Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni nacrti zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom i o zaštiti mentalnog zdravlja

07.10.2022.


Vlada FBiH je na sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, te uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom utvrđuju se definicije lica sa invaliditetom i samog invaliditeta, jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta, okvir i jedinstven pristup materijalne podrške lica sa invaliditetom. Također, utvrđuju se osnovna prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, te finansiranje, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak za ostvarivanje osnovnih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava lica sa invaliditetom na području FBiH.

Lice sa invaliditetom, u smislu ovog zakona, jeste ono kod kojeg postoje trajne promjene u zdravstvenom stanju, odnosno trajno oštećenje organizma koje je prouzrokovano bolešću (urođenom ili stečenom) ili povredom i koje se ne može otkloniti liječenjem ili mjerama medicinske zaštite, a koje je zbog takvog stanja u interakciji s različitim barijerama onemogućeno, pod jednakim uslovima ravnopravno sa ostalim članovima društva, sudjelovati u svim segmentima života. To su djeca i odrasli koji su slijepi i slabovidi, gluhi i nagluhi, s poremećajima u govoru i glasu, s tjelesnim oštećenjima i trajnim smetnjama u fizičkom razvoju, zatim sa smetnjama u psihičkom razvoju (lakog, umjerenog, težeg i teškog stepena), te lica s kombinovanim smetnjama (višestruko ometena u razvoju).

Invaliditet može biti mentalni (mentalna oboljenja), intelektualni (smetnje u intelektualnom razvoju i funkcionisanju), fizički (tjelesna oštećenja) i senzorni (čulna oštećenja).

Pored prava utvrđenih ovim zakonom, organi i institucije u čijoj je nadležnosti zaštita i ostvarivanje prava lica sa invaliditetom, mogu u svojim posebnim zakonima ugraditi jedinstvena načela iz ovog zakona, te utvrditi i druga prava koja će biti u funkciji unapređenja položaja lica sa invaliditetom u društvu.

Ocjenu o procentu invaliditeta donosi Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Lica sa invaliditetom imaju prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, ortopedski dodatak, pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad, prioritetno zapošljavanje pod jednakim uslovima, novčanu i drugu materijalnu pomoć, smještaj u drugu porodicu i u ustanovu socijalne zaštite, te na usluge socijalnog i drugog stručnog rada, kao i na kućnu njegu i pomoć u kući.

Radi ostvarivanja osnovnih prava utvrđenih ovim zakonom, lica sa invaliditetom se razvrstavaju prema utvrđenom procentu oštećenja organizma u dvije grupe: u prvoj su lica sa invaliditetom sa 100 posto, a u drugoj sa 90 posto oštećenja organizma.

Lica sa invaliditetom kod kojih je utvrđen stepen oštećenja organizma u visini od 60, 70 i 80 posto mogu ostvarivati prava iz ovog zakona, koja su regulisana propisima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, te kantonalnim propisima u pogledu visine novčanih iznosa, uslova njihovog ostvarivanja i postupka za njihovim ostvarivanjem.

Lična invalidnina određuje se u mjesečnom iznosu, srazmjerno stepenu oštećenja organizma prema nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta.

Mjesečni iznosi lične invalidnine određuju se u procentu od osnovice definisane u članu 18. ovog zakona i to za prvu gupu 40 posto, a za drugu 30 posto. Mjesečni iznos naknade za njegu i pomoć od drugog lica određuje se u procentu od osnovice i to za prvu grupu 100 posto, a za drugu 50 posto od osnovice.

Osnovica za obračun visine mjesečnih novčanih naknada po ovom zakonu iznosi 80 posto najniže plaće u FBiH, a njenu visinu utvrđuje svojim aktima Vlada FBiH u skladu sa Zakonom o radu. Osnovica se usklađuje sa izmjenama visine najniže plaće. Ukoliko se zbog usklađivanja mijenjaju visine novčanih naknada za priznata prava, korisnicima se neće izdavati nova rješenja, ali će im biti isplaćene naknade u skladu sa izmijenjenim iznosima.

Novčana sredstva za isplatu priznatih prava lica sa invaliditetom se u cijelosti osiguravaju u federalnom budžetu.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, provođenje ovog zakona zahtijevaće dodatna finansijska izdvajanja iz federalnog budžeta. Uzimajući u obzir broj korisnika, izmijenjenu osnovicu, zadržane procente od osnovice, za provođenje ovog zakona je potrebno osigurati oko 260.000.000 KM, odnosno na godišnjem nivou dodatnih 118.000.000 KM u federalnom budžetu pored onih koji se redovno osiguravaju za isplatu tih naknada.

Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalog ministarstva zdravstva, utvrdila Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja i uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru.

Osnovni cilj donošenja ovog zakona je omogućavanje provođenja međunarodno utvrđenih standarda zaštite mentalnog zdravlja svih građana na bazi jednakosti i ravnopravnosti. Također, cilj je građanima Federacije BiH osigurati pravo na zaštitu putem mjera promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja, dijagnostike, liječenja i psihosocijalne rehabilitacije.

Ovim novim zakonom se na jednom mjestu regulira zaštita mentalnog zdravlja na sva tri nivoa organizacije zdravstvene zaštite (primarna, sekundarna i tercijarna). Zakon prvi put decidno utvrđuje načela na kojima se cijeli ovaj sistem treba zasnivati, te utvrđuje set prava osobama s mentalnim poremećajima, što do sada nije bio slučaj.

Nakon svih analiza, ocijenjeno je da dosadašnji važeći pravni okvir koji u FBiH postoji od 2001. godine kroz provođenje Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama jeste dobra osnova zaštite, ali je u svjetlu savremenih standarda nedovoljan. To prvenstveno zbog činjenice da fokus stavlja na zaštitu osoba u bolničkom tretmanu, a ne bavi se pitanjem zdravstvene zaštite na primarnom nivou.

Tako, naprimjer, postojećim zakonskim rješenjima nisu obuhvaćene oblasti kao što su promocija zdravlja i prevencija bolesti. Postoje i zakonske odredbe koje je trebalo unaprijediti i detaljnije definirati, te pitanja koja nisu adresirana, kao što su popis prava osoba sa mentalnim poremećajima, standardi zaštite na svim nivoima zdravstvene zaštite, otpust iz zdravstvene ustanove, mjere prisile, postupanje sa neuračunljivim počiniteljima protupravnog djela, kontinuitet zdravstvene zaštite, koordinirana briga, socijalna inkluzija, kao i supervizija u stručnom radu. Sva ta pitanja obuhvaćena su i uređena u utvrđenom tekstu zakona.

U skladu sa ustavnim nadležnostima, ovaj tekst zakona u formi prednacrta je prošao procedure davanja mišljenja kantona i nadležnih tijela u Vladi FBiH, te drugih zainteresiranih subjekata. Zajedničkim zalaganjem svih nadležnih tijela svrha budućeg zakona o zaštiti mentalnog zdravlja sa svim predviđenim podzakonskim aktima i mehanizmima nadzora, jeste unapređenje pružanja zaštite, a posebno pomoći i brige za osobe sa mentalnim poremećajima i njihovo uključenje u društvo.

Poticaji za kupovinu električnih vozila za 33 korisnika za prvi kvartal

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o izboru 33 korisnika poticaja za kupovinu električnih automobila, u ukupnom iznosu od 175.000 KM za prvi kvartal, odnosno period od 3. juna do 31. augusta ove godine.

Ovaj izbor izvršen je nakon provedenog Javnog poziva po Programu utroška sredstava tekućih transfera pojedincima. Javni poziv koji je objavljen 3. juna i otvoren je do 12. decembra ove godine, ili do utroška raspoloživih finansijskih sredstava. Komisija za selekciju prijava ima zadatak da pregleda pristigle zahtjeve, sačini listu formalno ispravnih zahtjeva i kvartalno (jednom u tri mjeseca) pripremi prijedlog odluke o izboru korisnika sa predloženim iznosima poticaja za dodjelu.

Podsjetimo, namjena Programa koji je Federalna vlada usvojila 19. maja ove godine je dodjela subvencija za kupovinu novih automobila, registriranih u Federaciji BiH za period od 1. januara do 12. decembra 2022., a koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili). Tako je osigurano da iz Budžeta FBiH za 2022. godinu bude subvencionirana kupovina električnih vozila sa ukupno 1.000.000 KM.

Visina iznosa koji se dodjeljuje za električne automobile je 10.000, a za hibridne električne “plug-in” i hibridne “full hybrid” automobile 5.000 maraka.

Odlukom za dodjelu poticaja u prvom kvartalu, za 31 izabranog korisnika odobreno je po 5.000 KM za kupovinu “full hybrid” i “plug-in”, a po 10.000 KM za dva aplikanta za električne automobile.

Nakon prvog kvartala, Komisija za selekciju je konstatovala da je pristiglo ukupno 48 zahtjeva za dodjelu poticaja. Njih14 odbijeno je zbog neispunjavanja uvjeta Javnog poziva, a jednom aplikantu je upućen zahtjev za dopunu dokumentacije i ukoliko je dostavi bit će obuhvaćen odlukom za drugi kvartal. Ova odluka bit će objavljena u Službenim novinama Federacije, te web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Iz Tekuće rezerve izdvojeno 450.000 KM

Vlada FBiH je, realizirajući inicijative prihvaćene na prošloj sjednici, donijela tri odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu.

Tako je iznos od 50.000 KM izdvojen za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini. Ova sredstva odobrena su u svrhu osiguranja kontinuiranog rada Međureligijskog vijeća u BiH, odnosno izvršavanja obaveze utvrđene članom 4. Protokola o saradnji između Vlade FBiH i Međureligijskog vijeća u BiH od 3.2.2011. godine.

Za Medžlis Islamske zajednice Gradačac za održavanje i rekonstrukciju džamija / kulturno-historijskih spomenika, i to džamije Husein-kapetana Gradaščevića i najstarije džamije u Svircu, izdvojeno je 200.000 KM.

Također, 200.000 KM izdvojeno je i za Caritas Vrhbosanske nadbiskupije za finansijsku podršku u dovršetku izgradnje Caritasova doma za starije i nemoćne “Dr. Ivan Evanđelist Šarić” i dječijeg vrtića “Sv. obitelj” Kiseljak.

Za realizaciju ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

Više od 8 miliona KM za uvezivanje radnog staža za 200 radnika u rudnicima uglja

Vlada FBiH na je sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, odobrila više od osam miliona KM za uvezivanje radnog staža za ukupno 200 radnika u pet rudnika u Koncerna Elektroprivrede BiH.

Ovom odlukom Federalna vlada je za 57 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje odobrila sredstva u iznosu od 2.435.008,98 KM. Tako je Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno 530.085,22 KM za penzionisanje 22 radnika, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 192.055,99 KM za pet njih, RMU Breza d.o.o. Breza 478.056,51 KM za devet, RMU Zenica d.o.o. Zenica 849.790,89 KM za 15 radnika, te RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila sredstva u iznosu od 385.020,37 KM za penzionisanje šest radnika.

Također je odobreno 5.607.461,04 KM za uvezivanje radnog staža za 143 radnika, koji nisu stekli uslove za penzionisanje, ali im je uplata određena u skladu sa sudskim presudama. Među njima je 113 radnika RMU Zenica, za koje je odobreno 4.729.220,29 KM, te 30 njih iz RMU Breza s ukupnim iznosom od 878.240,75 KM.

Sredstva za provođenje ove odluke osigurana su ranijom odlukom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo o odobravanju pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja.

Za realizaciju odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva-rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

Vlada FBiH je, također, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u rudnike mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik, Zenica d.o.o. - Zenica i Kakanj d.o.o. Kakanj, koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 69 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, od čega 58 u Đurđeviku, deset u Zenici i jednog u Kaknju.

Podržana inicijativa da se kreditnim zaduženjem realizira projekt VE “Poklečani”

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjima budu osigurana sredstva u ukupnom iznosu do 150 miliona eura za realizaciju projekta Vjetroelektrane “Poklečani”. Riječ je o kreditima do po 75.000.000 eura kod Evropske investicijske banke (EIB) i KfW-a.

Prihvaćene su informacije o ovim kreditima kao osnovi za vođenje pregovora.

U informaciji je obraloženo da se Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar 14.7.2022. godine obratila Federalnom ministarstvu finansija zahtjevom za pokretanje postupka za stvaranje obaveza po osnovu vanjskog državnog duga kod EIB-a i KfW-a u ukupnom iznosu do 150.000.000 eura za finansiranje ovog projekta.

Navedeno je da se predviđa izgradnja 20 vjetroturbina jedinične snage do 6,6 MW, ukupne instalirane snage 132 MW i očekivane godišnje proizvodnje od oko 436,96 GWh električne energije.

Među koristima ovog projekta navedeno je da bi njegovom realizacijom došlo do povećanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a što bi doprinijelo ukupnom smanjenju CO2, što znači da ne utječe negativno na prirodnu sredinu.

JP EP HZHB d.d. Mostar će izgradnjom ove vjetroelektrane proširiti proizvodne kapacitete za 14,6 posto, te povećati godišnju proizvodnju za približno 20 posto, a u isto vrijeme reducirati ovisnost o hidrološkim uslovima i cijenama električne energije na tržištu. Također, realizacijom ovog projekta će se povećati i ekonomska konkurentnost, što rezultira konkurentnijim cijenama električne energije.

U informaciji je istaknuto da je, po prijemu zahtjeva JP EP HZHB d.d. Mostar za pokretanje inicijative za zaduživanje po ovom projektu, Federalno ministarstvo finansija procijenilo kreditnu sposobnost ovog javnog poduzeća. Također, projekt VE “Poklečani” je uvršten u Program javnih investicija FBiH 2022-2024. godine, što je osnova za pokretanje inicijative za zaduženje.

Vlada FBiH je zaključcima zadužila Federalno ministarstvo finansija, Elektroprivredu HZHB d.d. Mostar i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u tim za pregovore o kreditima imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačne odluke o zaduženju bit će donesene po okončanju pregovora sa EIB-om i KfW-om s kojim će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnih zaduženja, za koja je krajnji dužnik Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenih ugovora između Bosne i Hercegovine i EIB-a, odnosno KfW-a.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da zaključke dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjima.

Postupak izdavanja energetskih dozvola za izgradnju pet solarnih elektrana

Vlada FBiH je usvojila informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima i dala prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu ECO-WAT d.o.o. Kiseljak za izgradnju pet fotonaponskih elektrana (A1, A2, A3, A4 i A5).

Svaka od ovih solarnih elektrana je instalisane nazivne i odobrene snage priključenja od po 4,999 MW, te planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 7.150,086 MWh. Fotonaponske elektrane će, kako je planirano, biti građene na lokalitetu općine Stolac, u Poslovnoj zoni Hodovo.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja na izdavanju energetskih dozvola.

Doneseni zaključci Vlade Federacije BiH stupaju na snagu danom donošenja.

Kolektivno pregovaranje za djelatnost rudarstva u FBiH

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kolektivnom pregovaranju za područje djelatnosti rudarstva u FBiH.

Vlada je zadužila Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, zajedno sa Upravom Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banoviéi, u roku od tri dana od donošenja zaključka formira tim kojim će predsjedavati predstavnik EPBiH. U tim će biti uključeni predstavnici uprava rudnika iz sastava koncerna Elektroprivrede, Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Uprava EPBiH zadužena je i da otpočine i vodi konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata s ciljem priprema pregovora za zaključenje kolektivnog ugovora.

Ova uprava je zadužena da usuglašen i parafiran tekst kolektivnog ugovora dostavi Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na dalje postupanje.

Odobrena isplata dugovanja uposlenicima Federalne uprave policije

Vlada Federacije BiH, nakon što je usvojila informaciju Federalne uprave policije o načinu realizacije rješenja o izvršenju na ime uglavničenih kamata, donijela je zaključak kojim se toj upravi u 2022. godini odobrava isplata ukupno 800.107 KM. Riječ je o isplati potraživanja uposlenicima, umirovljenicima i njihovim zakonskim nasljednicima, kao i njihovim punomoćnicima na ime uglavničenih kamata.

Ova potraživanja uposlenika FUP-a dosuđena su presudama nadležnog suda, donesenim u periodu od 2011. do 2013. godine. Potraživanja su nastala kao rezultat nepoštivanja rokova utvrđenih ugovorima o vansudskoj nagodbi, a presudama je u periodu 2011.-2013. godina, između ostalog, bila ugovorena isplata glavnice i troškova spora u dvije rate, u rokovima i na način definiran ugovorima.

Sredstva za isplatu ovih dugovanja obezbijeđena su u Budžetu Federalne uprave policije za 2022. godinu, a zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Energetska efikasnost: prenos stalnih sredstava na 27 krajnjih korisnika

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, odobrila da krajnjim korisnicima budu prenesena stalna sredstva na objektima u iznosu od 14.278.470,21 KM s PDV-om, a nabavljena u okviru provedbe projekta "Eneregetska efikasnost u BiH - dodatno finansiranje".

Sredstva će biti prenesena na 27 krajnjih korisnika u FBiH, odnosno 17 škola, tri fakulteta, šest zdravstvenih ustanova i jednu policijsku akademiju.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo je da, na osnovu ove odluke, s krajnjim korisnicima sačini ugovore o prenosu stalnih sredstava, a raniji korisnici da dodijeljena stalna sredstva i izvršene građevinske radove knjigovodstveno evidentiraju, saglasno računovodstvenim propisima u FBiH.

Na prijedlog istog federalnog ministarstva, Vlada je donijela i Odluku o uspostavljanju softverskog alata za izračun energetskih karakteristika zgrada u postupku provođenja energetskog audita (analizira postojeće potrošnje i energetskog svojstva zgrade, te određivanja isplativosti investicije i mjere uštede energije) koji će biti primjenjivan u FBiH.

Odluke, informacije, zaključci

Odlukom, Vlada FBiH je dala saglasnost na Prijedlog ugovora o saradnji između Vlade FBiH i Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, izmijenila Uredbu o naplati naknade za korištenje autoceste A1, kojom je utvrđena naplata i visina naknade za korištenje njenih izgrađenih dionica, ali bez povećanja visine naknade za korištenje autoceste, odnosno cestarine.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u FBiH u 2021. godini i planovima za 2022.

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Srednjoročne strategije pružanja savjetodavnih usluga u Federaciji BiH 2023-2030. godina. Ovo je sektorski strateški dokument Federacije BiH koji definiše i usmjerava razvoj poljoprivrednih savjetodavnih službi na svim nivoima vlasti u FBiH i unapređuje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti i pružanje savjetodavnih usluga u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Vlada je primila na znanje izvještaj Nadzornog odbora JP Nacionalni park “Una” za period od 1.4. do 30.6.2022. godine, te usvojila izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvo polugodište ove godine, koji će biti podnesen predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i Parlamentu FBiH.

Prihvaćena je informacija Federalnog zavoda za zapošljavanje o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanja na dane 31.3. i 30.6.2022. godine).

Vlada je prihvatila i informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o evidenciji pristupa i prenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih organa i drugih institucija koje djeluju u FBiH u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi za 2019., 2020., 2021. i prvih šest mjeseci 2022. godine.

Federalna vlada je potvrdila svoju opredijeljenost za vođenje pregovora s reprezentativnim sindikatom za utvrđivanje osnovice i boda za obračun plaća, u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, te zadužila federalne ministre pravde, finansija i rada i socijalne politike, kao i Ured premijera FBiH da imenuju predstavnike koji će pregovarati u ime Vlade FBiH.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH dala je prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za razrješenje vršilaca dužnosti, te za imenovanje Luke Čelana za potpredsjednika Uprave banke i Maje Hadžihalilović za izvršnu direktoricu za rizike banke nakon okončane konkursne procedure, i to na period do isteka mandata predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH.

Data je prethodna saglasnost Skupštini UNIS Ginexa d.d. Goražde za razrješenje člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na lični zahtjev. Također, prethodna saglasnost data je ovoj skupštini za imenovanje Mehe Delje za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Razriješeni su dužnosti predsjednik i član Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zbog isteka perioda na koji su imenovani. Također, nakon okončanja postupka izbora imenovan je Nadzorni odbor ovog kliničkog centra u sastavu Izmir Hadžiavdić (predsjednik), Namik Džanković i Bosanko Horozić (članovi), na period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedan mandatni period.

Razriješen je i privremeni Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla. Nakon okončanja postupka izbora kandidata imenovan je Upravni odbor ove javne zdravstvene ustanove u sastavu Jasmin Osmančević (predsjednik), Adnan Muslimović, Enes Gušić, Adnan Behrem, Azra Gutić - Hodžić, Tomislav Marić i Božo Jurić (članovi), na period od četiri godine.

Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim su za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH, na mandatni period od šest godina, imenovani Adisa Begić i Ivo Jerkić.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Vlada je opunomoćila Amadea Mandića.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 06.10.2022.

Naslov: Redakcija