Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu

07.06.2024.


Vlada Republike Srpske je utvrdila, na 72. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj.

Pojedine odredbe Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj izazvale su određene poteškoće prilikom dosadašnje primjene, te je s ciljem njihovog uklanjanja bilo potrebno pristupiti izradi izmjena Zakona, kako u oblasti veterinarske epidemiologije, tako i u oblasti javnog veterinarskog zdravlja.

Izmjene se odnose na brisanje odredbi prema kojima rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti i rješenje o ispunjenosti uslova za rad subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla se donosi na period od tri godine, kao i odredaba kojima je propisano da navedena rješenja podliježu reviziji nakon isteka roka od tri godine.

Pored toga, izmjena se odnosi na preciziranje roka u kome se podnosi zahtjev za naknadu štete, a to je rok od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine za štete nastale od 15. septembra prethodne godine do 15. septembra tekuće godine.

Vlada Srpske odobrila je po 200.000,00 KM Poljoprivrednom fakultetu Banjaluka, Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, “Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banjalci”, te JU “Poljoprivredni institut Republike Srpske” na ime ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara.

Sredstva se obezbjeđuju sa pozicije subvencija za razvoj poljoprivrede i sela, u okviru Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Vlada je donijela Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Ministarstva kulture Republike Srbije i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske o saradnji u oblasti filmske umjetnosti i drugog audiovizuelnog stvaralštva.

Cilj potpisivanja ovog memoranduma je uspostavljanje povoljnih uslova za dalje razvijanje saradnje u oblastima filmske umjetnosti i drugog audiovizuelnog stvaralaštva, uključujući i TV serije.

Strane će posebno podsticati redovnu razmjenu dobrih praksi i iskustava u oblasti audiovizuelne politike, te jačati saradnju u oblasti proizvodnje, promocije i javnog prikazivanja filmskih i drugih audio-vizuelnih djela u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

S tim u vezi, podsticaće se i jačanje saradnje između relevantnih filmskih organizacija iz Republike Srbije i Republike Srpske, organizacija zajedničkih projekata i događaja, kao i uzajamna predstavljanja na festivalima i drugim značajnim događajima, te će se u načelu težiti ka jačanju recipročne distribucije kinematografskih djela.

Takođe, Vlada Srpske donijela je i Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o zaštiti zajedničkih trgovinskih interesa između Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i Ministartsva unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srpske uvjerene u značaj trgovine kao faktora ekonomskog razvoja, visoko cijeneći ulogu dijaloga i saradnje na različitim nivoima između Strana o pitanjima od obostranog interesa, a u želji za daljim razvojem i jačanjem bilateralnih veza, prijateljstva i obostrane korisne saradnje, dogovorile su se o sljedećem:

Strane će u okviru svojih nadležnosti posebnu pažnju posvetiti razvoju i jačanju odnosa u oblasti trgovine, te uspostavljanju okvira za buduću saradnju i unapređenje privrednih odnosa u oblasti trgovine, elektronske trgovine, zaštite potrošača, politike cijena i regulisanja cijena, evropskih integracija i zajedničkog djelovanja na povećanju konkurentnosti i kvaliteta proizvoda i usluga, te strategija razvoja u pomenutim oblastima.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o razmijevanju između Ministarstva za brigu o porodici i demografiji Republike Srbije i Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Polazeći od ukupne situacije u vezi sa brojem stanovnika Republike Srbije i Republike Srpske, veoma je važno da se uspostavi koordinirana razmjena mišljenja povodom podrške porodici kao jednoj od prioritetnih tema. Zato je neophodna razmjena znanja i ekspertize kroz zajedničku realizaciju projekata u oblasti demografije i populacione politike.

Strane će razvijati i primjenjivati zajedničke projekte i aktivnosti, koje obuhvataju proučavanje i analiziranje svih pojava demografskog razvoja i očekivane promjene u ovom domenu u budućnosti, kao i posljedice u drugim oblastima u kojima je prisutan populacioni faktor, uključujući iznalaženje načina za rješavanje demografskih pitanja i izazova u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Svrha ovog memoranduma o saradnji je jačanje partnerstva između Strana i uspostavljanje okvira za održivu i dinamičnu saradnju u oblasti reforme javne uprave i lokalne samouprave, kao i u oblasti planiranja i sprovođenja projekata u jedinicama lokalne samouprave i mehanizama koordinacije donatorske podrške.

Vlada je donijela Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti agrarnih plaćanja.

Strane će zajednički promovisati saradnju u oblasti agrarnih plaćanja između Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Agencije za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, na način koji će obezbijediti korist poljoprivrednim proizvođačima Republike Srbije i Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za period 2024-2026. godina u skladu sa Zakonom o stranim ulaganjima Republike Srpske, a s ciljem podsticanja i promocije stranih ulaganja u Republiku Srpsku. Vlada Republike Srpske je na 144. sjednici održanoj 04.11.2021. godine usvojila Strategiju privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za period 2021-2027. godina. Strategija definiše prioritete i strateške ciljeve, te načine njihovog ostvarenja u posmatranom periodu. U skladu sa postojećom regulativom u oblasti strateškog planiranja, Ministarstvo privrede i preduzetništva izradilo je prijedlog Akcionog plana za sprovođenje Strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za period 2024-2026, u saradnji sa nadležnim ministarstvima/institucijama Republike Srpske koji su nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti. Tako je Akcionim planom razrađena okvirna dinamika realizacije mjera, ključnih strateških projekata, drugih potencijalnih projekata i aktivnosti u periodu 2024-2026. godina, okvirno su planirana finansijska sredstva i određeni nosioci njihove realizacije. Strateški ciljevi u okviru Akcionog plana razrađeni su kroz 27 mjera i 61 aktivnost. U sklopu Akcionog plana navedene su mjere, projekti i aktivnosti za koje postoje obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju u posmatranom periodu, ali i određene aktivnosti, koje će doprinijeti realizaciji Strategije, ali za njih nisu navedeni iznosi, budući da se one obavljaju u okviru redovnih poslova nosilaca aktivnosti. Izvori finansiranja Akcionog plana su budžet Republike Srpske i sredstva obezbijeđena iz drugih izvora (donatorska sredstva, projekti, krediti međunarodnih finansijskih institucija i dr.). Okvirna raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za period 2024-2026. godina iznose ukupno 587.899.748,00 KM, od čega sredstva budžeta Republike Srpske čine 26%, a sredstva iz drugih izvora 74%.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak kojim se prihvata Godišnji izvještaj o sprovođenju strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za 2023. godinu. U skladu sa članom 17. Uredbe o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/22), Ministarstvo privrede i preduzetništva izradilo je Godišnji izvještaj sprovođenja Strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za 2023. godinu, u saradnji sa nadležnim ministarstvima/institucijama Republike Srpske koji su identifikovani kao nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti. Izvještaj obuhvata realizaciju mjera, ključnih projekata i aktivnosti u 2023. godini, iznose sredstava, indikatore i nosioce realizacije, a koji su planirani Akcionim planom za sprovođenje Strategije privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku period 2023-2025. godina.

Analizom realizacije Akcionog plana u 2023. godini, može se konstatovati da je u većini planiranih aktivnosti bilo pomaka i da je najveći dio realizovan kroz redovna budžetska sredstva, a za potpunu realizaciju ispunjenosti ciljeva i aktivnosti u najvećoj mjeri su bila neophodna dodatna sredstva i kapaciteti institucija. Realizovani iznos sredstava u 2023. godini iznosio je 97.615.238,70 KM, od čega su sredstva iz Budžeta Republike Srpske iznosila 43.132.620,03 KM, odnosno 44,2%, a sredstva iz drugih izvora 54.482.618,67 KM (sredstva IRBRS, Garantnog fonda, APIF-a, donatorska sredstva, projekti, krediti međunarodniih finansijskih institucija i dr.) ili 55,8% od ukupnog iznosa. Određene aktivnosti obavljaju se u okviru redovnih poslova institucija i finansiraju se u okviru redovnih budžetskih sredstava, tako da za iste nisu navedeni konkretni finansijski iznosi. Preporuke za naredni period su već ugrađene u novi Akcioni plan za period 2024-2026. godina.

Vlada Republike Srpske donijela je i Zaključak o usvajanju Informacije o provođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za obračunski period jul-decembar 2023. godine. Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske i Pravilnikom o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika uređen je postupak dodjele sredstava podsticaja za povećanje plata. U skladu sa navedenim zakonskim rješenjima, Ministarstvo je u saradnji sa Poreskom upravom provelo proceduru dodjele podsticaja za deveti obračunski period, od 01.07 - 31.12.2023. godine, za koji se prijavilo 870 privrednih subjekata koji zapošljavaju 57.845 radnika. Podsticaj u devetom obračunskom periodu odobren je u iznosu od 10,53 miliona KM za 844 privredna subjekta koji su povećali platu za 29.914 radnika. Najveći iznos podsticaja za povećanje plata radnika odobren je privrednim subjektima iz prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 3,85 miliona KM (ili 37%). Najznačajni efekti podsticaja u devetom obračunskom periodu su povećanje plata radnika za 18,08% u odnosu na period početne plate kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj ili u apsolutnom iznosu za oko 57,4 miliona KM; zatim povećanje broja zaposlenih za 1118 ili 2% u decembru 2023. godine u odnosu na jul 2023. godine i povećanje iznosa podsticaja za 21,96% u odnosu na prethodni obračunski period.

U svih devet obračunskih perioda (od jula 2019. do decembra 2023. godine) odobrena su sredstva podsticaja u ukupnom iznosu od 72,78 miliona KM, pri čemu je odobreno 5.620 podnesenih zahtjeva privrednih subjekata ili 92,9%. Korisnici podsticaja bila su 1.613 različita privredna subjekta koji su povećali plate za 62.194 radnika. Budžetom Republike Srpske za 2024. godinu na poziciji – Subvencije na ime podsticaja za povećanje plate radnika, planirana su sredstva u iznosu od 15.560.000,00 KM. S obzirom da dosadašnje analize efekata dodjele sredstava podsticaja za povećanje plata ukazuju na pozitivna kretanja, smatramo da su dodijeljena sredstva podsticaja postigla odgovarajuće efekte i opravdala očekivane rezultate.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Interresorne radne grupe za definisanje aktivnosti za uspostavljanje Sistema hitnog obavještavanja javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica “Pronađi me” u Republici Srpskoj.

Zadatak ove radne grupe je da definiše ulogu i zadatke svih učesnika u Sistemu hitnog obavještavanja javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica “Pronađi me” u Republici Srpskoj, te sačini prijedlog procedura i mjera koje se preduzimaju u slučaju nestanka maloljetnog lica i aktiviranja Sistema.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 06.06.2024.

Naslov: Redakcija