Zastava Srbije

POTVRDA O ANGAŽOVANJU VOZAČA U MEĐUNARODNOM PREVOZU STVARI U TOKU VANREDNE SITUACIJE U RS

07.04.2020.


Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak kojim se, u svrhu praćenja rada vozača u međunarodnom prevozu stvari u uslovima proglašene vanredne situacije, poslodavcima sa sjedištem u Republici Srpskoj nalaže da izdaju potvrdu o angažovanju vozača u međunarodnom prevozu stvari u toku vanredne situacije.

Potvrda se izdaje za vozača koji je zaposlen kod poslodavca i angažovan na prevozu stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, a samom potvrdom se olakšava praćenje rada vozača u međunarodnom prevozu stvari u uslovima proglašene vanredne situacije, odnosno poštovanje definisane izolacije.

Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom Korona (COVID19) Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, broj: 11/08-505-13-40/20 od 15.03.2020. godine definisano je i postupanje sa vozačima u međunarodnom prevozu stvari.

Tokom primjene ovih akata pojavile su se određene situacije koje je potrebno pojasniti kako bi postupanje kontrolnih organa, prvenstveno inspekcijskih bilo olakšano.

1) Situacija u kojoj lice ulazi u BiH putničkim vozilom ili kao putnik u vozilu i izjavi da je vozač u međunarodnom prevozu tretira se kao i svaki drugi građanin BiH koji ulazi u BiH i izdaje mu se rješenje o izolaciji (tačka 3. Naredbe).

2) Situacija u kojoj u BiH ulazi vozač koji je državljanin BiH, a koji upravlja teretnim motornim vozilom registrovanim u drugoj državi tretira se kao strani državljanin tj. izdaje mu se izolacija u kabini vozila (tačka 8. Naredbe).

 Situacija u kojoj imamo dvojnu posadu, oba vozača se tretiraju. Oba vozača su zaposlena kod poslodavca i angažovana su na prevozu stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju. Dokaz da se radi o dvojnoj posadi je Potvrda o angažovanosti vozača, i to za svakog vozača posebna Potvrda.

 Situacija u kojoj se lice (državljanin BiH) kreće putničkim motornim vozilom unutar BiH (od mjesta prebivališta do posla (lokacije gdje je parkirano teretno motorno vozilo) i obrnuto, tretira se kao vozač u međunarodnom prevozu i mora da ima kod sebe rješenje o izolaciji i Potvrdu o angažovanosti vozača. Napominjemo da je ovu situaciju moguće provjeriti kontaktiranjem poslodavca, koji može predočiti CMR, nalog za utovar, putni nalog ili sličan dokument kojim se dokazuje da se vozač vraća sa istovara, odnosno da ide na utovar.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o dopuni Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske broj 07-5/20 od 23.03.2020. godine. Ovim Zaključkom je utvrđeno da se zabrana kretanja lica sa navršenih 65 i više godina i zabrana kretanja svih lica u vremenu od 20,00 do 05,00 časova ne odnosi na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o kretanju, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list (CMR), otpremnica, putni nalog).

Ovo znači da se teretno motorno vozilo može kretati u od vremenu od 20,00 do 05,00 časova. Prilikom kontrole ovih vozila, u vremenu od 20,00 do 05,00 časova, dokaz da se radi o vršenju prevoza stvari može biti potvrda o kretanju izdata od strane poslodavca, potvrda o angažovanju vozača izdata od strane poslodavca, međunarodni tovarni list (CMR), otpremnica ili putni nalog.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza RS, 06.04.2020.

Naslov: Redakcija