Zastava Srbije

VLADA RS: Donijete odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini na javnim visokoškolskim ustanovama i o visini školarine

07.05.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 120. sjednici, u Banjaluci, Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, i Odluku o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2021/22. godinu.

Ministarstvo je prilikom utvrđivanja prijedloga plana upisa u većoj mjeri uvažilo prijedloge upisnih kvota koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te iste usaglasilo sa brojem studenata koji je odobren za upis u prethodnoj, akademskoj 2020/21. godini.

Ministarstvo je u najvećoj mjeri uvažilo prijedloge visine školarina koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te su školarine za sve studijske programe određene na nivou školarina iz prethodnog perioda. Visina školarina u Republici Srpskoj nije se mijenjala u poslednjih 10 godina i prema svim raspoloživim podacima i analizama, školarine u Republici Srpskoj su daleko najniže u odnosu na naše okruženje.

U skladu s važećim Zakonom o visokom obrazovanju("Sl. glasnik RS", br. 67/2020) i ranijim odlukama Vlade Republike Srpske, ovom odlukom je predviđeno da plaćanja školarine budu oslobođeni svi redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su prvi put upisali prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, počevši od akademske 2020/21. godine.

Ovom odlukom, Vlada Republike Srpske, kao i u svim prethodnim godinama, utvrdila je oslobađanje pojedinih kategorija studenata od plaćanja školarine koji su upisani prema ranije važećem Zakonu o visokom obrazovanju (djeca poginulih i nestalih boraca VRS, djeca ratnih vojnih invalida VRS, invalidi VRS, studenti sa invaliditetom, djeca bez oba roditelja, te studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija).

Prilikom određivanja visine školarina Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo i javne visokoškolske ustanove uvijek su se rukovodile, a rukovodiće se i ubuduće, cijelokupnom ekonomskom i socijalnom situacijom u Republici Srpskoj, prije svega imajući u vidu strateški cilj da se pristup visokom obrazovanju olakša i obezbijedi što većem broju sadašnjih i budućih studenata.

Prema ovoj Odluci, visinu školarina za samofinansirajuće studente, vanredne studente, studente strane državljane, i za sve studente trećeg ciklusa studija, utvrđuje nadležni organ visokoškolske ustanove, te su ih visokoškolske ustanove dužne objaviti prije početka akademske 2021/22. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 06.05.2021.

Naslov: Redakcija