Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu

07.06.2022.


Vijeće ministara BiH usvojilo je Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu koji će Ministarstvo finansija i trezora BiH uputiti Predsjedništvu BiH kao ovlaštenom predlagaču.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2022. godini iznose 1.073.600.000 KM, što je povećanje od 8%, odnosno za 77.600.000 KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 819.189.119 KM i veće je za 11.636.188 KM ili 1% u odnosu na budžet za 2020. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu od 865.500.000 KM i veći su za 85.500.000 KM, odnosno 11% u odnosu na budžet 2020. godine.

Nacrtom budžeta za 2022. godinu se, između ostalog, prioritetno podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uvjeta za Evropsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), osiguranje sredstava za finansiranje Općih izbora 2022. godine, kao i za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika.Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2022. godinu iznose 1.892.789.119 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 5%, odnosno 89.236.188 KM.

ODOBRENA SREDSTVA CIK-u ZA OPĆE IZBORE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema. Odlukom se odobrava iznos od 9.728,000 KM Centralnoj izbornoj komisiji za provođenje općih izbora.

CIK je raspisao opće izbore za 2. 10. 2022. godine.

INFORMACIJA O PROGRAMU SARADNJE DUNAVSKOG REGIONA 2021 – 2027

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o programu transnacionalne saradnje Interreg VI-B Dunavskog regiona 2021 – 2027 (Interreg VI-B Danube Region Programme 2021 – 2027) u vezi s potpisivanjem pisma saglasnosti prije podnošenja programa Evropskoj komisiji na odobrenje.

Direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH ovlašten je da potpiše ovo pismo.

Planirano je da finalni nacrt programskog dokumenta za Program saradnje Dunavskog regiona, zajedno s potpisanim pismima saglasnosti zemalja učesnica, bude dostavljen Evropskoj komisiji u julu 2022. godine, a njegovo odobrenje se očekuje u oktobru 2022. godine.

Potpisivanjem navedenog pisma sve zemlje učesnice treba da potvrde saglasnost sa sadržajem Programa, kao i s obavezom kofinansiranja.

Program Dunavskog regiona je program saradnje zemalja članica EU u oblasti Podunavlja, otvoren i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Doprinos EU budžetu Programa Dunavskog regiona 2021 - 2027 iznosi 213.103.953,00 eura, pri čemu su doprinosi iz fondova ERDF-a, IPA-e III i NDC1 objedinjeni u jedan zajednički programski fond. Kofinansiranje od strane korisnika u Programu je najmanje 20%, što zajedno s doprinosom EU daje ukupnu vrijednost Programa od 266.379.941,26 evra.

Po potpisivanju pisma saglasnosti i odobrenja Programa od Evropske komisije, DEI BiH bi, u skladu s važećim podzakonskim aktima, planirala sredstva u budžetu institucija BiH za ovu svrhu, a transferi tih sredstava bi uslijedili nakon zaključivanja finansijskog sporazuma.

PODRŽANA PRIMJENA ALTERNATIVNIH PRAVILA PORIJEKLA

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o alternativnim primjenjivim pravilima porijekla s ciljem uvođenja istih u ugovore o slobodnoj trgovini koje je sklopila Bosna i Hercegovina.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da poduzme potrebne aktivnosti kako bi, u skladu s odredbama CEFTA 2006 sporazuma, Ugovora o slobodnoj trgovini s državama EFTA-e i Ugovora o slobodnoj trgovini s Republikom Turskom, bila omogućena primjena alternativnih pravila porijekla. Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da poduzme potrebne aktivnosti kako bi Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), donijelo odluku kojom se omogućava primjena alternativnih pravila porijekla. O realizaciji svih aktivnosti navedena ministarstva dužna su informirati Vijeće ministara BiH.

Alternativna pravila porijekla proizlaze iz Revidirane konvencije koja, zbog nepostojanja konsenzusa, nije usvojena na Zajedničkom odboru PEM konvencije 27. 11. 2019. godine, ali je članicama potpisnicama dopuštena njena primjena na bilateralnoj i prijelaznoj osnovi.

Poboljšanja u Revidiranoj konvenciji se sastoje od uvođenja fleksibilnijih i jednostavnijih pravila koja će industrija u BiH moći lakše ispuniti i time povećati svoju izvoznu konkurentnost.

Revidirana specifična pravila za poljoprivredne i industrijske proizvode su fleksibilnija i prilagođena modernim uvjetima proizvodnje i trgovine, te se općenito olakšava ispunjavanje kriterija za sticanje statusa proizvoda s porijeklom.

Primjenu alternativnih pravila podržale su nadležne entitetske i institucije Brčko distrikta BiH, te privredne komore.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA IZ PROGRAMA “EU ZA ZDRAVLJE”

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava iz programa posebnih namjena “EU za zdravlje - doprinos raspoloživosti vakcina protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini”, s ukupnim iznosom grant sredstava od 13.775.280 eura.

Sredstva se dijele po principu 62% za Federaciju BiH i 38% za Republiku Srpsku. Po 2,5% sredstava namijenjenih bh. entitetima bit će dodijeljeno Brčko distriktu BiH. Finansijska sredstva dodijeljena Federaciji BiH bit će raspoređena po principu 50% Federaciji BiH, a 50% za deset kantona.

Iz ukupnih sredstava granta bit će izdvojeno 40.000 eura za aktivnosti vidljivosti i komunikacije programa posebnih namjena pod nazivom “EU za zdravlje – doprinos raspoloživosti vakcina protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini”. Ova sredstva će biti raspoređena na sljedeći način: Ministarstvu civilnih poslova BiH 7.000 eura, Federaciji BiH 19.948,50 eura, Republici Srpskoj 12.226,50 eura i Brčko distriktu BiH 825 eura.

Finansijska sredstva iz ovog programa realizuju se u skladu s Ugovorom o grantu za vanjske akcije Evrope unije, zaključenim između Ministarstva civilnih poslova i Evropske komisije. Od ukupnog iznosa sredstava dodijeljenog Bosni i Hercegovini najveći dio, oko 85%, odnosit će se na kupovinu vakcina, dok će preostalih oko 15% sredstava biti iskorišteno za kupovinu vakcinalnog materijala i opreme.

BiH DOMAĆIN SASTANKA KONSTITUENCE SB/MMF U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o održavanju sastanka Grupe konstituence zemalja u okviru Svjetske banke/Međunarodnog monetarnog fonda u periodu 15 – 16. 9. 2022. godine u Bosni i Hercegovini.

SASTANAK PODODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO IZMEĐU BiH I EU

Vijeće ministara BiH upoznalo se s Informacijom o održavanju šestog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, 16. 6. 2022. godine, koju je sačinila Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH, te usvojilo Dokument za raspravu koji je sastavni dio Informacije.

Primljen je k znanju usaglašeni dnevni red sastanka i data saglasnost na sastav delegacije BiH.

Direkcija za evropske integracije BiH je zadužena da Dokument za raspravu, s prilozima, prevede na engleski jezik i dostavi Evropskoj komisiji u predviđenom roku, kao i da, u saradnji s nadležnim institucijama u BiH, provede sve preostale pripremne radnje za održavanje sastanka.

Predsjedavajući delegacije BiH zadužen je da bude na raspolaganju medijima za upite u vezi sa šestim sastankom Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH, a DEI BiH da o njegovom održavanju informira Vijeće ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 06.06.2022.

Naslov: Redakcija