Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih podzakonskih akata u RS

08.04.2021.


31. marta 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i šezdeset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje su usvojene, Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-21/20 kojom je utvrđeno da Odluka o parkiranju u gradu Bijeljina i Pravilnik o javnim parkiralištima u gradu Bijeljina nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH) i Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011 i 100/2017). Naime, donosioci osporenih odluka, Skupština Grada Bijeljina i Gradonačelnik Grada Bijeljina, bili su dužni, shodno imperativnoj normi sada važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima, da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona usklade podzakonske akte sa zakonom ili da donesu nove akte kojim će urediti ovu materiju. S obzirom na činjenicu da su propustili to učiniti, Ustavni sud je ocijenio da je u konkretnom slučaju došlo do povrede relevantne norme Zakona o komunalnim djelatnostima, odnosno da su osporeni normativni akti u cijelosti doveli do narušavanja ustavnog načela zakonitosti.

Ustavni sud je takođe donio i odluku u predmetu broj U-28/20, kojom je utvrdio da odredbe člana 16. st. 5. i 6. Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji Opštine Prnjavor nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Neustavnost navedenih odredaba, kojim je propisano da se za održavanje mjerog mjesta i mjernog instrumenta plaća mjesečna nalnada i da visinu naknade utvrđuje Nadzorni odbor preduzeća uz saglasnost Skupštine Opštine, Ustavni sud je utvrdio zbog toga što je donosilac akta izašao iz okvira zakonskih ovlašćenja propisivanjem naknade koja nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. Prema ocjeni Ustavnog suda, naime, mjerno mjesto i mjerni instrument čine sastavni dio konulanalne infrastrukture i sredstva za njihovo održavanje se obezbjeđuju iz cijene komunalne usluge, tj. da u cijenu ulaze svi troškvi koje davalac ove komunalne usluge snosi prilikom prozvodnje i isporuke vode. Stoga je davalac komunalne usluge dužan da iz cijene koju plaćaju krajnji korisnici obezbijedi održavanje mjernog mjesta i mjernog instrumenta, kao i njihovo ispravno funkcionisanje, bez uvođenja posebne naknade za njihovo održavanje. Imajući u vidu da osporene odredbe nisu u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Ustavni sud je konstatovao da je njihovim propisivanjem istovremeno povrijeđeno i ustavno načelo zakonitosti.

Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-31/20 kojom je utvrđeno da Odluka o finansijskoj podršci porodici za svako novorođeno dijete na teritoriji Opštine Ugljevik, koju je donio načelnik Opštine Ugljevik, nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016 i 36/2019). Neustavnost i nezakonitost navedene Odluke Ustavni sud je utvrdio s obzirom na činjenicu da donosilac osporenog normativnog akta, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, nije ovlašćen da uređuje ovu oblast, već da je to Skupština Opštine Ugljevik. S obzirom na utvrđenu nezakonitost osporenog opšteg akta, njegovim donošenjem od strane neovlašćenog subjekta došlo je, po ocjeni Ustavnog suda, do povrede i ustavnih načela vladavine prava i podjele vlasti.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-22/20, U-32/20 i U-42/20, a kojim nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o izvršnom postupku, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o likvidacionom postupku, Zakona o parničnom postupku, Zakona o sudovima Republike Srspke, Zakona o upravnim sporovima i Zakona o prekršajima Republike Srpske, odnosno za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata i njihovih normi.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 31.03.2021.

Naslov: Redakcija