Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Nacrt zakona o električnoj energiji

08.07.2019.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 27. sjednici, u Banjaluci, Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija.

Opšti bod se vanredno usklađuje počev od 01. jula 2019. godine, tako da se povećava za 2 %. Penzije ostvarene do 30. juna 2019. godine, vanredno se usklađuju počev od 01. jula 2019. godine, tako da se povećavaju za 2 %.

Osnovni razlog za donošenje Odluke je poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Potrebna sredstva za realizaciju odluke iznose oko 1.410.000 KM mjesečno, odnosno oko 8.460.000 KM do kraja 2019. godine. Navedeni iznos je određen prema podacima za jun 2019. godine i može biti povećan u zavisnosti od povećanja broja korisnika prava. U iznos potrebnih sredstava nije uračunat iznos za povećanje najnižih penzija, što će biti navedeno u posebnoj odluci.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o određivanju iznosa najniže penizije.

Odlukom se određuju iznosi najniže penzije od 01. jula 2019. godine, kako slijedi:

- najniža penzija na teret Republike (sve vrste penzija) iznosi 195,74 KM

- najniža penzija za penzijski staž od 15 do 20 godina iznosi 234,91 KM

- najniža penzija za penzijski staž od 20 do 30 godina iznosi 274,05 KM

- najniža penzija za penzijski staž od 30 do 40 godina iznosi 313,,23 KM

- najniža penzija za penzijski staž od 40 godina i više iznosi 391,54 KM

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najnižapenzija.

Vlada Republike Srpske je izvršila vanredno usklađivanje opšteg boda i penzija, tako što su opšti bod i penzije povećani za 2 % počev od 01. jula 2019. godine. Prosječna penzija na teret Republike od koje se određuju iznosi najniže penzije, iznosi 379,72 KM.

Za realizaciju ove odluke, potrebna su dodatna sredstva u iznosu od oko 400.000 KM mjesečno, odnosno oko 2.400.000 KM do kraja 2019. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Normiranjem predloženih izmjena u tekstu Prijedloga zakona, žrtve nasilja dobijaju adekvatniju i pravovremenu pomoć i podršku, dodatno unaprijeđenu po utvrđenim međunarodnim standardima, a odgovor zakonodavca na društveno neprihvatljive radnje nasilja u porodici i sankcionisanje učinioca nasilja ostvaruje se primjenom Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US). Ovim novim pristupom Republike eliminiše se dosadašnja paralelna mogućnost da se učinilac nasilja u porodici kazni prekršajnopravno ili krivičnopravno i otklanjaju dosadašnje, opravdane, nedoumice subjekata zaštite, onih koji bi trebalo da sankcionišu učinioca.

Pristupom koji odvaja pomoć, podršku i zaštitu žrtava nasilja u porodici i propisuje ih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, od sankcionisanja učinioca koje se propisuje Krivičnim zakonikom Republike Srpske, dobija se bolja zaštita žrtve i efektniji i stroži odgovor društva prema učiniocu nasilja. Ozbiljna i odgovorna akcija društva u pravcu suzbijanja i sprečavanja nasilja u porodici podrazumijeva ukidanje prekršajnog kažnjavanja za nasilje u porodici i insistiranje na primjeni odredaba Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima je nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici određeno kao krivično djelo.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o električnoj energiji.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi usklađivanja zakonodavstva u oblasti električne energije sa odgovarajućim direktivama Evropske unije. Ovim zakonom uređuju se ciljevi i način ostvarivanja elektroenergetske politike, uslovi i način obavljanja elektroenergetskih djelatnosti, nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u sektoru električne energije, način funkcionisanja i razvoja tržišta električne energije, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje elektroenergetskih objekata, prava i obaveze učesnika na tržištu, nadzor nad tržištem, kao i zaštita kupaca električne energije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019-2023. godina.

Potreba za donošenjem Strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske ukazala se zbog činjenice da žene zauzimaju značajno mjesto u privredi, ali da još uvijek postoje određene prepreke ili predrasude kada su u pitanju žene koje su vlasnice privrednih subjekata ili žene koje upravljaju privrednim subjektom. Strategija definiše strateške ciljeve, programe i aktivnosti razvoja preduzetništva žena za period od 2019. do 2023. godine, koji su zasnovani na analizi stanja, dosadašnjim aktivnostima razvoja ovog sektora, zahtjevima EU i potrebama malih i srednjih preduzeća i preduzetnica.

U skladu sa vizijom i strateškim ciljevima razvoja preduzetništva žena za period 2019 -2023. godine, očekivani efekti sprovođenja Strategije su sljedeći: povećano učešće preduzetnica u ukupnom broju MSP i u BDP, povećano učešće preduzetnica u ukupnom izvozu, povećan broj novih preduzetnica, povećan broj preduzetnica u proizvodnim djelatnostima, povećan broj zaposlenih u subjektima koje vode žene, uspostavljeno mentorstvo za žene, poboljšan pristup finansijama za preduzetnice, povećano korišćenje fondova rizičnog kapitala od strane preduzetnica, povećana inovativnost preduzetnica u Republici Srpskoj, uspostavljena podrška preduzetnicama na lokalnom nivou, ojačana postojeća udruženja žena i podržano formiranje novih udruženja, uspostavljena e-platforma za žene.

Aktivnosti planirane Strategijom trebalo bi da utiču na: rast učešća preduzetnica u ukupnom broju MSP do 2023. godine na 30% učešća u ukupnom broju preduzetnika, rast broja zaposlenih kod preduzetnica za 10% u 2023. godini u odnosu na 2019. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o proizvodnji, preuzimanju i otkupu pšenice roda 2019. godine.

U jesenjoj sjetvi 2018. godine, pšenica je zasijana na oko 45.158 ha, pri čemu je očekivana proizvodnja u 2019. godini 203.211 t, odnosno vrijednost proizvodnje od 61.354.300 KM

Najveći očekivani prinosi su u regijama Gradiške, Bijeljine, Prijedora i Doboja i kreću se preko 4,5 t/ha.

Od proizvedene pšenice roda 2019. godine najmanje 20% ili oko 40.000 tona će biti pšenica koja će se otkupiti od strane mlinsko-pekarske industrije. Prema procjenama, u ovoj godini bi se, zbog loših vremenskih uslova, moglo očekivati manja proizvodnja za 4.5% u odnosu na 2018. godinu.

Prosječna proizvodnja pšenice u Republici Srpskoj, u posljednjih 10 godina, iznosi 155.000 tona, što je ispod količina koje su potrebne za zadovoljenje potreba mlinsko-pekarske industrije, koje se procjenjuju na 230.000 tona.

Vlada Republike Srpske u kontinuitetu obezbjeđuje podršku za proizvodnji pšenice, i to:

podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice u visini od 200 KM/ha, regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja proljetnih i jesenjih radova u poljoprivredi, u visini 0,60 KM/litru (norma za odobravanje regresiranog dizel goriva je 100 litara/ha, odnosno 60 KM/ha).

Osim navedenog, Ministarstvo je maju ove godine realizovalo podršku za proizvedene i otkupljene količine merkantilne pšenice roda 2018 godine u iznosu od 0,05 KM po kilogramu, za koju je isplaćen ukupan iznos od 3,3 miliona KM.

Pored mjera podrške tekućoj proizvodnji, proizvođači pšenice su i korisnici mjera podrške kapitalnim investicijama, kao što je nabavka poljoprivredne mehanizacije i drugih mjera podrške.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prijedlogu projektne ideje "Zaštićena područja i održivi razvoj" koji finansira Italijanska razvojna agencija.

Ministarstvo trgovine i turizma je kao nadležno za oblast turizma pozvano da uzme učešće u izradi prijedloga projekta "Zaštićena područja i održivi razvoj" koji će finansirati iz sopstvenih sredstava Italijanska razvojna agencija sa sjedištem u Sarajevu (Italian Agency for Development Cooperation-AICS).

Agencija priprema projektni prijedlog u oblasti zaštićenih područja koji bi se realizovao u dva nacionalna parka u BiH u naredne tri godine sa okvirnim budžetom od oko 1,5 miliona evra. Konsultanti su predložili dvije lokacije: NP Blidinje u FBiH i NP Sutjeska u Republici Srpskoj.

Osnovni rezultati projekta bi bili povećanje kapaciteta upravljanja dva parka za zaštitu i valorizaciju lokalnog okruženja te osposobljavanje za pristup spoljnim finansijskim sredstvima, jačanje infrastrukture i usluga dva parka, povećane mogućnosti za lokalne zajednice sa razvojem održivih turističkih aktivnosti i povećana vidljivost dva parka na nacionalnom i međunarodnom nivou kako bi se privukao što veći broj posjetilaca.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o uspostavljanju Certifikacionog tijela za izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata pravnim i fizičkim licima u Republici Srpskoj i određivanju Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge - APIF za registraciono tijelo.

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge - APIF usaglasi sve neophodne procedure u cilju započinjanja postupka izdavanja kvalifikovanih digitalnih certifikata.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.07.2019.

Naslov: Redakcija