Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Predviđena je obaveza akreditovanja visokoškolskih ustanova. Prijedlogom zakona propisani su nivoi visokog obrazovanja, kao i da visokoškolska ustanova može angažovati nastavnike i saradnike koji imaju odgovarajući izbor u zvanje za užu naučnu oblast sa drugog univerziteta iz Republike, BiH ili inostranstva, koji mogu biti ugovorno angažovani u nastavi do navršene 68 godine života

07.02.2017.


Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici koja će početi 7. februara 2017. godine, naći će se Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, kojim je kao obavezan propisan postupak akreditacije visokoškolskih ustanova, što predstavlja novinu u odnosu na važeći Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016 i 5/2017 - odluka US - dalje: Zakon).

Propisano je da univerzitet realizuje najmanje deset različitih akademskih studijskih programa iz najmanje tri oblasti obrazovanja, a visoka škola najmanje tri studijska programa iz jedne oblasti obrazovanja, što predstavlja pooštravanje uslova za osnivanje i rad visokoškolskih ustanova, u odnosu na važeći Zakon.

Predloženim zakonom propisan je postupak osnivanja visokoškolskih ustanova, kao i kadrovski, prostorni i materijalno-tehnički uslovi koje visokoškolska ustanova mora da ispunjava da bi započela sa obavljanjem djelatnosti visokog obrazovanja.

Prijedlogom zakona propisani su nivoi visokog obrazovanja, kao i da visokoškolska ustanova može angažovati nastavnike i saradnike koji imaju odgovarajući izbor u zvanje za užu naučnu oblast sa drugog univerziteta iz Republike, BiH ili inostranstva, koji mogu biti ugovorno angažovani u nastavi do navršene 68 godine života.

Ovim zakonskim prijedlogom propisana je mogućnost priznavanja diploma stečenih u Srbiji, ali samo za potrebe zapošljavanja u Federaciji BiH, Brčko Distriktu BiH i institucijama BiH.

Propisano je da je školarina na javnim visokoškolskim ustanovama iznos novčanih sredstava kojima student sufinansira ukupne troškove određene godine studija ili u potpunosti samostalno finansira ukupne troškove. Dakle, ovom odredbom uvodi se kategorija samofinansirajućeg studenta.

Propisana je mogućnost da Vlada na prijedlog Ministarstva može da odobri da se na određeni studijski program upiše veći broj studenata od predviđenog broja, ali ti studenti sami finansiraju svoj studij plaćanjem školarine u iznosu koji utvrdi visokoškolska ustanova.

Definisano je i da se rektor univerziteta bira neposredno, tajnim glasanjem na sjednicama vijeća svih organizacionih jedinica, a izabran je kandidat koji osvoji većinu glasova vijeća, te da dekan za svoj rad odgovara i rektoru, a da profesor emeritus prava i obaveze može ostvarivati najkasnije do navršene 75 godine.


IZVOR: Vebsajt Skupštine Srpske, 06.02.2017.