Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog rebalansa budžeta RS za 2019. godinu, Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta RS za 2019. godinu, Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

07.10.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na 40. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, u ukupnom iznosu 3 milijarde i 316,6 miliona KM i veći je za 60,6 miliona KM ili 1,9% od usvojenog Budžeta za 2019. godinu.

Cilj donošenja Rebalansa je da se iz viška ostvarenih prihoda omogući realizacija kapitalnih investicija, kao i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospijeća.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu planirani Prijedlogom Rebalansa za 2019. godinu iznose 2.848,1 milion KM, što predstavlja uvećanje od 52,4 miliona KM, odnosno 1,9% u odnosu na planirani Budžet za 2019. godinu.

Najznačajnija povećanja, u odnosu na plan Budžeta, na prihodovnoj strani odnose se na:

prihode od doprinosa za Penzijsko invalidsko osiguranje za 19 miliona KM,

prihode od naknade za priređivanje igara na sreću za 10,4 miliona KM,

prihode od poreza na dobit za 9,8 miliona KM i

prihode od poreza na dohodak za 7,2 miliona KM.

Osim toga, došlo je do povećanja primitaka od naplate datih zajmova u iznosu 8,2 miliona KM.

Na rashodovnoj strani Rebalansa budžeta došlo je do povećanja na pozicijama ličnih primanja koja su uvećana za 7,3 miliona KM u odnosu na planirani Budžet, prvenstveno zbog povećanja naknada i plata pojedinim kategorijama zaposlenih u policiji i pravosuđu.

Takođe, Rebalansom su uvećane i doznake po osnovu penzijskog osiguranja za 12 miliona KM u odnosu na planirani Budžet za 2019. godinu, zbog vanrednog usklađivanja i rasta penzija od 2% u toku godine, a čija primjena je počela od 2. jula.

Izdaci za nefinansijsku imovinu su uvećani za 16,7 miliona KM u odnosu na planirani budžet. Uzimajući u obzir i uštede na pojedinim pozicijama u okviru ove grupe rashoda, obezbjeđena su sredstva za značajne kapitalne investicije.

Prijedlogom Rebalansa za 2019. godinu planiran je i budžetski suficit u iznosu 67,6 miliona KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu. Budući da je Prijedlogom rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu budžetski okvir uvećan u odnosu na usvojeni Budžet Republike Srpske za 2019. godinu, potrebno je prilagoditi član 2. važećeg Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 122/2018) tako da se sredstva raspoređuju budžetskim korisnicima prema Odluci o usvajanju rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja.

Ovim zakonom uređuje se promocija mentalnog zdravlja, prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u zaštiti mentalnog zdravlja medicinska mjera kod lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, socijalna inkluzija i život u zajednici, zabrane u zaštiti mentalnog zdravlja, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu mentalnog zdravlja.

Rješenjima u Zakonu žele se unaprijediti postojeći i razviti novi načini zaštite mentalnog zdravlja ne samo pojedinaca, već i društva u cjelini, smanjiti pojava mentalnih problema i poremećaja, povećati dostupnost kvalitetnog i pravovremenog pružanja zdravstvenih usluga, rehabilitacija i socijalna inkluzija lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, jačajući pri tome njihovu ulogu u odlučivanju u navedenim procesima, a s ciljem povećanja ličnog zadovoljstva, kao i zdravlja građana, smanjenja troškova pružanja usluga u mentalnom zdravlju, te podsticanja ekonomskog i društvenog razvoja. Opšti cilj Zakona je kvalitetnija zaštita mentalnog zdravlja svih građana u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 - 2023. godine).

Osnovni razlog za donošenje nove Strategije je taj što je period realizacije Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2014–2018. godine) završen krajem 2018. godine.

Cilj Strategije je da se pruži podrška održivosti, unapređenju i razvoju volontiranja na republičkom nivou kroz unapređenje pravnog okvira, volonterske infrastrukture, razvoj volontiranja u formalnom i neformalnom obrazovanju, volontiranje u zajednici i promociju volontiranja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja preciznije i detaljnije se regulišu pojedini elementi postupka dodjele podsticaja.

Cilj dodjele podsticajnih sredstava je davanje podrške realizaciji investicionih projekata privrednih subjekata u svrhu širenja poslovanja, podsticanja inovativnosti i primjene nove tehnologije, podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, podrške zapošljavanju i jačanju konkurentnosti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju kriterijuma, uslova i načina raspodjele šumskih drvnih sortimenata.

Ovom odlukom utvrđuju se kriterijumi, uslovi i način prema kojima će Javno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske"a.d. Sokolac vršiti raspodjelu šumskih drvnih sortimenata drvoprerađivačima u Republici Srpskoj.

Primjena ove odluke od 2017. godine značajno je uredila tržište šumskih drvnih sortimenata i omogućila pravičnu raspodjelu sirovine prema objektivnim parametrima, što je podržano od strane poslovne zajednice i javnosti uopšte, a što je u konačnici dovelo do povećanja ukupne vrijednosti proizvodnje i izvoza u oblasti drvne industrije.

Tokom primjene odluke o načinu raspodjele, ukazala se potreba za određenim korekcijama, prije svega uslova i načina raspodjele u odnosu na bonitet preduzeća i prioritetno utvrđivanje količine sirovine za strateška preduzeća, zbog čega se predlaže donošenje nove odluke koja precizira kriterijume uslove i način raspodjele šumskih drvnih sortimenata.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava, za period 01.07 - 30.09.2019. godine, u iznosu od 525.250,00 KM.

Sredstva iz Odluke raspoređuju se na sljedeći način: Crveni krst Republike Srpske (150.000,00 KM), "Iskra" sigurna kuća (35.000,00 KM), Udruženje dijaliziranih, transplatiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske (340.250,00 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava, za period 01.07 - 30.09.2019. godine, u iznosu od 72.875,00 KM.

Sredstva iz Odluke raspoređuju se na sljedeći način: Savez distrofičara Republike Srpske, Banja Luka (4.500,00 KM), Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka (7.500,00 KM),

Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka (8.125,00 KM), Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske (8.125,00 KM), Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka (8.125,00 KM), Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje (6.500,00 KM), Savez za rijetke bolesti Banja Luka (7.500,00 KM), Udruženje za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlost" Banja Luka (7.500,00 KM), Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske (15.000,00 KM).


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.10.2019.

Naslov: Redakcija