Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SUDOVI U BIH SKLOPILI 7364 SUDSKE NAGODBE U 2016. GODINI

08.03.2017.


Sudovi u BiH su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine riješili 7.364 predmeta sklapanjem sudske nagodbe. Najveći broj predmeta odnosno 1.640 riješeno je u Osnovnom sudu u Banja Luci i 1.157 u Općinskom sudu u Tuzli.

Ovaj rezultat predstavlja veliki uspjeh sudova imajući u vidu da je sudska nagodba jedan je od manje korištenih načina rješavanja sporova u BiH. Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sudske nagodbe među strankama znatno se skraćuje vrijeme trajanja sudskog postupka, izbjegavaju se brojni troškovi redovnog sudskog postupka te su stranke i sud pošteđeni iscrpljujućeg i dugotrajnog postupka.

Pozitivan rast broja predmeta riješenih sklapanjem sudske nagodbe postignut je naporima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV BiH) da implementacijom različitih aktivnosti u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa I kojeg su finansirale Vlada Norveške i Vlada Švedske i Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finasira Vlada Norveške pomogne sudovima da unaprijede efikasnost rada, primjenjuju mirne načine rješavanja sudskih postupaka i smanjuju broj neriješenih predmeta.

Broj predmeta riješenih sklapanjem sudske nagodbe 2011. godine, kada se Projekat nije implementirao, u ciljnim sudovima iznosio je 4.384 predmeta. S početkom implementacije Projekta 2012. godine broj sklopljenih sudskih nagodbi iznosio je 3.993 i kontinuirano rastao na 4.374 u 2013., 5.413 u 2014. i 5.568 u 2015. godini.

 VSTV BiH je putem navedenih projekata sarađivao s Norveškom sudskom administracijom i uz savjetodavnu podršku norveških sudija implementiralo aktivnosti kao što su pilot projekat edukacija "Sudska nagodba"; razvoj i jačanje kapaciteta centara za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS za pružanje edukacija na temu "Sudska nagodba" nosiocima pravosudnih funkcija; adekvatno vrednovanje rada postupajućeg sudije kroz Pravilnik o orijentacionim mjerilima; zagovaranje proaktivnog pristupa sudija i stručnih saradnika u predlaganju i zaključivanju sudske nagodbe; promotivna kampanja koja je podrazumijevala izradu i emitovanje informativne TV emisije o sudskoj nagodbi, distribucija informativne afiše u svim sudovima za krajnje korisnike suda, informisanje putem web stranica VSTV-a BiH i sudova te drugih medija; stručni okrugli stolovi u okviru Dana otvorenih vrata sudova kao i organizacija dvosedmičnog događaja "Sedmice sudske nagodbe" u svim sudovima u BiH u 2016. godini.

Ove aktivnosti su također u skladu sa preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH.

Zahvaljujući ovim aktivnostima koje rezultirale velikim uspjehom, VSTV BiH je odlučan i istrajan da nastavi zagovarati i vršiti promociju mirnih načina rješavanja sporova što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini te pružanju bolje usluge građanima.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 06.03.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772