Zastava Srbije

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PROMJENI NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA I PRIVREMENOM KORIŠTENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRUGE NAMJENE: Zahtjev za promjenu namjene šumskog zemljišta koje je u vlasništvu države BiH može podnijeti samo vlasnik, odnosno ovlašteni organ države BiH

08.01.2024.


Nakon što se pojavila informacija o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju zemljišta u druge namjene više ne treba saglasnost državnih institucija, pitali su resornog federalnog ministra Kemala Hrnjića da li je to tačno i zašto je donesena nova odluka.

“U Odluci o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge namjene, u tački VII, stav 4 brišu se riječi 'i saglasnost Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine'", piše u odluci koju je usvojila Vlada FBiH sa Nerminom Nikšićem na čelu.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić je rekao da donošenjem Odluke o privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlada Federacije BiH štiti imovinu Bosne i Hercegovine.

"Kao što vam je već poznato Federacija BiH od 2009. godine nema Zakon o šumama Federacije BiH. U nedostatku zakona Vlada Federacije BiH je 2012. godine donijela Odluku o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko kojom je bio regulisan način pretvorbe šumskog zemljišta u građevinsko ukoliko je isto predviđeno planom prostornog uređenja, a zahtjev za promjenu namjene zemljišta su mogli podnijeti vlasnik zemljišta ili koncesionar.

Predmetnu odluku su provodila tri kantona u Federaciji BiH, dok preostalih sedam kantona primjenjuju svoje Zakone o šumama na nivou kantona. Slična je situacija i u entitetu Republika Srpska, gdje se primjenjuje samo entitetski zakon o šumama. Dakle ova Odluka se primjenjivala samo na području tri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Donošenjem nove odluke gore pomenutu odluku je Vlada Federacije BiH stavila van snage", naveo je.

Kaže da u skladu sa najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, donesenim putem Odluke Visokog predstavnika u BiH od 12. aprila 2022. godine u članu 2. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama, izričito predviđa: Bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona ili propisa, državnom imovinom može raspolagati isključivo država Bosna i Hercegovina, kao njen titular, u skladu s odredbama ovog zakona.

"U vezi sa predmetnim zakonom proveli smo opsežne konsultacije sa pravnim timom Ureda OHR-a u Bosni i Hercegovini čije autentično tumačenje problematizira promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsko, što očigledno dovodi do značajnih pravnih posljedica za predmetnu imovinu i samim tim bi predstavljala radnju raspolaganja državnom imovinom. Također je problematično što je zahtjev za promjenu namjene pored vlasnika mogao podnijeti i koncesionar te bi istekom perioda koncesije moglo doći do promjene titulara državne imovine i trajni gubitak iste za državu Bosnu i Hercegovinu."

Kako bi izbjegla ovakve situacije i dodatno zaštitila imovinu države Bosne i Hercegovine, Hrnjić navodi da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene.

"Ovom Odlukom izričito je regulisano da Zahtjev za promjenu namjene šumskog zemljišta koje je u vlasništvu države Bosne i Hercegovine može podnijeti samo vlasnik, odnosno ovlašteni organ države Bosne i Hercegovine. Iako ova odluka štiti imovinu države Bosne i Hercegovine u smislu njenog prometovanja, postoji realna mogućnost da se ista neće primjenjivati na području sedam kantona Federacije BiH ukoliko isti ne usklade svoje Zakone o šumama sa odredbama ove odluke.

U skladu sa autentičnim stavom OHR-a da dodjela prava privremenog korištenja šumskog zemljišta ne predstavlja radnju direktnog ili indirektnog prijenosa vlasništva i stoga se ne smatra raspolaganjem u smislu Zabrane raspolaganja državnom imovinom Vlada Federacije BiH je donijela odluku o privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene i time zaštitila i spriječila eventualni pokušaj prijenosa vlasništva nad državnom imovinom."

Dalje resorni ministar navodi da, iako je odluka usvojena s ciljem da se spriječi promjena namjene zemljišta, Vlada FBiH je ipak u odluci ostavila i tu mogućnost, ali uz uvjet da takve radnje može zatražiti država Bosna i Hercegovina, njene ovlaštene institucije, a sve s ciljem kako se ne bi zaustavljale investicije koje država Bosna i Hercegovina proglasi investicijama od državnog značaja, kao što su autoceste i slični projekti.

"Konsultacije su provedene i sa Pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine koje će u budućnosti pratiti cjelokupan proces i ukoliko bude eventualnih pokušaja promjene titulara nad državnom imovinom ubijeđen sam da će isto reagirati u skladu sa svojim nadležnostima.

Bitno je napomenuti da se u skladu sa ovom Odlukom može dodijeliti šumsko zemljište na privremeno korištenje samo ukoliko je isto predviđeno Planom prostornog uređenja te ukoliko postoji ugovor o koncesiji.

Odlukom je definisano i u koje svrhe se zemljište može privremeno koristiti i to u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i drugih prirodnih bogatstava, u svrhu korištenja obnovljivih izvora energije, u svrhu obavljanja sportsko-turističke djelatnosti, a sve u periodu trajanja koncesionog ugovora, te u svrhu postavljanja/izgradnje GSM baznih stanica, vodovoda, oborinskih, otpadnih, gasnih, toplovodnih, elektro i telekomunikacijskih vodova", dodao je.

Na kraju je kao federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva apelovao na relevantne faktore u Federaciji Bosne i Hercegovine da se uloži maksimalan napor kako bi se što hitnije usvojio Zakon o šumama Federacije BiH kako bi se pitanje uređenja organizacije i eksploatacije šumskog bogatstva uredio na jedinstven i najbolji mogući način od javnog interesa.

"Kao Federacija BiH mi moramo biti opredijeljeni i fokusirani na zaštitu svih prirodnih bogatstava, ali također smo dužni učiniti sve da obezbijedimo investitorima i svima onima koji žele ulagati u našu zemlju najbolje uslove koji će biti u korist građana i razvoja privrede ovog entiteta, te omogućiti što veća ulaganja kako to čine i susjedne zemlje, čiji razvoj privrede ide mnogo bržim tempom od našeg."

Povodom ove teme iz OHR-a su rekli:

"OHR je nedavno dao određena tehničko-pravna pojašnjenja relevantnih odredbi Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, posebno u pogledu raspolaganja, prenamjene i privremenog korištenja šumskog zemljišta, na traženje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH. OHR konzistentno ističe da sve relevantne institucije moraju poduzeti sve neophodne korake kako bi se na odgovarajući način ostvarila puna imovinska prava države kao vlasnika i titulara državne imovine. OHR se snažno zalaže za provođenje relevantnih odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa državnom imovinom. To je temeljni uslov za ostvarivanje vladavine prava."

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 03.01.2024.

Naslov: Redakcija