Zastava Srbije

NACRT KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE: Predviđeno je da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine može izuzetno izvršiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor). Propisana su i krivična djela protiv prava po osnovu rada, a novo krivično djelo je "zlostavljanje na radu"

07.02.2017.


Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici koja će početi 7. februara 2017. godine, naći će se i Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske.

Važeći Krivični zakon Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006, 73/2010, 1/2012 i 67/2013) donesen je 2003. godine i od tada je mijenjan šest puta. U međuvremenu ukazala se potreba za usklađivanjem krivičnog zakonodavstva sa trenutnim tendencijama u društvu, kao i usklađivanjem sa direktivama Evropske unije koje propisuju pravila za pojedine vrste krivičnih djela.

Novine u Nacrtu KZ, u odnosu na važeći Krivični zakon, odnose se na oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta ili sredstava koja su korištena za izvršenje krivičnog djela, kao i sredstava koja su nastala njihovim vršenjem. Kod krivičnih djela terorizma, čak je predviđeno oduzimanje i objekata i drugih nepokretnosti koji su korišteni za obuku i pripremu terorističkih aktivnosti.

Kao nova mjera bezbjednosti, propisana je mjera – zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Ova mjera izvršava se na taj način što je učinilac krivičnog djela dužan da se neposredno prije početka vremena održavanja sportskih priredbi lično javi službenom licu u policijskoj stanici na području na kojem se zatekao i da boravi u njihovim prostorijama tokom održavanja sportske priredbe.

Nacrtom KZ-a uspostavlja se takođe i vođenje evidencije lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta, a sadržaj i obim podataka, njihovo čuvanje i uslovi za davanje podataka propisaće se posebnim propisom.

Ovaj Nacrt zakona propisuje krivično djelo "pranja novca" i definiše nova krivična djela protiv terorističkih aktivnosti, a to su: stvaranje terorističkih organizacija ili udruženja, javno podsticanje na vršenje terorističkih djela, vrbovanje i obučavanje za vršenje ovih djela i sasvim novo djelo "formiranje i obučavanje grupa radi pridruživanja stranim terorističkim organizacijama".

Značajnije su mijenjana krivična djela koja se odnose i na zaštitu životne sredine, kako i grupa krivičnih djela protiv privrede koja su takođe značajno izmijenjena, a uvedena su i neka nova kao što su: različiti oblici zloupotreba u postupku privatizacije, privatizacione prevare, fiktivno učešće u privatizaciji; zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, nezakonito postupanje ovlaštenih revizora i druga krivična djela.

U odnosu na važeći KZ, novina je da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine može izuzetno izvršiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor).

Propisana su i krivična djela protiv prava po osnovu rada, a u odnosu na važeći KZ, novo krivično djelo je "zlostavljanje na radu".

U poglavlju XXII (čl. 278. do 298) propisana su krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, a u odnosu na važeći KZ, propisana su nova krivična djela – sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Skupštine Srpske, 06.02.2017.