Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS:Donijeta Uredba o realizaciji programa podrške zapošljavanju u oblasti usluga koje su predmet međunarodne trgovine


 

  • VLADA RS:Donijeta Uredba o realizaciji programa podrške zapošljavanju u oblasti usluga koje su predmet međunarodne trgovine

Vlada Republike Srpske usvojila je 6. oktobra 2016. godine, na 94. sjednici, Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u 2016. godini i u cijelosti podržava mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koje su usmjerene na obezbjeđenje uslova za jesenju sjetvu, proizvodnju i otkup pšenice roda 2017. godine.

Na osnovu procjene uslova za odvijanje proizvodnje i plana jesenje sjetve za 2016. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predlaže sljedeće mjere podrške za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa:

- podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice u 2016/2017 godini, u visini od 200 KM/ha,

- regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja proljetnih i jesenjih radova u poljoprivredi, u visini 0,60 KM/litru (norma za odobravanje regresiranog dizel goriva je 100 litara/ha, odnosno 60 KM/ha),

- premija za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu roda 2017. godine, u iznosu od 0,05 KM/ha,

- obrtna sredstva u vidu namjenskih zajmova Investiciono - razvojne banke Republike Srpske za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa, odnosno uspostavljanje partnerskog odnosa između domaće mlinsko-pekarske industrije i proizvođača pšenice u cilju ugovaranja proizvodnje, preuzimanja, otkupa i plasmana pšenice,

- sredstva za potrebe zasnivanja proizvodnje (nabavka mehanizacije, opreme i dr.) na bazi sufinansiranja dijela troškova investicionih ulaganja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o ostvarivanju poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini i podržala aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje su usmjerene na praćenje stanja u oblasti agrarnog sektora i preduzimanje mjera koje proizilaze iz Ekonomske politike Republike Srpske za 2016. godinu.

Analizirajući uslove za odvijanje proizvodnje, prosječne prinose, produktivnost, te cijene na tržištu u toku 2016 godine u oblasti biljne proizvodnje i stočarstva, procjenjuje se da će ukupna vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini iznositi 1.552.928.601 KM, pri čemu biljna proizvodnja učestvuje u ukupnoj vrijednosti proizvodnje sa 50,09% a stočarska sa 49,91%. Ukupna vrijednost proizvodnje u prehrambenoj industriji procjenjuje se na 915.840.000 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o realizaciji programa podrške zapošljavanju u oblasti usluga koje su predmet međunarodne trgovine.

Ovom Uredbom uređuju se uslovi i način stimulisanja povećanja zaposlenosti na teritoriji Republike Srpske, kriterijumi i procedure za dodjelu sredstava, dinamika isplate dodijeljenih sredstava, te način praćenja realizacije programa podrške zapošljavanju u oblasti usluga koje su predmet međunarodne trgovine.

U uslovima globalizacije, zemlje se, putem raznih olkašica i pogodnosti, bore za podizanje svoje konkuretnosti kako bi osigurale veći pristup direktnim investicijama. Analize pokazuje da zemlje okruženja, posebno Srbija i Hrvatska, imaju niz podsticajnim mjera, što ih, u uslovima kada su ostali parametri veoma slični, čini konkurentijima u odnosu na zemlje koje ove vrste podsticaja ne nude. Sem toga, putem podsticajnim mjera, je moguće usmjeriti investicije u one grane privrede koje više i brže dopriose ekonomskom rastu i uključivanju u međunarodne tokove.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Izvještajem o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, koji je pripremio Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

U izvještajnom periodu, kao jedan od najvećih problema naveden je zastoj u procesu traženja nestalih lica iz Republike Srpske, prije svega, zbog opstrukcija Instituta za nestala lica BiH i Tužilaštva BiH, kada je riječ o srpskim žrtvama.

Centar je nastavio sa realizacijom planiranih projekata, od kojih su najvažniji: popis srpskih žrtava u ratu u BiH, sakupljanje, analiziranje i arhiviranje svih relevantnih dokumenata i materijala iz ratnog perioda. Započeti su i posebni projekti koji se odnose na stradanje djece i žena u proteklom ratu, a s tim u vezi, u Vašingtonu i Njujorku je promovisana Monografija o ženama žrtvama rata.

Prate se i analiziraju pravosudni procesi u predmetima ratnih zločina i ukazuje se na diskriminatorski odnos pravosudnih institucija, prije svega Tužilaštva i Suda BiH u ovim predmetima.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 01.01-31.12.2015. godine.

U skladu sa obavezama predviđenim u propisima koji uređuju saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, institucije Republike Srpske su i u 2015. godini nastavile sa ispunjavanjem propisanih obaveza i sprovođenjem intenzivnih aktivnosti koje se odnose na ovu saradnju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Pismu namjere za uspostavljanje saradnje Ministarstva prosvjete i kulture i Republičke agencije za mala i srednja preduzeća. Ovlašćen je ministar prosvjete i kulture da potpiše Pismo namjere iz ovog zaključka. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, podržana od strane Švajcarske Vlade inicirala je saradnju sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske za unapređenje kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja, koje ima veliki značaj za privredni razvoj Republike Srpske.

Pismom namjere bi se konkretizovala buduća zajednička saradnja kroz realizaciju aktivnosti koje bi se odnosile na stvaranje kvalitetnijeg institucionalnog okvira za srednje stručno obrazovanje, stručno osposobljavanje nastavnika praktične nastave, obuke mentora u preduzećima gdje učenici obavljaju praksu i cjeloživotno učenja odraslih.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o učešću Predstavništva Republike Srpske na 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva neophodna za pokrivanje troškova nastalih realizacijom projekta.

Predstavništvo će na ovom sajmu predstaviti najnoviju izdavačku produkciju Republike Srpske objavljenu između dva sajma, promovisaće naše nagrađivane autore te upriličiti umjetničke programe koji će obogatiti cjelokupan nastup.

Izvor: Press služba Vlade Srpske, 06.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772