Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Razmotrene informacije o stanju i aktivnostima u nadležnosti Poreske uprave i Republičke uprave za inspekcijske poslove

08.03.2017.


Vlada Republike Srpske razmatrala je 6. marta 2017. godine, na 48. radno-konsultativnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Informaciju o stanju i aktivnostima u nadležnosti Poreske uprave.

Iako je s ciljem smanjenja poreskog opterećenja privrede došlo do niza izmjena zakonskih propisa (npr. ukinuto oporezivanje dividende i udjela u dobiti, smanjenje naknada za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije, izmjena Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara i dr.) koji su uticali na smanjenje naplate pojedinih vrsta prihoda, Poreska uprava Republike Srpske je zadržala pozitivan trend u naplati javnih prihoda u 2016. godine sa naplaćenih 2,164 milijarde javnih prihoda, od čega:

•           Direktni porezi: naplaćeno je ukupno 434,28 mil. KM što je više za 24,95 miliona, odnosno 6% više u odnosu na prethodnu godinu,

•           Doprinosi: naplaćeno je ukupno 1,376 milijardi KM, što je gotovo na prošlogodišnjem nivou,

•           Ostali javni prihodi: naplaćeno je ukupno 350,65 mil. KM što je više za 14,04 miliona, odnosno 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

U 2016. godini doneseno je 126.727 opomena za plaćanje dospjelih poreskih obaveza na iznos od 445,52 miliona KM, dok su u 2015. godini donesene 56.134 opomene za plaćanje dospjelih poreskih obaveza na iznos od 239,45 miliona KM.

Poreska uprava RS u 2017. godine planira prikupiti ukupno 2,27 milijardi KM javnih prihoda što je za 4% više u odnosu na ostvarenje u 2016. godini. U prva dva mjeseca 2017. godine ostvareni su vrlo dobri rezultati u naplati sa naplaćenih 319,65 miliona KM, što je za čak 28,9 miliona KM ili 10% više nego u istom periodu prethodne godine.

Prema zvaničnim evidencijama Poreske uprave RS stanje dospjelog, a neizmirenog duga na dan 31.12.2016. godine iznosilo je 1,184 milijardi KM, od čega se 388 miliona KM odnosi na dug poreskih obveznika koji su postupku stečaja i likvidacije.

Stanje dospjelog, a neizmirenog duga na dan 31.12.2015. godine je iznosilo 1,259 milijardi KM, te u vezi sa tim konstatovano je da je dospio dug na dan 31.12.2016. manji za 6 % u odnosu na stanje duga na dan 31.12.2015.

Na osnovu evidencije Poreske uprave utvrđeno je da je u 2016. godini izvršeno 3.299 kontrola. Inspektori PURS su u izvršenim kontrolama, dodatno utvrdili iznos od 36,97 miliona KM neprijavljenih obaveza.

Intenzivirane su aktivnosti i na kontroli ispravnosti prikazivanja prometa preko fiskalnih kasa koje su uticale da se kod svih poreskih obveznika unaprijedi poreska disciplina i izgradi pravilan odnos prema poreskim obavezama. Tako je u 2016. godini ukupno izvršeno 4.311 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa što je za 89% više ovih kontrola u odnosu na 2015. godinu.

Poreska uprava RS je u 2016. godini izdala ukupno 2.233 prekršajna naloga na ukupan iznos od 2,01 milion KM zbog uočenih nepravilnosti u radu kontrolisanih poreskih obveznika, dok su kod 544 poreska obveznika donesena rješenja o izricanju zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti na 15 dana.

Poreska uprava je veliki dio svojih aktivnosti u 2016. godini usmjerila na suzbijanje sive ekonomije. Naime, izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku RS, kao dijela reforme privrednog sistema Republike Srpske, već su preduzeti ozbiljni koraci ka smanjenju obima sive ekonomije u RS. Onemogućena je registracija poslovnih subjekata čiji osnivači imaju neizmirene poreske obaveze, kao i onih čiji su osnivači istovremeno i osnivači poslovnih subjekata koji imaju neizmirene poreske obaveze.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku, te Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj ovlašteni su svi inspektori da u okviru svoje nadležnosti mogu kontrolisati prijavljivanje radnika u Jedinstveni sistem kontrole i naplate doprinosa.

Tako je Poreska uprava RS u svojim redovnim kontrolama i kontrolama prometa putem fiskalnih kasa u prošloj godini pronašla i 147 radnika koji nisu bili prijavljeni u Jedinstveni sistem.

Uspostavljanjm certifikacionog tijela Poreske uprave, poreskim obveznicima je omogućeno da elektronskim putem predaju mjesečne poreske prijave poreza po odbitku, što smanjuje troškove i Poreskoj upravi i poreskim obveznicima (uštede materijalnih troškova i vremena). Ova usluga za poreske obveznike je potpuno besplatna.

Konstantan rad na unapređenju usluga poreskim obveznicima rezultovao je time da je u toku 2016. godine ostvareno preko 23 hiljade kontakata sa obveznicima, te zabilježeno oko 600 hiljada posjeta web stranici PURS.

Radi podizanja nivoa usluga u 2017. godini je planirano uspostavljanje interaktivnog info-pulta na ulazu u PURS kao i stavljanje u funkciju Interaction Center kako bi se objedinili svi komunikacioni kanali na jednom mjestu. Takođe, u planu je i pojednostavljenje obrasaca poreskih prijava prijava kako bi se olakšao proces njihovog podnošenja i uštedilo vrijeme.

Poreska uprava u narednom periodu planira da uđe u proces značajne izmjenu svoje organizacione strukture gdje bi se kroz unapređenje poslovnih procesa i odgovarajućom preraspodjelom resursa poboljšala produktivnost, a što bi u konačnici dovelo do efikasnije naplate javnih prihoda u njenoj nadležnosti. Ozbiljno se razmišlja o reorganizovanju područnih centara u pravcu smanjivanja njihovih ovlašćenja i prenošenje istih na sektore u sjedištu kako bi se bolje upravljalo poslovnim procesima.

Namjera je i smanjenje broja rukovodećih radnih mjesta, a povećanje broja radnika koji pružaju usluge poreskim obveznicima, inspektora i radnika u prinudnoj naplati.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Informaciju o stanju i aktivnostima u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Inspekcije Inspektorata su u 2016. godini, u unutrašnjem inspekcijskom nadzoru, izvršile ukupno 27.101 inspekcijsku kontrolu te je od ukupnog broja izvršenih kontrola 17,8 odsto vanrednih, odnosno kontrola na osnovu zahtjeva drugih organa i organizacija, pravnih i fizickih lica.

Inspektori su subjekte kontrole, kod kojih su konstatovane teže nepravilnosti, sankcionisali putem prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 4.818.900 KM.

U spoljnotrgovinskom nadzoru izvršeno je ukupno 115.141 pregled, a od tog broja u 0,16 % slučajeva su konstatovane određene nepravilnosti te je po osnovu naplaćenih taksi i naknada u spoljnotrgovinskom prometu u budžet Republike Srpske u 2016. godini uplaćeno 6.208.213 KM.

Proteklih godina Inspektorat je u značajnoj mjeri izvšio informatizaciju i standrdizaciju poslovnih procesa s ciljem boljeg planiranja i organizovanja resursa, efikasnijeg rada inspektora i ostalih službenika te praćenja i analize rezultata njihovog rada.

Vlada Republike Srpske razmatrala je informacije u vezi sa pripremanjem zajedničke sjednice Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH.

Na osnovu dogovora sa sastanka održanog u Banjoj Luci 25.01.2017. godine, predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić, sazivaju drugu zajedničku sjednicu Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH.

Sjednica će biti održana, u četvrtak, 09.03.2017.godine, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, u Banjaluci, s početkom u 13.00 časova.

Sjednici vlada će prethoditi bilateralni sastanci ministara u Vladi Republike Srpske i ministara u Vladi Federacije BiH, u terminu od 12.00 do 13.00 časova, u kabinetima ministara u Vladi Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Inicijativu za formiranje Organizacionog odbora za proslavu manifestacije 52. "Kočićev zbor".

Ovom inicijativom je predloženo da Grad Banja Luka bude nosilac ovogodišnje i svih narednih manifestacija posvećenih djelu i imenu Petra Kočića.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 06.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772