Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o Pravobranilaštvu RS

07.07.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 06.07.2017. godine na 132. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Akcioni plan provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2017. godini.

Omladinskom politikom utvrđuju se osnovni ciljevi, pravci razvoja i zadaci u omladinskom sektoru. Omladinska politika ne predstavlja samo opšta načela rješavanja problema mladih, nego se razvija u posebne programe i mjere, koje treba da obezbijede bolje uslove za život, kreativno ispoljavanje i učestvovanje mladih u širem društvenom okruženju, čime se unapređuje pozicija i status omladine, ali i mladih od 13 do 18 godina (adolescenti).

Na osnovu dokumenta "Omladinska politika Republike Srpske od 2016. do 2020. godine", Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u saradnji sa drugim nosiocima aktivnosti u okviru ovog dokumenta, izradilo Akcioni plan sprovođenja Omladinske politike Republike Srpske za 2017. godinu, čije su aktivnosti usaglašene sa operativnim godišnjim planovima i programima nosioca. Osnovni cilj izrade je definisanje realnog i u praksi primjenljivog Akcionog plana, koji sadrži naziv aktivnosti, nosioce aktivnosti, partnere u realizaciji, mjere, indikatore, vrijeme realizacije i budžet.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava za period 01.01. – 30.09.2017. godine, u ukupnom iznosu od 688.861.05.KM.

Cilj ovog finansiranja jeste organizaciona i finansijska podrška programima i projektima koji doprinose poboljšanju položaja mladih, te omladinskim organizacijama i organizacijama koje se bave pitanjima mladih u njihovim nastojanjima da podstiču omladinski rad i participaciju mladih u društvu, neformalno obrazovanje, volonterizam, mobilnost mladih, međunarodnu saradnju, kulturno uzdizanje mladih i javnosti uopšte, te stvaranje boljih uslova za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, rekreativo bavljenjem sportom i sl. Takođe, unapređenje učeničkog i studentskog standarda i podrška radu javnim ustanovama koje se bave pitanjima mladih i sprovode programe i aktivnosti za mlade, te ustanovama obrazovanja.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: Subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova - 378.833,39 KM, Tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice - 16.698,08 KM, Tekući grantovi za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom Republike Srpske i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja - 42.990,48 KM, Tekući grantovi za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih - 13.160,35 KM, Tekući grantovi za podršku aktivnostima i projektima za unapređenje i razvoj volontiranja - 7.311,31 KM, Tekući grantovi sportskim organizacijama - 160.848,72 KM, Tekući grant za projekat Male olimpijske igre - 3.216,97 KM, Tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj - 12.429,22 KM, Tekući grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko Distriktu BiH - 18.278,26 KM, Tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske - 35.094,27 KM.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o zahtjevu JU Narodno pozorište Republike Srpske za sufinansiranje nabavke nove scenske opreme iz Budžeta Republike na ime nabavke nove scenske opreme.

Zadužuje se Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da obezbijede finansijska sredstva u iznosu od 25.000,00 KM.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da prati i vrši nadzor nad realizacijom nabavke i ugradnje nove scenske opreme, i namjenskom korišćenju budžetskih sredstava.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju Preporuka Evropske komisije sa Prvog Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Evropske unije i BiH.

Zaključkom Vlade Republike Srpske usvaja se "Republički akcioni plan za realizaciju preporuka Evropske komisije sa prvog Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU i BiH".

Cilj ovog akcionog plana je da se utvrde konkretne mjere i aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske za realizaciju 15 preporuka Evropske komisije sa sastanka predmetnog pododbora, koje će doprinijeti postizanju ključnih ciljeva utvrđenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH.

Od 15 preporuka Evropske komisije, 7 preporuka se odnosi na oblast ekonomskih i finansijskih pitanja, 2 preporuke se odnose na oblast unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru i 6 preporuka se odnosi na oblast statistike.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o pokretanju "Crowdfunding akademije". Vlada podržava realizaciju aktivnosti vezanih za pokretanje "Crowdfunding akademije", uz uvažavanje mišljenja resornih ministarstava i saglasna je da Ministrstvo uprave i lokalne samouprave podrži inicijativu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini UNDP i podrži aktivnosti vezane za pokretanje "Crowdfunding akademije" u okviru ekonomske komponente projekta "Lokalni integrisani razvoj-LID".

Zadužila je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske da učestvuju i prate realizaciju projektnih aktivnosti vezanih za pokretanje "Crowdfunding akademije".

 Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o napretku u primjeni normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj za period 2015-2016. godina i zadužila Gender centar da u bliskoj saradnji sa drugim organima republičke i lokalne vlasti dalje prati primjenu standarda rodne ravnopravnosti u oblasti političkog i javnog života u Republici Srpskoj i o tome periodično informiše Vladu Republike Srpske.

Izvještaj sadrži pregled standarda, mjera i preporuka za djelovanje, sprovedene aktivnosti u izvještajnom periodu, pregled statističkih i administrativnih podataka o stanju učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu, te zaključke i preporuke za djelovanje.

Učešće žena u javnom i političkom životu je obavezan standard ostvarivanja ljudskih prava propisan kako brojnim međunarodnim dokumentima koji su kod nas na snazi, tako i pozitivnim domaćim zakonskim propisima.

Smatra se da države koje nisu osigurale "dovoljan" procenat učešća žena u političkom životu nisu postigle dovoljan stepen demokratije, pa se, između ostalog, kod prijema u Evropsku uniju cijeni da li je država koja pretenduje da postane članica Unije osigurala ambijent za političku participaciju žena, tj. koji je procenat učešća žena u javnom i političkom životu.

 Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost da se izvrši privatizacija 30 (trideset) stanova u svojini Republike Srpske u opštini Istočno Novo Sarajevo, koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Privatizacija stanova vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova ("Sl. glasnik RS", br. 118/2011, 67/2013 i 60/2015).

Pravo otkupa stanova imaju lica za koja je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, revizijom, utvrdilo da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, a isti su se izjasnili da žele otkup predmetnih stanova.

Vlada je zadužila Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica da sa korisnicima ovih stanova zaključi ugovor o zakupu u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova, kao i Republičku direkciju za obnovu i izgradnju da, u ime Republike Srpske kao prodavca, sprovede postupak otkupa stanova u svojini Republike Srpske i izvrši ovjeravanja ugovora o otkupu stanova u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji državnih stanova.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuje se organizacija, nadležnost, djelokrug poslova i način rada Pravobranilaštva Republike Srpske, način zastupanja imovinskih prava i interesa Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koje Pravobranilaštvo zastupa, izbor, prava, obaveze i odgovornost pravobranioca Republike Srpske, zamjenika pravobranioca Republike Srpske i položaj ostalih zaposlenih u Pravobranilaštvu, kao i druga pitanja koja su od značaja za rad Pravobranilaštva.

Cilj ovog zakona jeste uspostavljanje organizovanog, funkcionalnog, profesionalnog, odgovornog i samostalnog Pravobranilaštva i obezbjeđenje efikasnog mehanizma zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koje Pravobranilaštvo po zakonu zastupa.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 06.07.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772