Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 193. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Utvrđen Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, donijeto više odluka i prihvaćeno više informacija

07.09.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je 06.09.2018. godine, na 193. sjednici održanoj u Banjaluci,Odluku o davanju saglasnosti na utrošak sredstava za podršku u dječjoj zaštiti.

Podrška iz ove odluke realizovaće se u toku obilježavanja “Dječje nedelje" u 2018. godini, isplatom dvostrukog mjesečnog iznosa prava na dodatak na djecu, propisanog Zakonom o dječjoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017).

Pravo na dvostruki iznos prava na dodatak na djecu ostvariće redovni korisnici prava na dodatak na djecu, obuhvaćeni septembarskom isplatom.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se centri za socijalni rad/službe socijalne zaštite i JU Javni fond za dječiju zaštitu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način korišćenja unutrašnjih voda i obala unutrašnjih voda Republike Srpske za plovidbu, bezbjednost plovidbe na unutrašnjim vodama Republike Srpske, objekti bezbjednosti plovidbe, plovila, brodske isprave, postupak upisa u upisnik i brisanja plovila iz upisnika, sposobnost plovila za plovidbu, brodari, prevoz robe i putnika, plovidbene nezgode, riječni informacioni sistem, tehničko održavanje vodnih puteva.

Činjenice da je važeći Zakon o unutrašnjoj plovidbi("Sl. glasnik RS", br. 58/2001, 113/2005 - dr. zakon, 33/2006, 1/2008 i 100/2011) donesen 2001. godine i da je od tada pretrpio tri izmjene i dopune, da način na koji je sada uređena ova materija ne može na odgovarajući način odgovoriti zahtjevima bezbjednosti plovidbe, kao i obaveza preuzimanja direktiva Evropske unije u domaće zakonodavstvo, doprinijeli su da se pristupi donošenju novog Zakona. Potreba za donošenjem novog Zakona nastala je i kao posljedica sve intenzivnijeg saobraćaja na rijeci Savi, na kojoj je uspostavljen međunarodni režim plovidbe, te je neophodno održavanje plovnog puta da bi plovidba rijekom bila bezbjedna i sigurna. Međunarodni režim plovidbe utvrđen je i na rijeci Uni (do 15 riječnih kilometara - rkm), Vrbasu (do 3 rkm), Bosni (do 5 rkm) i Drini (do 15 rkm). S obzirom na navedeni režim plovidbe, potrebno je podići nivo plovnosti unutrašnjih plovnih puteva Republike Srpske na viši nivo, a to zahtijeva neophodne građevinske radove i izgradnju i održavanje objekata bezbjednosti plovidbe.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o sprovođenju aktivnosti u vezi sa održavanjem pregovora za dodatno finansiranje Projekta “Energetska efikasnost u BiH" za Republiku Srpsku.

Vlada prihvata inicijativu za pregovore sa Svjetskom bankom za dodatno finansiranje Projekta u iznosu od 27,5 miliona za BiH, od čega se na Republiku Srpsku odnosi 11 miliona evra.

Vlada je saglasna da se u cilju postizanja veće finansijske održivosti, u okviru proširenja Projekta, primjeni mehanizam prikupljanja 50% procijenjenih budžetskih ušteda uslovljenih povećanjem energetske efikasnosti saniranih javnih objekata.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se prikupljene uštede u budžetu Republike Srpske, koriste za realizaciju proširenja Projekta putem Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u iznosu do 1 milion KM za period 2020-2023. godine, a u skladu sa godišnjim planom prikupljanja očekivanih ušteda.

Vlada je saglasna da se nakon završetka Projekta, budžetske uštede ostvarene na bazi unapređenja energetske efikasnosti objekata saniranih u okviru proširenja Projekta, koriste za finansiranje projekata energetske efikasnosti.

Vlada je saglasna da se sredstva od povrata PDV u okviru proširenja Projekta koriste za dodatno finansiranje projektnih aktivnosti uključujući i energetski neefikasne mjere.

Vlada je saglasna sa indikativnim uslovima zaduženja sa rokom otplate do 35 godina, referentnom kamatnom stopom 6 mjesečni EURIBOR plus fiksni ili varijabilni raspon, fleksibilnim grejs periodom, početnom naknadom od 0,25% od iznosa zajma, naknadom na nepovučena sredstva od 0,25% godišnje na nepovučeni dio zajma, što će se definisati detaljno na pregovorima i usaglasiti sa FBiH.

Grant sredstva u iznosu od 17,3 miliona KM koja je Zeleni klimatski fond (GCF) odobrio za BiH u okviru Projekta "Povećanje ulaganja u javne zgrade sa niskom stopom emisije ugljenika u BiH"(Bosnia & Herzogovina Scaling Up Investment in Low-Carbon Buildings), koristiće se za kofinansiranje Projekta u skladu sa predviđenim uslovima.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o provedenim javnim konkursima Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda “Dr Milan Jelić" u akademskoj 2017/2018. godini.

Za akademsku 2017/2018. godinu po oba Konkursa ukupno je stipendirano ukupno 154 studenta, od čega je 142 studenta prvog, a 12 studenata drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u ukupnom iznosu od 705.100,00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o imenovanju članova radne grupe iz Republike Srpske za izradu strategija pametne specijalizacije u BiH.

Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021 “Znanje za razvoj" definisano je da jedan od strateških ciljeva Ministarstva nauke i tehnologije izrada posebne strategije pametne specijalizacije (S3). Pored toga, obaveza svih zemalja Zapadnog Balkana jeste izrada S3 u procesu evropskih integracija. Republika Srbija i Crna Gora su daleko odmakle u ovom procesu i vjerovatno će do kraja 2018. godine imati završene S3 dokumente. Albanija, BiH, Makedonija zaostaju u ovom smislu, a jedino je Republika Srpska počela sa pripremama za izradu S3 u BiH.

Podrška Evropske unije koju već koriste Republika Srbija i Crna Gora, biće dostupna od početka 2019. godine za ostale zemlje zapadnog Balkana. Preduslov za dobijanje pomoći jeste prisustvo treninzima koje organizuje Zajednički istraživački centar Evropske komisije (Joint Research Centre - JRC) i koje mogu pohađati članovi radnih grupa iz pomenutih zemalja.

U BiH nije formirana takva radna grupa, zbog čega je Ministarstvo civilnih poslova uputilo dopis sa zahtjevom za imenovanje članova radne grupe u skladu sa zaključcima sa sastanka predstavnika ministarstva nadležnih za nauku i privredu u BiH održanog 19. juna 2018. godine u Sarajevu. Na pomenutom sastanku zaključeno je da ovu Radnu grupu treba da sačinjavaju predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava, predstavnik Brčko Distrikta BiH, predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH, predstavnici entitetskih privrednih komora, predstavnici Udruženja poslodavaca, razvojnih agencija, velikih kompanija, te savjeta za nauku.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o učešću Predstavništva Republike Srpske na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Zaključkom Vlade Republike Srpske zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, neophodna za pokrivanje troškova učešća Predstavništva Republike Srpske na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period od 01.01. -30.06.2018. godine.

Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2018. godinu budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu su planirani u iznosu od 2,757,558,300 KM. U periodu 01.01. 30.06.2018. godineplaniranibudžetskiprihodiiprimicizanefinansijskuimovinuostvarenisuuiznosuod 1,353,660,890 KM, štopredstavlja 56% odgodišnjeg, odnosno 98% odrebalansabudžetaza prvih šest mjeseci 2018. godine (1,378,779,150 KM). Izvršenje u odnosu na finansijski plan za posmatrani period iznosi 105%.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju Parka prirode “Cicelj".

Ovom odlukom proglašava se zaštićenim šumsko područje Cicelj kao park prirode, kategorije V - zaštićeni pejzaži, pod nazivom Park prirode “Cicelj".

Osnovnu vrijednost područja Parka prirode “Cicelj" čini izuzetan floristički diverzitet i bogatstvo pejzaža razasutih na bogatoj mreži geomorfologijei hidrologije. Posebnu geološku vrijednost predstavlja uzvišenje Orlovica, odnosno Orlovačke stijene, kao i sedrene formacije na tom području. Uzvišenje Orlovica izgrađeno je od vulkanskih stijena, a sedrišta predstavljaju ekološki posebna i vrijedna staništa, a od hidroloških vrijednosti posebno se izdvajaju vrela: Cicelj, Hladna voda i Trojan-voda.

Područje Parka prirode “Cicelj" nalazi se na teritoriji opštine Čajniče u ukupnoj površini od 330,76ha.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 06.09.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772