Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi i nacrti zakona

07.06.2024.


Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, ovog ministarstva za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2024. godinu.

Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14.300.000 KM. Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu su planirana Budžetom FBiH za 2024. godinu, te saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 12.3.2024. godine, kao i sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava.

Dodjela ukupno raspoloživih sredstava će se vršiti za realizaciju projekta korištenja obnovljivih izvora energije - za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije za sopstvene potrebe, te za ulaganje u imovinu, nabavku osnovnih sredstava i opreme direktno uključene u proces proizvodnje i modernizaciju tehnoloških procesa.

Kako je navedeno u Programu, prerađivačka industrija predstavlja jedan od najvažnijih sektora u privredi Bosne i Hercegovine. Ona zapošljava najveći broj radnika, doprinosi razvoju BDP-a i pomaže u promociji BiH inostranstvu. Također, prerađivačka industrija još uvijek čini najveći dio cjelokupne industrije BiH.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje i razvoj privrede Federacije BiH, stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kroz realizaciju strateških i primarnih ciljeva koji su usvojeni u strateškim dokumentima u FBiH. Također, cilj je poduprijeti i provođenje mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koji će u proizvodnim pogonima dovesti do povećanja energijske samostalnosti koja se ogleda kroz smanjenje potrošnje isporučene električne energije u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provođenja mjera, te smanjenja emisije gasova sa efektom staklene baste, kao i sigurnijeg snabdijevanja energijom.

Ovim programom se žele potaknuti privrednici na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uslov zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih.

Očekivani efekti Programa su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, te povećanje proizvodnih kapaciteta. Očekivani efekti su i uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unapređenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa, te razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom vrijednosti. Također, uspostavljanje sistema kvalitete, unapređenje energijske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje, kao i povećanje konkurentnosti, te porast prometa i poboljšanje općeg privrednog stanja.

Korisnici kreditnih sredstava po ovom programu su privatna privredna društva, sa sjedištem u Federaciji BiH, koja posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a obuhvataju oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, hemijske industrije i industrije gume plastike i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

Sredstva se mogu dodjeljivati i za refinansiranje prihvatljivih troškova koji su nastali najkasnije godinu dana unazad od dana podnošenja zahtjeva.

Ova sredstva, nevedeno je između ostalog u Programu, se dodjeljuju na osnovu raspisanoga Javnog poziva.

Donesena Odluka o izradi Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH 2026-2035.

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH za period 2026-2035. godina. Odlukom je precizirano da će se ovom strategijom definirati pravci, ciljevi i resursi daljnjeg razvoja metalne i elektro industrije u FBiH, te osigurati usklađenost razvojnih pravaca sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja FBiH 2021-2027. godina, kao i relevantnim dokumentima za proces integriranja naše zemlje u Evropsku uniju i drugim međunarodno priznatim obavezama Bosne i Hercegovine.

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji sa UNDP-em, a na osnovu Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i ovog federalnog ministarstva, potpisanog 28. decembra 2023. godine. U Odluci se navodi i da će Ministarstvo u procesu izrade Strategije obezbijediti učešće zainteresiranih strana. To su nadležni federalni i kantonalni organi uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, UNDP, Privredna komora FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, te predstavnici udruženja metalne i elektro industrije.

Također, Ministarstvo će primjenom otvorenog metoda koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, formirati radnu grupu za izradu Strategije. Rok za dostavljanje prijedloga Strategije na razmatranje i usvajanje Vladi Federacije BiH, uz prethodnu provedbu procesa konsultacija, je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu odluke.

Utvrđen koeficijent jedan za obračun i isplatu mjesečnih egzistencijalnih naknada demobiliziranim braniocima za drugi kvartal

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju koeficijenta 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april - juni ove godine (II kvartal). Radi se o ovogodišnjem transferu iz Budžeta FBiH za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade za period april - juni 2024. godine.

Budžetom Federacije BiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata osigurano je 61.670.100 KM namjenskih sredstava za isplate novčanih egzistencijalnih naknada u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Za podršku udruženjima potrošača 60.000 KM

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera namijenjenih za podršku udruženjima potrošača. Radi se o iznosu od 60.000 KM utvrđenom Budžetom FBiH za 2024. godinu ovom federalnom ministarstvu. Sredstva su namijenjena udruženjima potrošača registriranim sa sjedištem u Federaciji BiH.

Od ukupnog iznosa, 25.000 KM raspodjeljuje se za podršku radu i jačanju kapaciteta ovih udruženja, s ciljem stvaranja i unapređenja uslova za njihov kontinuiran rad kroz sufinansiranje režijskih i drugih troškova u vezi sa redovnim aktivnostima. Iznos od 35.000 KM raspodjeljuje se za informiranje i savjetovanje potrošača. Cilj je unapređenje informiranosti potrošača o pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu potrošača, putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica i okruglih stolova, kao i učešća u TV i radio emisijama, te za izdavanje letaka, brošura i ostalih informativnih materijala. Također, cilj je povećanje nivoa zaštite potrošača putem organiziranog savjetovanja u konkretnim potrošačkim problemima.

Nadzor namjenskog utroška sredstava vršit će Federalno ministarstvo trgovine. Odlukom je utvrđeno da će se izbor korisnika i raspodjela sredstava vršiti u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija-udruženja potrošača. Izvještaj o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo trgovine će podnositi Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH.

Cesta Goražde - Podhranjen - Hranjen kategorisana u regionalnu cestu

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o kategorizaciji lokalne ceste L-503 Goražde - Podhranjen - Hranjen u regionalnu cestu sa oznakom R-448b.

Odluka je donesena nakon što je nadležno Ministarstvo za privredu BPK podnijelo inicijativu za kategorizaciju Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona i Grad Goražde.

Nakon preuzimanja nove regionalne ceste na upravljanje od Ministarstva za privredu - Direkcija za ceste BPK, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, ista će se pridodati LOT-ovima u koji su kategorisane regionalne ceste na tom području.

Usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH 2025 - 2027. godina

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2025. do 2027. godine.

Osnovni prioriteti Vlade Federacije BiH u narednom srednjoročnom periodu, navedeno je između ostalog u Smjernicima, bit će usmjereni na kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, poticanje i rast privatnih i javnih investicija što bi trebalo biti podržano kroz izdvajanje većih iznosa sredstava iz Budžeta FBiH za finansiranje infrastrukturnih projekata, nastavak izgradnje autocesta i brzih cesta, kao i unapređenje avio i željezničkog saobraćaja FBiH.

U prioritetima je i nastavak osiguranja likvidnosti Budžeta FBiH, kao i redovne isplate penzija, boračkih i socijalnih i drugih naknada, ali i aktivne politike i mjere koje imaju za cilj očuvanje postojećeg nivoa zaposlenosti, te otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje migracije radne snage.

Među prioritetima je i postepeni prelazak na zelenu i kružnu ekonomiju, digitalnu transformaciju industrije i malih i srednjih preduzeća kroz uspostavu ekonomskih instrumenata u oblasti okoliša i ublažavanju klimatskih promjena. Porezne politike u srednjoročnom periodu bi trebale promovirati i održiv i inkluzivan rast na nivou FBiH i u svim kantonima i jedinicama lokalne uprave s fokusom na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata i smanjenje ili ukidanje troškova, naknada i taksi koje opterećavaju privrednu aktivnosti.

U osnovnim prioritetima je naznačeno i da će se, u svrhu zaštite radnih mjesta, potencirati reforma opterećenja rada kroz izmjene pravnog okvira poreza na dohodak i obaveznih doprinosa, a u narednom periodu planirano je iznalaženje novih prijedloga o ovom pitanju koje će uzeti u obzir preliminarne analize uticaja tih propisa na zaposlenike, poslodavce i budžete u FBiH.

Smjernicama je navedeno da će se, kad su u pitanju mjere koja će uticati na poboljšanje poslovnog okruženja koja će posljedično imati povećanje produktivnosti poslovnih subjekata, u narednom periodu nastaviti iznalaženje riješenja unapređenja rada i digitalizacije Porezne uprave s naglaskom na potrebu provedbe mjera administrativnog unapređenja pružanja javnih usluga kroz fluidan protok informacija kroz IT sistem i sve oblike razmjene informacija i tehnološki naprednijim procesom fiskalizacije.

Navedeno je i da će fiskalna politika prihodovne strane biti usmjerena na jačanja fiskalne stabilnosti i odgovornosti i da će se u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima unaprijeđenja koordinacije i odgovornosti između svih nivoa vlasti, kao i uspostave što kvalitetnijeg sistema izvještavanja.

Također, nastaviće se i podrška zdravstvenom sistemu s ciljem jačanja upravljanja i finansijske održivosti zdravstvenih institucija.

U ovom dokumentu je, između ostalog, navedeno i da, prema posljednjim raspoloživim podacima, procijenjena vrijednost BDP-a FBiH iznosi 23,4 mlijarde KM, a što predstavlja realni rast od 1,8 posto u odnosu na prethodnu godinu, a da u inflatorna kretanja u 2024. godini nastavljaju trend usporavanja, kao i da je u februaru ove godine broj zaposlenih osoba iznosio 542.688, što je povećanje od jedan posto u odnosu na isti period prethodne godine. Udio duga u BDP-u Federacije sa 31.12.2023. godine iznosi 21,98 posto što je i dalje ispod prosjeka zemalja u okruženju i u skladu sa smjernicama iz Mastrich-a.

U februaru 2024. godine prosječna neto plata iznosila je 1.315 KM, a što predstavlja nominalno povećanje za 10,2 posto i realno povećanje devet posto u odnosu na isti period prethodne godine. U Federaciji BiH se u 2024. godini očekuje skroman rast realne ekonomske aktivnosti od 2,2 posto, a za period 2025 - 2027. godine prosječna stopa realnog rasta procjenjuje se na tri posto.

Inače, ovaj dokument predstavlja osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta FBiH kojim se vrši trogodišnje planiranje okvirnog budžeta i na osnovu kojeg se izrađuje budžet za narednu godinu. Također, služi kao temelj za izradu godišnjih i srednjoročnih planova nižih nivoa vlasti i ima za cilj usmjeriti institucije nižih nivoa vlasti na politike i aktivnosti koje su planirane u narednom srednjoročnom periodu.

U Smjernicama je, između ostalog, navedeno da je put ka integrisanju u Evropsku uniju jedan je od najznačajnijih ekonomsko - političkih ciljeva BiH, te da je otvaranjem pristupnih pregovora sa EU potvrđena evropska budućnost BiH, kao i da slijedi faza usvajanja pregovaračkog okvira koji iziskuje ispunjavanje 14 ključnih prioriteta. Programom ekonomskih reformi FBiH 2024 - 2026., planiran je set strukturnih reformi koje trebaju odgovoriti na globalne izazove i ubrzati integraciju BiH u EU.

Prihvaćen Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u FBiH za prošlu godinu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva finansija prihvatila je Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH za 2023. godinu, sa Tabelarnim pregledom ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda januar-decembar 2023/2022.

U ovom pregledu istaknuto je da ukupan nivo naplaćenih javnih prihoda u Federaciji BiH u prošloj godini iznosi 12.448 miliona KM i veći je za 11,5 posto u odnosu na 2022. godinu. U ovoj strukturi ukupna naplata poreznih prihoda iznosi 6.063,5 miliona KM i veća je za 9,3 posto. Ukupni prihodi po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa naplaćeni su u iznosu od 5.043,4 miliona KM što je za 14,6 posto više u odnosu na 2022. godinu, dok su ukupni neporezni prihodi ostvareni na nivou od 1.341,1 milion KM sa rastom od 10,1 posto u poređenju sa prethodnom godinom. Iznos ukupno ostvarenih neporeznih prihoda uključuje i tekući transfer od inostranih vlada i međunarodnih organizacija, koji se odnosi na finansijski paket podrške Evropske unije s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, u iznosu od 81,3 milion KM.

Također, ovaj dokument sadrži i detaljan pregled prihoda budžeta Federacije BiH, u kojem se navodi da su su u 2023. godini ukupno ostvareni u iznosu od 5.448,4 miliona KM i u odnosu na 2022. godinu veći su za 14,3 posto. U strukturi prihoda budžeta Federacije BiH u 2023. godini, najveće učešće od 51,8 posto čine prihodi od doprinosa, a slijede porezni prihodi sa učešćem od 40,9 posto, dok ukupni neporezni prihodi imaju učešće od 7,3 posto.

Kategorija konsolidiranih prihoda na nivou kantona obuhvata konsolidaciju prihoda kantonalnog budžeta, općinskih/gradskih budžeta i prihoda ostalih korisnika javnih prihoda na kantonalnom nivou, pojedinačno po svakom kantonu, izuzev kantonalnih fondova za zdravstveno osiguranje i kantonalnih službi za zapošljavanje. U okviru pregleda za Kanton Sarajevo uključeni su i prihodi Grada Sarajeva. Ukupno ostvarenje prihoda na nivou konsolidacije po ovim korisnicima javnih prihoda u 2023. godini iznosi 4.340,7 miliona KM i veće je za 7 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Navedeno je da je ukupno ostvarenje prihoda kantonalnih budžeta 3.247,2 miliona KM, dok su općinski/gradski budžeti ukupno ostvarili 1.047,2 miliona KM, a ukupno ostvarenje javnih prihoda ostalih korisnika na kantonalnom nivou iznosi 46,3 miliona KM. Dodaje se i da je u korist kantonalnih budžeta tokom 2023. godine ukupno uplaćeno 241,7 miliona KM transfera i grantova viših nivoa vlasti, dok su ove uplate u korist općinskih/gradskih budžeta ukupno iznosile 124,5 miliona KM.

Napominje se i da je, posmatrajući konsolidiranu naplatu javnih prihoda kantonalnih, općinskih/gradskih budžeta i ostalih korsinika na kantonalnom nivou (bez uključenih transfera podrške drugim nivoima vlasti uplaćenim od viših nivoa), pojedinačno, vidan pozitivan trend na nivou svih deset kantona. Najveći procentualni rast od 16,7 posto ostvaren je na nivou konsolidacije Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najmanji od 3,2 posto na nivou konsolidacije Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija je usvojen i Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH, radi razmatranja i usvajanja. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 31. marta 2024. godine.

Zaduženja u pravcu formiranja Vijeća penzionera FBiH

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela je zaključak o prihvatanju informacije ovog ministarstva o potrebi formiranja Vijeća penzionera Federacije BiH. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je ovim zaključkom da u roku od tri mjeseca, sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u FBiH Sarajevo, te Saveza kantonalnih udruga umirovljenika/penzionera u FBiH Mostar, usaglasi tekst Sporazuma o osnivanju Vijeća penzionera u FBiH, koji će dostaviti Federalnoj vladi na razmatranje.

Ministarstvo napominje da bi se formiranjem Vijeća penzionera FBiH, na osnovu sporazuma između Vlade i predstavnika penzionera, mogli utvrdili principi djelovanja, sastav, način odlučivanja, djelokrug rada i nadležnosti. Pojašnjeno je da bi Vijeće bilo uspostavljeno s ciljem vođenja zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, afirmacije i zaštite prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i razvijanja socijalnog dijaloga u ovom segmentu.

Također, u informaciji se navodi da bi Vijeće penzionera imalo savjetodavni karakter. Između ostalog, bilo bi nadležno da prati, razmatra i ocjenjuje uticaj socijalne politike i mjera na razvoj i socijalnu stabilnost penzijskog sistema. Razmatralo bi i predlagalo izmjenu propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, te razmatralo nacrte zakona, podzakonskih akata, programa i drugih dokumenata iz djelokruga svog rada, a mišljenja o tim dokumentima putem resornog ministarstva dostavljala bi se Vladi Federacije BiH. Vijeće bi, obrazloženo je u informaciji, pratilo i primjenu zakona i ostvarivanje prava iz oblasti PIO, te predlagalo nadležnim organima i institucijama mjere za ostvarivanje i unapređivanje tih prava.

Ovo ministarstvo je u informaciji navelo i da većina zemalja okruženja i Evropske unije, poznaje određene oblike institucionalnog učešća u donošenju odluka, koje se odnose na osobe treće životne dobi. U tom smislu napomenuto je da se kao polazna osnova često navodi i odredba iz Povelje EU o temeljnim pravima, čija primjena u praksi je dovela do različitih oblika zaštite koji podrazumijevaju aktivno i institucionalno učešće penzionera u postupcima donošenja odluka o statusu i pravima ove populacije.

Za Nacionalni park Una 750.000 KM iz Budžeta FBiH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera za Nacionalni park “Una” u ukupnom iznosu od 750.000 KM. Ova sredstva utvrđena su Budžetom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i dodjeljuju se za finansiranje troškova za rad i funkcioniranje JP NP “Una”.

Ovo federalno ministarstvo sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun Nacionalnog parka “Una”, a koji je u obavezi dodijeljena sredstva utrošiti u skladu sa Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. O utrošenim sredstvima ovo federalno ministarstvo će tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija, a oba ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti, zadužena su za realizaciju ove odluke.

U razlozima za donošenje Odluke istaknuto je da je u skladu sa Zakonom o NP “Una” Vlada Federacije BiH osnovala ovo preduzeće čija je djelatnost javna. Primarni zadatak preduzeća je zaštita radi očuvanja prirodnih vrijednosti i izvornosti prirode u Nacionalnom parku od značaja za Federaciju BiH. Ovim zakonom određen je i način finansiranja, a neophodni strateški dokumenti, odnosno Studija izvodljivosti, Master plan razvoja turizma i Plan upravljanja za ovo zaštićeno područje, uporište su osnivaču da odredi visinu i dinamiku doznačavanja dijela sredstava na godišnjem nivou kako bi Nacionalni park “Una” nesmetano mogao obavljati djelatnost zbog kojih je osnovan.

Utvrđeni nacrti novog Zakona o notarskoj službi, kao i izmjena više zakona koji sadrže odredbe o pružanju notarskih usluga

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na prijedlog Federalnog ministarstva pravde Nacrt zakona o notarskoj službi u Federaciji BiH koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Nacrt ovog zakona čini 13 poglavlja kojima se definiše i ureduje notarska služba u Federaciji Bosni i Hercegovine, zatim postupak izbora, razrješenja i prestanka službe notara, kao i imenovanje vršioca dužnosti notara i zamjenika notara, nadležnosti notara, pravila postupka o načinu poslovanja notara, vođenje poslovnih knjiga, način čuvanja isprava i spisa. Ovim aktom propisuje se i disciplinska odgovornost, zatim nagrada za rad i nadoknada troškova notara, polaganje notarskog ispita i nadzor nad primjenom zakona, te inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja bitna za obavljanje notarske službe.

U razlozima za donošenje je navedeno da se novi tekst zakona o notarskoj službi utvrđuje kako bi se postigla veća ekspeditivnost notarske službe. Obrazloženo je i da je u postupku izrade ovog novog zakona održano više radnih sastanka sa rukovodstvom Notarske komore FBiH, tokom kojih je razmatran i u najvećoj mjeri usuglašen tekst ovog zakona.

Predlagač je u obrazloženju Nacrta zakona o notarskoj službi naveo da se novim zakonskim okvirom vrši provedba presuda Ustavnog suda Federacije BiH koje se odnose na određivanje potrebnog broja notara, nadležnosti notara za obaveznu obradu akata u pojedinim pravnim poslovima, kao i uslove za polaganje notarskog ispita.

Također su na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, zbog usklađivanja sa presudama Ustavnog i Odlukom Vrhovnog suda FBiH, utvrđeni i nacrti zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, zatim Zakona o stvarnim pravima, kao i Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, te Zakona o nasljeđivanju u FBiH i Porodičnog zakona FBiH. Radi se o zakonima kojima se, između ostalog, propisivala obaveza notarske obrade isprava, te su izmjene potrebne zbog preciziranja postupaka ovjere potpisa. Ovi nacrti sadrže rješenja koja su usklađena sa odredbama iz Nacrta zakona o notarskoj službi u FBiH.

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona po skraćenom postupku je provedba odluka koje je prošle godine, 26. maja i 22. septembra, donio Ustavni sud BiH, te resorno federalno ministarstvo ističe da se ne radi o složenom i obimnom zakonu. Naime, potrebno je dopuniti član 18. i izmijeniti članove 56. i 75. ovog zakona.

Dopunom se određuje da će se odredbe Zakona o krivičnom postupku FBiH pod nazivom “Dostavljanje pismena” mutatis mutandis primjenjivati u prekršajnom postupku. Kako je obrazloženo u Prijedlogu zakona, izmjenom člana 56. propisuje se da se prekršajni nalog sastoji od originala i najmanje dvije kopije, pri čemu originalni primjerak zadržava ovlašteni organ u svojoj evidenciji, a dvije kopije se uručuju okrivljenom. Prekršajni nalog se može uručiti okrivljenom ličnim uručenjem ili uručenjem putem pošte. Izmjenom člana 75. određuje se da će sud kopiju rješenja o prekršaju okrivljenom i ovlaštenom organu uručiti ličnim uručenjem ili putem pošte u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prekršaju.

Predloženo je i da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o slatkovodnom ribarstvu, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o slatkovodnom ribarstvu kreiran je s ciljem da se u što kraćem roku implementira Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopuna Zakona izvršene su radi uključivanja organa lokalne samouprave u postupke ustupanja na korištenje ribolovnih područja/zona fizičkim i pravnim licima, udruženjima ili organizacijama sportskih ribolovaca, izdavanje dozvola za privredni ribolov i raspodjelu sredstava od naknada za ustupanje ribolovnih područja/zona i koncesionih naknada u privrednom ribolovu u skladu sa Presudom Ustavnog suda Federacije BiH. Također, u postupak davanja saglasnosti na ribarske osnove, revizije ribarskih osnova i godišnjih programa unapređenja ribarstva uključuju se i organi lokalne samouprave.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje kojim se Vinko Božić postavlja se na dužnost zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu na period od četiri godine. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg zamjenika direktora KPZ poluotvorenog tipa u Sarajevu.

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje kojim se za zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, imenuje Tomislav Leko. Prethodno je doneseno Rješenje kojim se dosadašnji zamjenik direktora ove agencija razrješava dužnosti zbog isteka mandata.

Data je i prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje Željka Batinovića, Dženana Skelića, Nedima Šečića i Fehima Velića za članovove Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na mandatni period od četiri godine. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, radi okončanja konkursne procedure.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava dana su opunomoćeni Dragana Batinić Plakalović (Union banka d.d Sarajevo), Esma Jahić (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo), Zineta Mujaković (Una d.o.o. Bihać) i Kenan Osmanagić (Hrvatske pošte d.o.o. Mostar).


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 05.06.2024.

Naslov: Redakcija