jedinice, odnosno osam kreveta. Ovom zakonskom normom nastoji se da se smanji zona sive ekonomije u oblasti ugostiteljstva i da se posredno poboljša položaj hotela, motela i pansiona na tržištu.

 

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 471.900,00 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 187 radnika iz 8 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva će se doznačiti Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 471.900,00 KM, od čega je iznos od 417.700,74 KM predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 176 radnika preduzeća Dalekovod TKS a.d. iz Doboja, dok je iznos od 54.199,26 KM predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 11 radnika iz 7 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za realizaciju Projekta banjske rehabilitacije članova Udruženja penzionera Republike Srpske za period 01.01-30.09.2023. godine.

Budžetom za 2023. godinu, za Projekat banjske rehabilitacije, planiran je iznos od 500.000,00 KM.

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite od 2019. godine izdvaja sredstva za realizaciju Projekta banjske rehabilitacije članova Udruženja penzionera Republike Srpske. Za navedeni Projekat od 2019. godine do 2022. godine, odobreno je ukupno 1.100.000,00 KM, a ovaj vid rehabilitacije do sada je koristilo oko 2.009 korisnika u zdravstvenim centrima: “Banja Vrućica" Teslić, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović", “Vilina Vlas" Višegrad, “Mlječanica" Kozarska Dubica, ZTC “Kulaši" Prnjavor i “Dvorovi" Bijeljina.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o održavanju sedmog ciklusa sastanaka tijela po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH (SSP).

Dodjeljivanjem statusa kandidata BiH za članstvo u EU proces evropskih integracija u BiH je ušao u ozbiljniju i zahtjevniju fazu. To se prije svega odnosi na pripremu dokumenta za diskusiju koji se, u skladu sa ustaljenom praksom, izrađuje prije održavanja svakog sastanka tijela za praćenje SSP-a.

Po zahtjevu Evropske komisije, dokument za diskusiju će od narednog sedmog ciklusa imati novi format u okviru kojeg je, za svaku oblast koju pokrivaju tijela za praćenje sprovođenja SSP-a, predviđeno da nadležne institucije izvještavaju po sljedeće četiri tačke: Pregled strateškog okvira, pregled zakonodavstva, izvještavanje o realizaciji preporuka iz Izvještaja EK o BiH, preporuka sa relevantnog pododbora, te mjera iz Programa ekonomskih reformi, te tekuće i planirane aktivnosti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu “Akcija protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini", koji će se provoditi u trajanju od 2023. do 2026. godine, a u sklopu zajedničkog programa za Zapadni Balkan i Tursku.

Cilj ovog projekta je da u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima doprinese osnaživanju vladavine prava i demokratije u Bosni i Hercegovini, kao i povećanju povjerenja u iste, putem prevencije i kontrole privrednog kriminala, sa fokusom na jačanju mjera i kapaciteta za prevenciju korupcije i poboljšanju aktivnosti protiv pranja novca i finansiranja terorizma, nadzor i sprovođenje preventivnih mjera.

Projekat će podržati nadležne organe u daljem jačanju pravnog i institucionalnog okvira za prevenciju korupcije, sprečavanje pranja novca, i suzbijanje finansiranja terorizma, te pomoći u pripremi relevantnih institucija u Republici Srpskoj i ostalim partnerskim institucijama u BiH u predstojećoj evaluaciji eksperata Monivala (Komitet eksperata Savjeta Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma).

Očekivani rezultati projekta su unapređivanje mjera i kapaciteta za prevenciju korupcije, kao i nadzora nad sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma i primjena preventivnih mjera, kao i jačanje kapaciteta za efikasnu primjenu oduzimanja i konfiskacije nezakonito stečene imovine.

Budžet projekta je 830 000 eura (230 000 eura obezbijeđenih iz Programa “EU Horizont" i naknadno dodatih 600 000 eura kao doprinos Savjeta Evrope).

Radna grupa za izvještavanje i implementaciju međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i borbe protiv terorizma raspravljala je na sastanku održanom 1. avgusta 2023. godine o učešću u projektu i usaglasila da je projekat prihvatljiv imajući u vidu da je predviđeno ravnopravno učešće institucija svih nivoa vlasti u Projektu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.09.2023.

Naslov: Redakcija