Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, donijeta Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke za policijske službenike FBiH

06.12.2019.


Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje predviđaju izdvajanje za poljoprivredu od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda, koji ne obuhvaćaju doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje, proračuna FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Predloženom izmjenom ovoga zakona stječu se uslovi za osiguravanje većih sredstva za poljoprivredu u proračunima narednih godina. Dosadašnja formulacija stvarala je nedoumice o tome što se ustvari smatra ukupnim primicima u odnosu na proračun.

Nova formulacija člana 3. stav (2) otklanja te nedoumice i jasno precizira da je visina novčanih sredstava određena procentualno u odnosu na prihode proračuna Federacije BiH, koji ne obuhvaćaju doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje kao i tekuće transfere i donacije, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

S ciljem stvaranja uvjeta za prelazak Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na trezorski način poslovanja, Vlada Federacije BiH prihvatila je izmjene i dopune financijskog plana tog zavoda u tekstu koji je 26. 9. 2019. godine donio Upravni odbor Zavoda.

Izmjene i dopune prihvaćene su imajući u vidu financijsku situaciju u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje i bit će upućene Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi davanja suglasnosti, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH ocijenila je da nije potrebno davanje autentičnog tumačenja člana 7. stav 1. Zakona o doprinosima, kako je to traženo inicijativom koju je podnio v.d. direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović.

Prema obrazloženju Vlade, način na koji je definirana najniža osnovica za obračun doprinosa je jasan, a utvrđivanje najniže plaće nije predmet reguliranja Zakonom o doprinosima.

Federalna vlada je, na osnovu Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, donijela Uredbu o obliku službene policijske iskaznice i značke za policijske službenike FBiH.

Kako je obrazloženo, primjenom postojeće uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke, donesene 2005., a mijenjane i dopunjavane 2007. i 2009. godine, uočen je niz manjkavosti i nedostataka. Cilj nove uredbe je da na jasan i nedvosmislen način osigura zakonom traženu transparentnost i prepoznatljivost policijske iskaznice i značke kojima se identificiraju policijski službenici FBiH.

Izgled prednje strane policijske iskaznice nije pretrpio značajne izmjene, te su zadržani osnovni i najvažniji elementi, kao što su slika, ime i prezime, broj značke i krvna grupa.

Na poleđini policijske iskaznice navedena su prava i dužnosti policijskog službenika da postupa u skladu sa zakonom, te istaknuto da on, u skladu s ovim zakonom, ima pravo držati, nositi i upotrijebiti oružje i streljivo.

Izgled i dizajn policijske značke je unaprijeđen, a bit će izrađivana od otpornijeg materijala, s obzirom na učestala mehanička oštećenja postojećih i promjenu boje uslijed atmosferskih utjecaja, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Federalna vlada je Zavodu za javno zdravstvo FBiH odobrila otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od 33.043,32 KM.

Ta potraživanja, nastala po osnovu obavljenih laboratorijskih usluga Zavoda za javno zdravstvo prema pravnim subjektima na području Bosne i Hercegovine, odnose se na jedanaest kupaca - dužnika, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudarskom sektoru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i zadužila tu kompaniju da u roku od 90 dana sačini plan reorganizacije pojedinačno za svaki rudnik, kao i plan za vlastitu ekonomsko-financijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.

Planove reorganizacije rudnika dužni su usvojiti organi upravljanja svakog rudnika pojedinačno, kao i organi upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Elektroprivreda BiH dužna je kontrolirati dinamiku provođenja planova reorganizacije i o tome kvartalno, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvještavati Vladu FBiH.

Elektroprivreda BiH i ZD rudnici ugljena zaduženi su da u roku od 60 dana analiziraju stanje koje se odnosi na invalide druge kategorije. Analiza treba obuhvatiti, uz ostalo, uzrok i godinu radnog staža u kojoj je invalidnost nastala, stručnu spremu, radno mjesto nastanka invalidnosti, novo radno mjesto i kraći opis poslova i opravdanost tog rasporeda i drugo.

Također, Elektroprivreda BiH obvezna je nastaviti i završiti investicijska ulaganja u rudnike ugljena za razdoblje od 2019.-2022. godina i u roku od 30 dana sačiniti analizu investicijskih ulaganja u rudnike ugljena za razdoblje 2010.-2018. godina i o tome izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Istaknuta je i potreba nastavka i ubrzanja aktivnosti na zaključenju novog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidiranog izvješća o izvršenju proračuna FBiH, županija i općina, financijskih planova izvanproračunskih fondova FBiH za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine.

U izvješću se navodi da su ukupni prihodi iznosili 6.897,9 milijuna maraka, što je za 541 milijun ili za 8,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 69,6 posto.

Ukupni rashodi u prvih devet mjeseci iznosili su 5.630,6 milijuna maraka, te su za 384,8 milijuna maraka ili za 7,3 posto viši u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 60,2 posto, priopćio je u četvrtak Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH nakon sjednice u Mostaru.

Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 50 milijuna maraka, pojedincima 2.260,2 milijuna maraka, neprofitnim organizacijama 118,5 milijuna maraka, javnim poduzećima 114,7 milijuna maraka, privatnim poduzećima i poduzetnicima 68 milijuna maraka, dok su drugi tekući rashodi bili 35,5 milijuna maraka.

Konsolidirani kapitalni transferi su za devet mjeseci 2019. godine iznosili 79 milijuna maraka i u odnosu na isto lanjsko razdoblje veći su za 14,9 milijuna maraka.

U prvih devet ovogodišnjih mjeseci sve su razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 764,7 milijuna maraka. Lani je u ovom razdoblju, također, ostvaren pozitivan rezultat od 449,4 milijuna maraka.

Ukupan financijski rezultat na razini proračuna Federacije BiH za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine iznosi 276,3 milijuna maraka, županija 334,8 milijuna maraka, općina 94,5 milijuna maraka, na razini sektora socijalne zaštite, odnosno izvanproračunskih fondova 59,1 milijun maraka, navodi se u priopćenju.

Federalna vlada prihvatila informaciju Ureda Vlade BiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima Europske unije o realiziranju zaključka od 30. 5. 2019. godine.

Tim su zaključkom pojedina federalna ministarstva, federalne uprave i agencije zaduženi da odmah poduzmu mjere na pripremi propisa s ciljem otklanjanja njihove međusobne neusuglašenosti, postupanja po presudama Ustavnog suda BiH, Ustavnog suda FBiH i Europskog suda za ljudska prava, donošenja propisanih podzakonskih propisa i utvrđivanja prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Federalna ministarstva, federalne uprave i Agencija za državnu službu FBiH, koji nisu u cijelosti postupili po zaduženju od 30. 5. 2019. godine, zaduženi su da bez odlaganja poduzmu daljnje aktivnosti s ciljem njihovog konačnog i sveobuhvatnog realiziranja. O tim aktivnostima su dužni, u roku od 90 dana, izvijestiti Vladu FBiH.

Federalna vlada na sjednici je prihvatila i informaciju Ureda Vlade BiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima EU o uočenim problemima i manjkavostima važećih, kao i propisa u pripremi.

Vlada je utvrdila više zaključaka kojih su se federalni organi uprave, federalne upravne organizacije, kao i službe koje ona osniva, dužne pridržavati pri izradi propisa.

Vlada Federacije BiH je Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću dala suglasnost za razrješenje Redžepa Salića s dužnosti direktora ovog zavoda.

Naglasnost Upravnom odboru dana je i za imenovanje Mevlide Bandić za v.d. direktoricu, koja je iz reda uposlenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću.

Federalna vlada dala je suglasnost i na rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 3.12.2019. godine o razrješenju dosadašnjih i imenovanju privremenog predsjednika i privremenih članova Upravnog odbora Zavoda u Pazariću.

Za privremenu predsjednicu Upravnog odbora ovog zavoda je, na period do najviše tri mjeseca, imenovana Anela Čović, a za članove, na isti period, Elvis Bekan, Mario Nenadić, Sulejman Haljevac i Martin Grgić.

Vladinu suglasnost dobilo je i rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 3.12.2019. godine o razrješenju dosadašnjih i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda u Pazariću.

Do okončanja natječajne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, dužnost privremenog predsjednika Nadzornog odbora Zavoda vršit će Amer Kapo, a članova Erna Đelilović i Ankica Tvrtković, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 05.12.2019.

https://vijesti.ba/clanak/471019/za-poljoprivredne-poticaje-od-tri-do-sest-posto-poreznih-i-neporeznih-prihoda
https://vijesti.ba/clanak/471033/federalna-vlada-trazi-plan-reorganizacije-svih-rudnika
https://vijesti.ba/clanak/471032/ukupni-prihodi-u-fbih-u-prvih-devet-mjeseci-skoro-7-milijardi-maraka
https://vijesti.ba/clanak/471012/vlada-fbih-smijenila-direktora-i-upravni-odbor-zavoda-u-pazaricu

Naslov: Redakcija