Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH I EU: Zagovaranje intenzivne implementacije procesa strateškog planiranja u sudovima nastavljeno i u Mostaru

06.11.2023.


Uvođenje strateškog planiranja u sudove, jedan je od ključnih koraka koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bisne i Hercegovine uz podršku Evropske unije u BiH poduzeo s ciljem unapređenja kvalitete i efikasnosti rada sudova.

Proces je započet godinama unazad, i realizovan je niz koraka kako bi bio uspostavljen održiv sistem koji će rezultirati kvalitetnijim radom sudova, a po uzoru na brojne druge pravosudne sistemi koji su na sličan način ostvarili značajne pomake.

Testna faza, rada sa sudovima i na koncu kreiranje Uputstva za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima, predstavljaju korake koji su doveli do uvođenje Sistema strateškog planiranja u sve sudove u BiH. Na ovaj način, osiguran je sistematičan pristup planiranju aktivnosti koji bi u konačnici trebao rezultirati unapređenjem rada, povećanjem efikasnosti, produktivnosti i zadovoljstva građana, a time i jačanja vladavine prava.

Kako je VSTV BiH i prepoznao, da bi se osigurala potpuna implementacija te postigao maksimalni učinak, neophodno je bilo vršiti praćenje funkcionisanja u praksi, a što je u rezultiralo i potrebom za dodatnim unapređenjem Uputstva za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima.

Vijeće je početkom 2023. godine, usvojilo inovirano Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima, a Sekretarijat VSTV-a BiH ponovo započeo promociju zagovaranje neophodnosti praktične primjene strateškog planiranja.

Tako se, o značaju strateškog planiranja na nivou pravosudnih institucija i važnosti njegovog kontinuiranog unapređenja, govorilo i u okviru radionice koja je 3. novembra održana u Mostaru, gdje je predsjednicima i sekretarima dvanaest sudova, predstavljeno inovirano Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima.

Kako je tokom radionice istakao zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH, Hajro Pošković, strateško planiranje zahtijeva vrijeme, trud i kontinuiranu procjenu svih uposlenika. Važno je naglasiti da je strateško planiranje stalan proces, a ne jednokratno kreiranje plana kao vida ispunjavanja formalne obaveze.

Strateško planiranje predsjednicima sudova i sudskom osoblju pomože u ostvarivanju misije i vizije institucije te doprinosi efikasnijem radu sudova i osiguravanju adekvatnih finansijskih sredstava za rad, što se direktno reflektuje na poboljšanje kvaliteta usluga koje koriste građani.

Uvođenje strateškog planiranja u sudove dio je aktivnosti projekta “EU podrška reformama pravosuđa u BiH- IPA 2019” koji VSTV BiH provodi uz podršku EU u BIH.


IZVOR: Vebsajt Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, 03.11.2023.

Naslov: Redakcija