Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 207. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

07.12.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 207. sjednici u Banjaluci, Informaciju o završetku realizacije projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske - 2018.”

Ovaj projekat realizovan je u periodu od 20.05. do 21.09.2018. godine, u četrnaest smjena, u omladinskom hostelu “Užice” u Bečićima. Tokom 2018. godine obuhvaćeno je ukupno 2100 lica (1664 djece sa pratećim odraslim licima, 172 vaspitača, 156 članova stručnog tima i 108 roditelja). Programske aktivnosti Projekta su prilagođene uzrasnim, razvojnim karakteristikama i individualnim specifičnostima djece učesnika u Projektu u konkretnoj smjeni. Zdravstvena zaštita, kao jedan od najznačajnijih segmenata u realizaciji Projekta, a prvenstveno u bezbjednosti učesnika, ima posebno mjesto u pripremi i samoj realizaciji Projekta

Za realizaciju projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske - 2018”, Budžetom JU Javnog fonda za dječiju zaštitu za 2018. godinu predviđeno je 1.100.000,00 KM, a utrošeno je 1.071.599,56KM (97,4%). Realizacija ovog projekta planirana je Budžetom i Programom rada JU Javnog fonda za dječiju zaštitu i za 2019. godinu, u periodu od maja do septembra 2019. godine.

JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, sedamnaestu godinu za redom, na osnovu člana 34. Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske, realizuje pravo na “zadovoljavanje razvojnih potreba djece” učešćem djece u projektu “Socijalizacija djece Republike Srpske”. Tokom svih tih godina realizacije u Projektu je učestvovalo preko 30.200 lica, od čega gotovo 25.000 djece najosjetljivijih kategorija iz svih gradova i opština Srpske.

Projektom su obuhvaćena djeca čije je odrastanje osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim i materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima, na području Republike Srpske. Oni zajedno sa talentovanom djecom i istaknutim sportistima (pobjednicima na republičkim i državnim takmičenjima), na inkluzivnom principu, provode deset (ili osam) dana u odmaralištu na moru. Uzrasna dob djece - učesnika je od 6 do 15, godina, za lica sa smetnjama u razvoju do 17 godina i izuzetno starija lica sa teškim oštećenjima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Programu postinvesticione podrške (aftercare) i SDU u Republici Srpskoj u 2018. godini.

Globalni tokovi stranih ulaganja u 2017. godini pokazuju pad od 23% u odnosu na 2016. godinu. Podaci za prvih šest mjeseci pokazuju dalji pad globalnih stranih ulaganja za 41%. Slični trendovi zabinježeni su i kada su u pitanju zemlje u tranziciji.

Strana ulaganja u Republiku Srpsku za 2017. godinu su iznosila 214,3 miliona KM, što predstavlja značajan porast u odnosu na 2016. godinu, kada su strana ulaganja iznosila 76,4 miliona KM.

Najveća ulaganja su u sektorima telekomunikacije, finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova i proizvodnja koksa i rafinisanih naftnih proizvoda.

Najveća ulaganja, posmatrano po zemlji stranog ulagača ostvarili su: Srbija, Rusija, Austrija, Italija i Slovenija.

Program postinvesticione podrške investitorima (aftercare) podrazumijeva institucionalnu saradnju republičkog i lokalnog nivoa kroz formiranu saradničku mrežu za rad i postinvesticionu podršku investitorima, koju čine predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i imenovani koordinatori u jedinicama lokalne samouprave. Program ima više komponenti: obuke, zajedničke posjete firmama, evidentiranje problema u poslovanju, adresiranje problema nadležnim institucijama, monitoring realizovanog i promociju.

Program je započeo 2013. godine sa 10 jedinica lokalne samouprave, a u 2017. godini je proširen i sada obuhvata 27 jedinica lokalne samouprave. Predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju su sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave obišli domaće i strane investitore, identifikovali probleme sa kojima se u svom poslovanju susreću investitori i neki problemi su riješeni odmah, neki su u fazi rješavanja, a za neka je potreban sistemski pristup i uključivanje svih resornih ministarstava, o čemu je izvještavano u informaciji.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku za period 2016 - 2020.godina.

U sva tri ključna operativna cilja koja su definisana Strategijom, a to su poboljšanje konkurentnosti i unapređenje poslovnog okruženja, jačanje institucionalnih kapaciteta i razvoj partnerskih odnosa i aktivnosti promocije za ciljane sektore i ciljana tržišta, ostvaren je značajan napredak.

Poboljšanje konkurentnosti i unapređenje poslovnog okruženja je ostvareno putem započetih aktivnosti oko uvođelja e-građevinskih dozvola, e-registracije poslovnih subjekata, stečaj i likvidacije. Republika Srpska prema rangiranju fDI Intelligence (Financial Times) izabrana kao jedna od 10 malih regija budućnosti za 2018/2019. godinu, za strategiju stranih ulaganja.

Za operativni cilj jačanje institucionalnih kapaciteta i razvoj partnerskih odnosa učinjen značajan napredak, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju je formiralo Saradničku mrežu u kojoj je do 2017. godine uključeno 27 jedinica lokalne samouprave. Kroz mrežu se sistemski organizuju obuke za JLS kako u cilju privlačenja, tako i zadržavanja investitora, zajednički se posjećuju firme i rješavaju otvorena pitanja. Aktivnosti mreže su redovne i pokazuju dobre rezultate u praksi.

Pored toga formiran je i Savjet za strane investitore Republike Srpske, kao tijelo koje sačinjavaju strani investitori, ali i institucije republičkog i lokalnog nivoa, te Privredna komora Republike Srpske. Tijelo je operativnog karaktera i iskustva Republike Srpske su usvojena i u FBiH.

Unaprijeđena je i saradnja sa predstavništvima Republike Srpkse u inostranstvu.

Aktivnosti promocije za ciljane sektore i ciljana tržišta, su u potpunosti realizovane kroz nih aktivnosi. U protekle dvije godine uvedene su, kao pilot projekti, neke od najsavremenih praksi u privlačenju stranih investitora. Neke od značajnih su organizovanje ciljanih kampanja privlačenja investitora u SR Njemačkoj i Austriji, a u saradnji sa Ministarstvom poljorprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ovo je rezultiralo pozitivnim efektima i povratnim posjetama potencijalnih investitora Republici Srpskoj.

Pored toga, objedinjena je investiciona ponuda Republike Srpske (i lokalnog i republičkog nivoa), formiran je novi portal Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje www.pscsrpska.vladars.net i osigurana su sredstva za redizajn portala namijenjenog stranim investitorima www.investsprska.net.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina, u 2017. godini.

Iako se ukupan broj saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj povećao (+2,7%) u odnosu na referentnu 2011. godinu, ohrabruje podatak da je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povrijeđenim licima manji u odnosu na 2016. godinu, kao i u odnosu na baznu 2011. godinu. Iz navedenog proizilazi i da je žestina saobraćajnih nezgoda kao parametar koji karakteriše saobraćajne nezgode manji.

U 2017. godini, smrtno je stradalo 9,97 lica na 100.000 stanovnika, što je manje u odnosu na 2015. godinu, a Republika Srpska je na osnovu smanjenog broja, prije svega saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povrijeđenim licima u toku 2017. godine, putem direktnih ili indirektnih troškova uštedjela 6.357.017,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za šume za 2018. godinu.

Ovom odlukom daje se saglasnost na Plan utroška sredstava za šume za 2018. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa pozicije subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva, u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: radovi i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma (1.767.000,00 KM), neplanirane mjere zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju posljedice širih razmjera (95.000,00 KM), te razvoj lovstva u Republici (38.000,00 KM).


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 6.12.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772