Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o rudarstvu, Prijedlog zakona o amnestiji, Prijedlog zakona o zateznoj kamati

08.06.2018.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o rudarstvu, po hitnom postupku. Ovim zakonom uređuju se uslovi i načini eksploatacije mineralnih sirovina, korišćenje i održavanje rudarskih objekata, rudarski projekti, rudarska geodetska mjerenja i planovi, mjere zaštite i druga pitanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina, kadrovski uslovi za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, kao i uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci u rudarstvu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o amnestiji, po hitnom postupku.

Ovim zakonom daje se amnestija licima koja su osuđena pravosnažnom presudom sudova u Republici Srpskoj, a koja su se na dan stupanja na snagu ovog zakona zatekla na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine ili inostranstvu, kao i za lica koja su pravosnažno osuđena, a nisu upućena na izdržavanje izrečene kazne zatvora.

Potreba za izradu ovog zakona, prvenstveno je sadržana u činjenici da je Narodna skupština Republike Srpske, od dana osnivanja do danas donijela samo jedan Zakon o amnestiji, i to u oktobru 2005. godine. Na izradi ovog zakona radili su predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske i čalnovi Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za predstavke, prijedloge i drustveni nadzor.

Donošenjem ovog zakona amnestija bi obuhvatila veći broj osuđenih lica za koje su nadležni sudovi prije stupanja na snagu ovog zakona izdali uputne akte za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora i koja se već nalaze u kazneno-popravnim ustanovama na izdržavanju kazne zatvora, što bi svakako povoljno uticalo na nivo neophodnih finansijskih sredstava koja su potrebna za ostvarivanje osnovne funkcije kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj. Iako smještajni kapaciteti kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj u suštini zadovoljavaju njene potrebe, aktom amnestije oslobodio bi se jedan broj smještajnih kapaciteta koji bi omogućio da se putem instituta premještaja osuđenih lica iz jedne u drugu kazneno-popravnu ustanovu smanji prebukiranost kapaciteta u pojedinim kazneno-popravnim ustanovama, prvenstveno u Banjoj Luci, Foči i Bijeljini. Takođe, donošenje akta amnestije svakako bi naišlo na pozitivan odjek među osuđenim licima, a svakako bi stimulativno djelovalo na osuđena lica, u smislu da se za vrijeme izdržavanja kazne zatvora dobro vladaju i ponašaju i time ostvare mogućnost da se oslobode daljeg izdržavanja kazne zatvora ili da im se ona ublaži.

Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o zateznoj kamati kojim se uređuje visina stope i način obračuna zatezne kamate u Republici Srpskoj u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze u domaćoj ili stranoj valuti. Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

Novim zakonskim rješenjem značajno je smanjena stopa zatezne kamate sa 0,05% dnevno na 0,03% dnevno, a predlaže se, takođe, da se ne vrši korekcija glavnice stopom rasta potrošačkih cijena. Cilj navedene odredbe je brže i lakše izmirenje glavnog duga, prije svega, za one privredne subjekte koji imaju problem s likvidnošću, a kojima je na ovaj način olakšano plaćanje dospjelih obaveza.

Povjerilac će brže doći do likvidnih sredstava, što će, u kombinaciji sa drugim mjerama fiskalne politike, kao što su nove odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama, pozitivno uticati na buduće ekonomske i poslovne tokove u Republici Srpskoj. Istovremena primjena novih zakonskih rješenja, Zakona o zateznoj kamati i Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama, doprinosi ispunjenju krajnjeg cilja ekonomskih mjera na povećanju likvidnosti u Republici Srpskoj, koja opravdava hitnost u donošenju Zakona o zateznoj kamati.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine i uputila ga na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske po hitnom postupku.

Cilj Strategije razvoja energetike Republike Srpske je obezbijeđena sigurnost snabdijevanja energijom, te stvaranje održivog i konkurentnog energetskog sektora, uz najviši stepen odgovornosti prema životnoj sredini. Konkurentna energetika u značajnoj mjeri čuva standard građana te pozitivno utiče na konkurentnost drugih privrednih grana i kao takva je izuzetno važan cilj. U Republici Srpskoj cijene energije su relativno konkurentne, te se kreću nisko na cjenovnoj ljestvici u odnosu na okruženje i Evropsku uniju, a ovakva politika će se nastojati održati i u budućnosti. Stoga je razvoj energetskog sektora potrebno uskladiti s ekonomskim mogućnostima, te tržišnim i regionalnim okolnostima.

Ovaj dokument predstavlja u određenoj formi inoviranu Strategiju razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine koju je Narodna Skupština Republike Srpske usvojila u martu 2012. godine, ali je urađena kao sasvim novi dokument sa produženjem roka važenja do 2035. godine.

Strategija razvoja energetike je rađena kao dokument koji treba da definiše osnovne strateške ciljeve, pravce i obime za razvoj energetskog sektora i svih njegovih podsektora u narednom periodu. Strategija razvoja definiše strateške ciljeve, programe i aktivnosti u sektorima energetike za period do 2035. godine, koji su zasnovani na analizi stanja, dosadašnjim aktivnostima razvoja ovog sektora, već potpisanim koncesionim ugovorima zahtjevima EU i potrebama privrede i stanovništva u Republici Srpskoj.

Strategijom razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine definisano je pet ključnih strateških ciljeva, a to su: efikasno korišćenje (eksploatacija) resursa; sigurna i pristupačna energija; efikasno korišćenje energije; energetska tranzicija i odgovornost prema životnoj sredini i razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o programiranju paketa akcionih dokumenata za IPA 2 za 2018. godinu.

U zaključku Vlada Republike Srpske konstatuje da proces programiranja paketa akcionih dokumenata za IPA 2 za 2018. godinu nije realizovan u skladu sa sistemom koordinacije procesa evropskih integracija koji je na najvišem tehničkom i političkom nivou dogovoren 17. avgusta 2016. godine.

Vlada Republike Srpske ne prihvata bilo kakve aktivnosti koje bi proizilazile iz akcionih dokumenata iz zaključka, a koje nisu u skladu sa ustavnim rješenjima u BiH, te sa kojima se nisu saglasile nadležne institucije Republike Srpske.

Obavezuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske da zaključak dostavi Kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara, ministrima u Savjetu ministara iz Republike Srpske, direktoru Direkcije za evropske integracije BiH, članovima Privremenog IPA 2 odbora, te Delegaciji Evropske unije u BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o unapređenju finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda od strane prehrambeno-prerađivačkih i prometnih kapaciteta Republike Srpske.

S ciljem unapređenja postojećeg stanja predloženo je:

- Da resorna ministarstva, zajedno sa predstavnicima sektora primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivača, prometnika, te finansijskog sektora, postignu dogovor oko odgovarajućeg modela za unapređenje finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda;

- Da resorna ministarstva podnesu Informaciju Vladi Republike Srpske sa prijedlogom izmjena pravila plasmana sredstava IRB-a, s ciljem unapređenja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda i uspostavljanja dugoročnijih odnosa između proizvođača, prerađivača i trgovačkih lanaca;

- Da IRB obezbjedi sredstva za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda i za kapitalne investicije u poljoprivredi, pod izmijenjenim pravilima plasmana, koja će se plasirati preko posrednika, za ovogodišnje ugovaranje otkupa, tako da izlazna kamatna stopa sa maržom posrednika ne bude veća od 2,8%, sa rokovima povrata prilagođenim proizvodnim ciklusima u poljoprivredi i sa mogućnošću zanavljanja kredita;

- Da budući korisnici kreditnih sredstava iskoriste mogućnosti koje pruža Garantni fond Republike Srpske;

- Da se utvrde potrebe subjekata u oblasti proizvodnje, otkupa i prerade poljoprivrednih proizvoda za obrtnim sredstvima i da se te potrebe, preko IRB-a, dostave i prema komercijalnim bankama;

Vlada Republike Srpske u cjelosti podržava mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje su usmjerene na unapređenje otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom trgovine i turizma i Investiciono razvojnom bankom Republike Srpske, nastavi aktivnosti usmjerene ka unapređenju finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda od strane prehrambeno-prerađivačkih i prometnih kapaciteta Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.06.2018.

Naslov: Redakcija