Zastava Srbije

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika

08.06.2020.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika.

U član 24. dodana su dva nova stava koja se odnose na rokove.

Kako je precizirano, izuzetno, za vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u FBiH kojeg su proglasile nadležne institucije, poslodavac nije obavezan da primjenjuje rok od 30 dana u kojem je Vijeću uposlenika dužan radi konsultacija dostaviti odluke značajne za prava i interese uposlenika.

Također je, sa sedam na pet dana, za vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće i vrijeme vanrednog stanja, Vijeću zaposlenika skraćen rok za izjašnjavanje.

 Federalna vlada je usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Glavna karakteristika fiskalne politike FBiH u ovom razdoblju prvenstveno se ogleda u provedbi mjera oporavka ekonomije nakon pandemije virusa COVID-19 i nastavku prethodno poduzetih aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, stvaranju povoljnijeg i stabilnijeg poslovnog okruženja, povećanju priliva domaćih i inozemnih investicija, a s ciljem poticaja ekonomskog rasta, povećanja fiskalnog prostora i, u konačnici, pružanja podrške dugoročnoj makroekonomskoj stabilnosti zemlje. Kao i ranijih godina, svi reformski procesi u ovoj oblasti prvenstveno su fokusirani na približavanje standardima Europske unije.

S ciljem postizanja kvalitetnijih zakonskih rješenja u Federacije BiH, planirano je razmatranje stanja u oblasti oporezivanja imovine, koje je trenutno regulirano sa ukupno 20 zakonskih akata na razini kantona.

Interaktivni Registar naknada i taksi u FBiH, koji pruža transparentnost i dostupnost svim relevantnim informacijama iz ove oblasti, kako za obveznike plaćanja, tako i obrađivače, predlagače i donosioce javnih politika na svim razinama vlasti u Federaciji BiH, u narednom razdoblju će dobiti format web aplikacije. Predložen je i Zakon o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH, koji je u parlamentarnoj proceduri.

Bit će nastavljene i aktivnosti na uspostavi jednošalterskog sustava poslovanja, što će u mnogočemu ovisiti od usvajanja Zakona o elektronskom potpisu u FBiH i njegovoj primjeni.

Izazovi sprječavanja sive ekonomije i porezne utaje, te uspostave veće porezne discipline, nameću obvezu snaženja inspekcija i unaprjeđenja njihove koordinacije i komunikacije, navedeno je u Smjernicama.

Porezna politika bit će usmjerena i na prilagođavanje legislative i procesa, obzirom da je Bosna i Hercegovina u 2018. godini postala članica Globalnog foruma za transparentnost i razmjenu informacija u porezne svrhe, te je u 2019. i članica Inkluzivnog okvira za provedbu i praćenje mjera razvijenih u okviru Projekta OECD-a/G20 sprečavanja erozije porezne osnovice i premještanja dobiti, te je potpisala multilateralne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim pitanjima i o provedbi mjera za sprečavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na porezni ugovor.

 Na sjednici je usvojena Ekonomska politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2020.-2022. godina. Usvajanje ovog dokumenta je obveza na temelju Zakona o proračunu FBiH.

Ekonomska politika za razdoblje 2020.-2022. rađena je u 2019. godini, u kojoj je zabilježen rast ekonomije Federacije BiH iznad prosjeka Europske unije.

U izradi Ekonomske politike, pored Federalnog zavoda za programiranje razvoja, sudjeluju i sva federalna ministarstva koja, u sklopu svojih nadležnosti i sukladno strategijskim ciljevima resora, definiraju politike iz nadležnosti ministarstava.

Prioriteti Vlade FBiH u ovom razdoblju će biti usmjereni na projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanja unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, kao i iniciranje i provedba reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine. Federalna vlada će, u saradnji s drugim razinama vlasti u BiH, raditi na euroatlantskim integracijama s ciljem osiguranja dugoročno održivog stabilnog sustava koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

Ekonomska politika Vlade FBiH 2020.-2022. detaljno analizira makroekonomska kretanja u okruženju i FBiH, daje projekcije makroekonomskih indikatora, javnih prihoda, rashoda i javnog duga, usmjerava fiskalnu politiku koja će biti provođena u ovom razdoblju i precizira politike koje je nužno provesti u trogodišnjem periodu kako bi bili dostignuti zacrtani ciljevi.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i dala saglasnost za prijem (produženje ugovora o radu) zaposlenika na period do 120 dana za rudnike koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Riječ je o zaposlenicima u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 111 zaposlenika u ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj (66 u Pogonu jama Haljinići, 33 u PK Vrtlište, osam u Separaciji i četiri zaposlenika u održavanju) i 87 u ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla (28 u PK Dubrave, 29 u PK Šikulje i 30 zaposlenika u Jami Mramor). Produženje ugovora odnose se i na 37 zaposlenika u ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik (27 u PK Višća i deset zaposlenika u jami Đurđevik), te 52 zaposlenika u ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica (41 u jami Raspotočje, jedan u Staroj jami, kao i prijem deset novih zaposlenika na određeno vrijeme u ove dvije jame).

Federalna vlada je donijela Uredbu koja uređuje uslove, program i način polaganja stručnog arhivističkog ispita, te sticanja stručnih znanja za osobe koje obavljaju arhivske poslove na nivou FBiH. Arhivistički ispit, u skladu sa odredbama ove uredbe, dužni su polagati službenici i pripravnici visoke, više i srednje školske spreme koji obavljaju arhivske poslove u Arhivu Federacije, federalnim organima uprave i drugim federalnim organima, stručnim službama Parlamenta FBiH, uredima predsjednika i potpredsjednika FBiH, Vladi FBiH, stručnim i drugim službama osnovanim za potrebe federalnih organa i drugih institucija organiziranih na nivou FBiH.

Ovaj ispit mogu polagati i službenici visoke, više i srednje školske spreme koji rade na arhivskim poslovima u arhivama organa uprave kantona i službi za upravu grada i općine i drugih institucija organiziranim na nivou kantona, grada i općine, radi sticanja uslova za rad na arhivskim poslovima, ako drugačije nije propisano odgovarajućim zakonom kantona, ili ako kanton nema uslova da formira svoju komisiju za polaganje tog ispita.

Federalna vlada je, Odlukom, odobrila zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa FBiH, a s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH. Iznos emisije je do 50.000.000 KM, a riječ je o 5.000 trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 364 dana.

Javni poziv za učestvovanje u ovoj emisiji trezorskih zapisa bit će objavljen na internetskim stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira, najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

 Vlada FBiH je donijela i više odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2020. godinu.

Za korisnike boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH utvrđena je obračunska osnovica u iznosu od 867,50 KM i koeficijent 0,979736, a bit će primjenjivana za 2020. godinu u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za ovu godinu.

Obračunska osnovica za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2020. godinu iznosi 641,66 KM i koeficijent 0,979727, te će se isplaćivati u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za ovu godinu.

Također, usvojena je odluka i utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april - juni 2020. godine.

Federalna vlada je donijela više odluka o usvajanju programa utroška i kriterija raspodjele sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Prvom odlukom odobreno je 390.000 KM, od čega 273.000 KM Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije i 117.000 KM Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima ove populacije. Sredstva iz ove odluke će biti korištena za pružanje pravne pomoći optuženim ili osumnjičenim braniocima pred nadležnim sudovima, kako bi dokazali svoju nevinost.

Druga odluka se odnosi na sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređena mezarja i grobalja sa 50.000 KM, od čega 40.000 KM za sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređenje mezarja i grobalja i 10.000 KM kao interventna sredstva.

Odobreno je 150.000 KM za obilježavanje značajnih datuma, od čega je 110.000 KM za sufinansiranje manifestacija obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata i 40.000 KM kao interventna sredstva. Sredstva iz ove dvije odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će biti izvršena jednokratno u visini odobrenog iznosa.

Četvrtom odlukom odobreno je 360.000 KM neprofitnim organizacijama - udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, i to 280.000 KM za sufinansiranje programa rada udruženja/saveza registrovanih na federalnom ili nivou BiH, a 80.000 KM kao interventna sredstva. Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će biti izvršena kvartalno.

Peta odluka se odnosi na dodjelu sredstava Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udurzi logoraša Domovinskog rata u BiH 40.000 KM i za sufinasiranje istraživačko-dokumentacionih aktivnosti i zaštite žrtava i svjedoka genocida 60.000 KM. Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu pojedinačnih odluka o dodjeli sredstava koje će donijeti federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 Federalna vlada izmijenila je i dopunila Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe.

Dodat je novi stav po kojem ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe, koji su već ostvarili pravo na dodjelu putničkog automobila u ranijim godinama, mogu ostvariti pravo na ponovnu dodjelu u skladu s kriterijima za utvrđivanje liste koje donosi federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Propisano je da prioritet za dodjelu putničkih automobile, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Uredbom, imaju ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe koji do sada nikada nisu dobili putnički automobil, zatim kvadriplegičari, paraplegičari i invalidi s potpunim gubitkom vida na oba oka. Također, propisan je i način preuzimanja automobile, te njihove tehničke karakteristike i oprema.

Izmjenama je određeno i da će nabavka automobila biti vršena u skladu sa obezbjeđenim sredstvima u budžetu FBiH za tekuću godinu i to iznos do 30.000 KM po jednom automobilu.

Razlozi za donošenje ovih izmjena i dopuna su prevenstveno da krajnji korisnici ovog prava dobiju što kvalitetniji automobil koji će zadovoljiti njihove potrebe, obzirom da se radi o najtežoj kategoriji RVI čije se zdravstveno stanje svakodnevno pogoršava. Prateći kretanje napretka u automobilskoj industriji i rasta cijena na tržištu, ukazala se potreba da se do sada predviđeni iznos od 25.000 KM poveća na 30.000 KM po automobilu, kako bi svim korisnicima bio dodjeljen automobil iste kvalitete kao i prethodnih godina.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se upoznala s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine.

Ukupni ostvareni prihodi u ovom razdoblju iznose 2.236,6 milijuna KM, što je za 77,4 milijuna KM ili za 3,6 posto više u odnosu na prva tri mjeseca prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 22,9 posto. Ukupni rashodi iznosili su 1.835,3 milijuna KM, te su za 107,1 milijuna KM ili za 6,2 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 19,9 posto.

Za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine su sve razine vlasti FBiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 301,6 milijuna KM. U istom razdoblju prethodne godine također je ostvaren pozitivan financijski rezultat od 366,7 milijuna KM.

Ukupan financijski rezultat na razini Proračuna Federacije BiH iznosi 102,6 milijuna KM, dok je lani iznosio 113,5 milijuna KM. Ukupan rezultat na razini kantona iznosi 128,4 milijuna KM, u poređenu sa 138,1 milijuna KM ostvarenih godinu ranije.

Općine su ostvarile ukupan financijski rezultat od 82,8 milijuna KM, dok je u istom razdoblju 2019. godine iznosio 80,4 milijuna KM. Ukupan financijski rezultat sektora socijalne zaštite, odnosno vanproračunskih fondova, iznosi -12,2 milijuna KM, dok je u istom period prošle godine iznosio 34,7 milijuna KM.

Vlada Federacije BiH usvojila je revidirani godišnji plan zaduživanja Federacije BiH u 2020. godini. Ovaj plan je pripremljen sukladno usvojenom Rebalansu proračuna za 2020. godinu i mjerama koje je Vlada FBiH poduzela s ciljem ublažavanja i neutraliziranja negativnih učinaka uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Revidirani plan zaduživanja obuhvaća i planirana povlačenja kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata u 2020. godini, a sukladno Programu javnih investicija Federacije BiH 2020.-2022. godina.

U 2020. godini bruto potrebe za vanjskim financiranjem iznose 1.122,21 milijun KM, pri čemu se iznos od 667,21 milijun KM odnosi na financiranje kapitalnih projekata definiranih Programom javnih investicija, a preostalih 455 milijuna KM namijenjeno je financiranju proračuna u okviru projekata "Jačanje bankarskog sektora u BiH" (55 milijuna KM) i Instrument brzog financiranja (400 milijuna KM).

Financijske potrebe koje Vlada FBiH namjerava osigurati na domaćem tržištu, definirane Rebalansom proračuna, iznose 820 milijuna KM i u odnosu na ranije usvojeni Proračun za 2020. godinu veće su za 290 milijuna KM. Ovo bi bilo realizirano povećanom emisijom trezorskih obveznica čija ročnost će biti određena sukladno definiranim smjernicama za zaduživanje i dostupnim izvorima financiranja, vodeći računa o riziku refinanciranja u narednom razdoblju.

Pod pretpostavkom stopostotne realizacije godišnjeg plana zaduživanja u 2020. godini, uz trenutno važeće devizne tečajeve, iznos vanjskog duga na kraju 2020. godine bi bio povećan u odnosu na proteklu godinu za 689,58 milijuna KM, a unutarnjeg duga za 378,3 milijuna KM. Dakle, ukupan dug Vlade FBiH na kraju 2020. godine u odnosu na proteklu godinu, porastao bi za 1.064,9 milijuna KM ili 20,12 posto.

Uz pretpostavku realiziranja plana financiranja, definiranog Rebalansom proračuna za 2020. godinu, u bruto iznosu od 1.478 milijuna KM, kao i kapitalnih investicija planiranih za 2020. godinu, iznos duga Vlade FBiH na kraju 2020. godine, uključujući i vanjski dug koji je prenesen na krajnje korisnike kredita, procjenjuje se na 6.374,8 milijuna KM.

Imajući u vidu da je vrlo teško procijeniti dužinu trajanja i troškove pandemije koronavirusa, u slučaju izmijenjenih okolnosti Federaciji BiH stoji na raspolaganju još važeći sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom u okviru proširenog aranžmana, kao i sredstva Europske unije koja je za potrebe Bosne i Hercegovine osigurala 250 milijuna eura.

Revidirani plan zaduživanja bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija i upućen Parlamentu FBiH radi informiranja.

Federalna vlada dala je saglasnost Nadzornom odboru JP BH Telecom d.d. Sarajevo da pripremi Aneks ugovora za prenamjenu doniranih sredstava JU Kantonalnoj bolnici Goražde i JU Kantonalnoj bolnici Zenica za nabavku neophodne medicinske opreme.

Nadzorni odbor BH Telecoma zadužen je da koordinira aktivnosti na provedbi zaključka Vlade FBiH, kao i da bude osiguran transparentan i zakonit utrošak doniranih sredstava.

Zadužene su uprave dviju bolnica da blagovremeno i u zakonskim rokovima detaljno obavijeste Nadzorni odbor BH Telecoma o utrošku prenamijenjenih sredstava i nabavljenoj medicinskoj opremi.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o stanju u turističko-ugostiteljskom sektoru u Federaciji BiH, te prihvatila niz mjera za ublažavanje negativnih posljedica nastalih širenjem koronavirusa.

Mjere, između ostalog, predviđaju prolongiranje dospjelih postupaka ponovne kategorizacije (rekategorizacija) smještajnih objekata iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma po službenoj dužnosti sve do 1.1.2021. godine. Prema službenim podacima Odsjeka za ugostiteljstvo za 2020. godinu, za rekategorizaciju su dospjela 23 objekta, a ukupan iznos takse za dospjele rekategorizacije iznosi 34.500 KM. Svrha ove mjere je da se obaveze hotelijera za plaćanje takse prolongiraju na 2021. godinu.

Ostale mjere uključuju nastavak saradnje s međunarodnim institucijama i organizacijama s ciljem unaprjeđenja turističko-ugostiteljskog sektora, praćenje smjernica i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske turističke organizacije i Evropske komisije, te informisanje turističko-­ugostiteljskog sektora o njima.

Također, predviđena je i intezivnija saradnja sa subjektima koji se bave promocijom bosanskohercegovačke turističke ponude s ciljem regionalne promocije domaćeg turizma.

Vlada FBiH je dala saglasnost za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt vodosnabdijevanja Gradačca. Ovom odlukom Federacija BiH prihvata grant namijenjen za finansiranje ovog projekta, po Ugovoru o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, koji se odnosi na investicijski grant iz Programa zajednički fond za zapadni Balkan - WBIF, u iznosu od 1.992.500 eura.

Sredstva će biti korištena za finansiranja rekonstrukcije postojećih azbestnih cijevi i poboljšanje sistema vodosnabdijevanja, nedovoljnog kapaciteta i trošne mreže u središnjem gradskom području Gradačca.

Vlada FBiH potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno Nacrt ugovora o grantu. Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i grad Gradačac, svako u okviru svoje nadležnosti.

Provedba Ugovora o grantu ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, a u periodu njegove provedbe u budžetu Federacije BiH nije potrebno osigurati sredstva za dodatno sufinansiranje.

Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i Podugovora o grantu između FBiH i grada Gradačca za ova sredstva, a za njihovo potpisivanje je ovlašćena federalna ministrica finansija.

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o postignutim rezultatima provedbe Akcijskog plana za razvoj poduzetništva žena u FBiH (2018.-2020.) za razdoblje 2018.-2019. godina, te podržala rad Gender centra FBiH i napore nadležnih institucija Federacije BiH na provedbi predviđenih aktivnosti.

Vlada FBiH je naložila nastavak aktivnosti koje nisu realizirane u planiranim rokovima i zadužila nadležene institucije za njihovu dosljednu provedbu.

Gender centar FBiH je zadužen da, sa ostalim institucijama, u završnu informaciju o rezultatima provedbe ovog akcijskog plana uključi i pokazatelje uticaja mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na razvoj poduzetništva žena.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava namijenjenih Nacionalnom parku Una, a utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u iznosu od 500.000 KM. Ova sredstva bit će dodijeljena JP Nacionalni park Una za finansiranje troškova rada i funkcioniranja.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun ovog nacionalnog parka, koji će dodijeljena sredstva utrošiti u skladu s Planom i programom koji je usvojilo ovo ministarstvo.

O utrošenim sredstvima, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Vlada FBiH dala je saglasnost na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2020. godinu.

Kao većinski dioničar JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Federalna vlada je Nadzornom odboru podnijela zahtjev za sazivanje Skupštine ovog društva.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2019. godini.

Usvojen je izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, koji je Odlukom Upravnog odbora ovog zavoda usvojen 28.4.2020. godine.

Prihvaćena je i informacija o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar - mart 2020. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Vlada je prihvatila informaciju o realizaciji svojih zaključaka za period januar - april 2020. godine.

Federalna vlada dala je pozitivno mišljenje na dokument "Drugi i treći periodični izvještaj o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", koji joj je 12.3.2020. godine uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Federalna vlada je dala saglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za period 2020. - 2022. godina.

 Federalna ministarstva rada i socijalne politike, zatim zdravstva, te razvoja, poduzetništva i obrta zadužena su da se u 2020. godini uzdrže od pokretanja procedura s ciljem raspodjele sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanju igara na sreću, u skladu sa Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Vlada FBiH je poništila javni konkurs za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevoputeva d.d. Sarajevo, objavljen 10.7.2019. godine. Također, prestaje i važenje Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Vlada je Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar dala prethodnu saglasnost za imenovanje Ivana Brkića za vršioca dužnosti člana Uprave ovog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Nadzornom odboru Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo data je prethodna saglasnost za imenovanje Ljube Pravdića za direktora i Bekira Isakovića za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove ovog javnog preduzeća.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 5.06.2020.

Naslov: Redakcija