Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima

06.11.2020.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, čime je rok za primjenu člana 20a. produžen do 31.12.2021. godine.

Naime, ovaj član propisuje plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini proizvod prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Cilj je stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranju uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Vlada FBiH je dala saglasnost na Listu objekata za provedbu mjera energetske efikasnosti za period 2020. - 2024. godina za objekte od značaja za FBiH, koju je utvrdio Upravni odbor Projekta energetske efikasnost u Bosni i Hercegovini za Federaciju BiH.

Implementaciona jedinica ovog projekta je 5.6.2020. godine dobila dopis Federalnog ministarstva zdravstva za nominovanje sedam objekata - zdravstvenih ustanova.

Riječ je o klinikama za fizikalnu medicinu i rahabilitaciju, infektivne bolesti, potom kožne i spolne bolesti, te unutarnje bolesti s centrom za dijalizu, Centru za kliničku farmakologiju i Ravnateljstvu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zatim Klinici za plućne bolesti Podhrastovi pri Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, kao i Klinici za plućne bolesti i Poliklinici za labaratorijsku dijagnostiku pri Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je 9.7.2020. godine dostavilo dopis kojim su nominovali jedan objekt nastavnog tipa Policijske akademije FMUP-a za primjenu mjera energetske efikasnosti.

Ukupno procijenjeni iznos sredstava za sve ove objekte od značaja za Federaciju BiH je 3.200.575,05 KM s PDV-om i bit će finansiran iz dijela kredita koji je dodjeljen za Federaciju BiH.

Vlada je odobrila prenos stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova krajnjim korisnicima, a nabavljenih u okviru Projekta energetske efikasnosti. Radi se o izvršenim građevinskim radovima (922.484,91 KM) i stalnim sredstvima na objektima (300.279,97 KM), te stalnim sredstvima Federalnog ministarstva prostornog uređenja (7.101,90 KM).

Usvojeni su i izvještaji o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta energetske efikasnosti u BiH za FBiH za drugi i treći kvartal 2020. godine.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o projektu "Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka" i zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalni hidrometeorološki zavod (FHZ) da putem svojih predstavnika kontinuirano prate aktivnosti na njegovoj realizaciji. Zaduženi su, također, da podatke o stanju kvaliteta zraka dostavljaju Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem daljeg izvještavanja prema međunarodnim organizacijama.

U informaciji je konstatovano da je, kada je riječ o kvaliteti zraka u Federaciji BiH, problem izražen u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo.

Imajući na umu vrstu i obim izvora zagađenja, te institucionalne kapacitete, uz decentraliziran sistem nadležnosti, rješavanje pitanja kvaliteta zraka je veliki izazov za koji ne postoje kratkoročna i jednostavna rješenja.

Projekt "Pomoć BiH u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka" rezultat je saradnje institucija u BiH sa Ambasadom Švedske i švedskom Agencijom za razvoja i saradnju (SIDA). Pomoć institucijama odnosi se na osiguranje kapaciteta za mjerenje, praćenje i upravljanje podacima o kvaliteti zraka, na pružanju pomoći inspekciji za okoliš, izrade studija o izvorima zagađenja u cilju upravljanja kvalitetom zraka, ispitivanja mogućnosti direktnih investicija za poboljšanje kvaliteta zraka, te jačanje svijesti građana o ovom problemu. Projekt će, također, doprinijeti napretku BiH u naporima da postane članica EU, budući da će provođenje mnogih aktivnosti pomoći u ispunjavanju uslova koje je EU postavila za prijem u članstvo.

Projekt se sastoji od šest komponenti, od kojih je jedna izrada studije o izvorima zagađenja zraka u šest velikih gradova (po tri u oba entiteta), pri čemu će kriterijum za odabir biti nivo zagađenja i broj stanovnika, a javnost će biti obaviještena u okviru informativnih kampanja.

Vlada FBiH je usvojila Strateški plan za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2020.-2025. godina, a Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da, u saradnji s federalnim ministarstvima zdravstva, rada i socijalne politike te finansija, kao i Zavodom za javno zdravstvo FBiH i UNICEF-om BiH, koordinira realizacijom aktivnosti planiranih ovim dokumentom.

Zahvaljujući provedbi prethodnog strateškog plana, postignut je značajan napredak u ovoj oblasti. Ulaganje u rani rast i razvoj predstavlja višestruku dobit za društvo, posebno ukoliko se djeluje multisektorski.

U isto vrijeme, analiza je ukazala i na nedostatke koje novi strateški plan nastoji prevazići.

Prioritetni pravci djelovanja u novom strateškom planu definirani su na osnovu analize trenutnog stanja u oblasti ranog rasta i razvoja, te pravaca prioritetnog djelovanja, a u okviru pet komponenti poticajne brige neophodne za ostvarenje punog potencijala djeteta. To su dobro zdravlje, adekvatna ishrana, odgovorna njega, prilike za rano učenje i sigurnost.

Na toj osnovi su u Strateškom planu postavljeni i strateški i operativni ciljevi, programi i aktivnosti. To su unaprjeđenje zdravlja budućih roditelja, trudnica, novorođenčadi i djece, ishrane djece, trudnica i dojilja, jačanje porodice kroz aktivnosti odgovornog i zdravog roditeljstva u ranom rastu i razvoju, unaprjeđenje mogućnosti za rano učenje djece, te omogućavanje sigurnog i kvalitetnog okruženja za njihov pravilan rast i razvoj u Federaciji BiH.

Federalna vlada donijela je Odluku da Federacija BiH prihvata grant od 1.530.000 eura namijenjen financiranju Programa vodoopskrbe i sanitarnih usluga. U konkretnom slučaju riječ je o ulaganju u vodoopskrbu na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenju gubitaka u Općini Jajce. Sredstva se odnose na grant iz Zajedničkog europskog fonda za zapadni Balkan.

Osnovni cilj i svrha projekta je ulaganje u vodoopskrbu na desnoj obali rijeke Vrbas, od izvora Resnik i smanjenje gubitaka vode u okviru postojećeg sustava na izvoru vode Resnik i sedam malih postrojenja za prečišćavanje vode na desnoj obali rijeke Vrbas u Općini Jajce.

Vlada je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Sporazum o grantu između BiH i Federacije BiH i Općine Jajce i banke. Data je suglasnost za zaključivanje Sporazuma o grantu i Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH i Podugovora o grantu između FBiH i Općine Jajce, a za njihovo potpisivanje je ovlaštena federalna ministrica financija.

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta javnog prevoza - dio 3 - u Sarajevu u iznosu do 10.000.000 eura. Sredstva su namijenjena poboljšanju kapaciteta i efikasnosti usluga javnog prijevoza kroz nabavku novih tramvaja.

Projektom je obuhvaćena i zaštita okoliša kroz promociju korištenja javnog prevoza i njegovog doprinosa kvaliteti zraka.

Zajam će Federacija BiH prenijeti na na Kanton Sarajevo, koji je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.

Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu izmedu FBiH i Kantona Sarajevo. Za potpisivanje ovih dokumenata ovlaštena je federalna ministrica finansija.

 Federalna vlada je utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2020. godine (IV kvartal) u okviru "Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada" utvrđenog Budžetom FBiH za 2020. godinu. Ovaj koeficijent znači osiguranje isplate naknada u dosadašnjim iznosima.

U Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu je, kroz transfer za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, osigurano 37.600.000 KM.

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknanda za priređivanje igara na sreću. Prema ovoj odluci, sredstva u iznosu od 146.927 KM će biti raspoređena za finansiranje programa i projekata iz oblasti promoviranja tehničke kulture.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će, u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore sa 26 korisnika koji su zadovoljili uslove ranije raspisanog javnog oglasa.

Federalna vlada je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za prvih devet mjeseci 2020. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje iznosili su 3.454 milijuna KM, što je 63 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu.

Poređenje ostvarenih ukupnih prihoda sa istim razdobljem prethodne godine nije bilo bi nerealno jer je integrisanjem Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Proračun došlo do njegovog gotovo dvostrukog povećanja.

Strukturu ostvarenih prihoda čine porezni sa 2.574 milijuna KM, neporezni sa 303,6 milijuna KM i primici od financiranja sa 576,2 milijuna KM.

Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju FBiH kao najznačajnija proračunska stavka (ukoliko isključimo doprinose za MIO), bilježe manje ostvarenje za 15 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je posljedica stanja izazvanog koronavirusom.

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 303,6 milijuna KM.

Po osnovu financiranja su na Jedinstveni račun Riznice doznačena sredstva u iznosu od 576,2 milijuna KM i odnose se na zaduženje od MMF-a u iznosu od 200 milijuna KM, kredit IBRD -a od 46,7 milijuna KM, dugoročno zaduženje putem emisije obveznica od 219,6 milijuna KM i kratkoročno zaduženje putem emisije trezorskih zapisa od 109,9 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine iznose 3.352,5 milijuna KM, što je 61 posto iznosa planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos utrošenih sredstava odnosi se na socijalna davanja od 2.103,7 milijuna KM, nakon čega su opće javne usluge 950,9 milijuna KM.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 2.578,2 milijuna KM i odnose se, najvećim dijelom, na redovne mjesečne transfere. Riječ je o isplati mirovina (1.696 milijuna KM), te transferima za civilne žrtve rata (18 milijuna KM), vojne invalidnine (199 milijuna KM), provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja (26,5 milijuna KM), dobitnike ratnih priznanja (11,2 milijuna KM) i civilne invalidnine (103,6 milijuna KM).

Također, za provođenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih virusom COVID-19, kao transfer za subvencioniranje doprinosa, iz Proračuna je isplaćeno 89,8 milijuna KM (Federalni zavod za MIO 50,1 milijun KM, Federalni zavod za zapošljavanje 1,3 milijuna KM, kantonalne službe za zapošljavanje tri milijuna KM, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 3,7 milijuna KM i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja 31,7 milijuna KM).

Osim ovoga, kao pomoć nižim razinama vlasti je iz Federalnog proračuna kantonima dodijeljeno 200 milijuna KM, a gradovima i općinama 30 milijuna KM.

Vlada FBiH je prihvatila dokument "Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu", te ga dostavlja Vijeću ministara BiH na razmatranje kako bi BiH dobila oznaku zemlje sigurnog putovanja od Svjetskog vijeća za turizam i putovanje (WTTC).

U informaciji je navedeno da je ovaj dokument Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavila Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID).

Smjernice utvrđuju načela kojima se treba voditi Bosna i Hercegovina prilikom obavljanja turističkih aktivnosti tokom pandemije COVID-19, kao i protokoli za turističko-ugostiteljske subjekte, a njihova svrha je zaštita turista i radne snage, uz istodobno poštivanje zdravstvenih propisa i mjera ograničavanja fizičkih kontakata koje su uspostavljeni u BiH.

Takve mjere bi trebale biti fleksibilne, prilagođene lokalnoj zdravstvenoj situaciji i omogućile bi postepeno pokretanje i oživljavanje različitih segmenata turističkog sektora.

Prihvatanjem smjernica i protokola vezanim za turizam, BiH će dobiti oznaku #SafeTravels (sigurnog putovanja), WTTC-a, te bi se pridružila listi s više od 40 zemalja koje imaju ovu oznaku.

Time bi Bosna i Hercegovina bila označena kao zemlja koja ima prihvaćen svjetski protokol, putovanje u našu zemlju sigurno, a otvaranjem granica, te ovom oznakom i drugim udruženim mjerama privukli bismo veći broj gostiju. To je od iznimne važnosti za privatni sektor u turizmu i ugostiteljstvu, koji je posebno ekonomski pogođen pandemijom COVID-19.

Inače, smjernice i protokoli kreirali su svjetski lider u turizmu, a dostupne su na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Federalna vlada je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za septembar i prvih devet mjeseci 2020. godine.

U septembru je raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa, za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH, ostvaren u ukupnom iznosu od 163,6 miliona KM, što je za 37,3 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U poređenju s naplatom iz augusta tekuće godine, septembar odražava manje ostvarenje za 13,7 posto. Ovo smanjenje nije u cijelosti uzrokovano smanjenom tekućom mjesečnom naplatom, već je dijelom i rezultat očekivanog izvršenja poravnanja između Federacije BiH i Republike Srpske u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje iz ranijih perioda.

U septembru 2020. godine je u Budžetu FBiH raspoređeno 59,2 miliona KM, što je u odnosu na septembar 2019. godine manje za 35,2 miliona KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 83,8 miliona KM i manji je 49,8 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih h poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su 13,8 miliona KM, što je za 8,2 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza za FBiH sagledamo za prvih devet mjeseci, ostvarenje iznosi 1.856,6 miliona KM, te je za 15,4 posto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U septembru ove godine je na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti naplaćeno 355,3 miliona KM. Od toga se 298,3 miliona KM odnosi na direktne uplate obveznika, što je u poređenju sa ostvarenjem iz septembra 2019. godine manje za 4,4 posto. No, u odnosu na nivo direktnih uplata ostvarenih u augustu tekuće godine, one su u septembru veće za 3,51 posto.

Od 1.1. do 30.9.2020. godine ukupni prihodi po osnovi doprinosa iznose približno 2.685 miliona KM i manji su za 0,7 posto u poređenju s naplatom iz istog perioda prethodne godine.

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH sa izvješćem o dugu za treći kvartal 2020. godine.

U ovom kvartalu je po osnovu vanjskog duga ukupno bilo angažovano 157.051.900,93 KM u više valuta i od više kreditora. Na ime glavnice i kamate isplaćeno je ukupno 109.986.629,87 KM, od čega se 83,1 posto odnosi se na otplatu glavnice, a 16,9 posto na troškove kamate i taksi. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (122.925.652 KM) realizacija je u trećem kvartalu iznosila 89,47 posto.

Vanjski dug na kraju trećeg kvartala 2020. godine iznosi 4.925.275.259 KM ili 2.946.859.726 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti veći je nego u proteklom kvartalu za 0,54 posto. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je 30.9.2020. godine iznosio je 5.885.862.131 KM i veći je nego u proteklom kvartalu za 2,11 posto.

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Vlade FBiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.885.138.083 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 2,11 posto.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da izvješće o dugu objavi na svojoj web stranici, a Generalni sekretarijat da ga proslijedi Parlamentu FBiH radi informiranja.

Vlada FBiH je razmatrala inicijativu Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za izmjenu članova 22. do 25. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH, koji se odnose na rad Komisije za izbor i popunu upražnjenih radnih mjesta u organima državne službe u FBiH. Ista se odnosi na kriterije za izbor kandidata za postavljenje s liste uspješnih kandidata. S tim u vezi, Vlada smatra da svrha inicijative može biti postignuta i izmjenom čl. 22. i 25. Zakona, a ne izmjenom čl. 22. do 25. Što se tiče suštine inicijative, Vlada navodi da bi njenim prihvatanjem bila povećana transparentnost pri izboru namještenika u organima državne službe u FBiH.

Razmatrana je i inicijativa poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mirjane Marinković Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koji sugeriraju nadležnim državnim, entitetskim i institucijama Brčko Distrikta BiH, da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku i u njega ugrade odredbe o oslobođenju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi stranci bio priznat na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava. U odgovoru Vlade FBiH je navedeno da prilikom izrade plana i programa rada Federalnog ministarstva pravde za 2020. godinu nisu planirane izmjene i dopune ovog zakona, ali da će prilikom izrade novog plana i programa rada inicijativa biti uzeta u razmatranje.

 Nisu prihvaćeni amandmani koje je na Prijedlog zakona o doprinosima podnio Klub zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Nisu prihvaćeni ni prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o hraniteljstvu koje su podnijeli, kroz odvojene inicijative, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić i Sabina Ćudić.

Odbijena je i inicijativa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Gorana Opsenice za dopune Zakona o udomiteljstvu u FBiH.

Federalna vlada je mišljenja da nema potrebe za davanje autentičnog tumačenja pojma "mikropostrojenje iz obnovljivih izvora energije" iz Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i energetske kogeneracije, kako je to traženo inicijativom Udruženja proizvođača energije iz obnovljivih izvora APOER BiH iz Sarajeva.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o evidenciji pristupa institucija FBiH u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i statusu prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. Zaduženi su svi organi uprave, javne ustanove i druge institucije koje djeluju na federalnom, kantonalnom i općinskom/gradskom nivou u Federaciji BiH, koji do sada nisu prenijeli podatke o isplatama, da pristupe Jedinstvenom registru u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi ("Sl. novine FBiH", br. 25/2017) pristupe.

Federalna vlada je odobrila potpisivanje pojedinačnih ugovora s vladama kantona o reguliranju međusobnih prava i obaveza u vezi uspostave i korištenja karantena na području kantona u uslovima važenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID-19).

Kao što je poznato, Vlada FBiH je na 233. sjednici usvojila informaciju o realizaciji zaključka od 16.4.2020. godine i prihvatila tekst prijedloga ugovora o reguliranju međusobnih prava i obaveza kada je riječ o uspostavi i korištenju karantena na području kantona. Federalno ministarstvo zdravstva je, na osnovu toga, pripremilo pojedinačne ugovore za sve kantone u kojima je bio uspostavljen karanten. Već ranije su, u skladu sa zakonskim obavezama Vlade FBiH, za ovu namjenu osigurana sredstva u Budžetu FBiH.

Vlada FBiH je dala saglasnost općini Bosanski Petrovac za izdavanje u zakup zemljišta na lokaciji Vršćić privrednim društvima Telekomunikacije Republike Srpske i BH Telecom d.d. Sarajevo. Ova privredna društva će zemljište koristiti za postavljanje kontejnera s telekomunikacijskom opremom i dio antenskog stuba u svrhu postavljanja antenskog sistema.

Gradu Zenica je data saglasnost za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta Doma Vojske Federacije BiH u Zenici.

Data je i saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Vlade FBiH i Britanskog savjeta za realizaciju projekta "Program Evropske unije za mlade državne službenike u BiH". Cilj ovog memoranduma je pomoći BiH pri razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz omogućavanje stručnog usavršavanja i mobilnosti za novu generaciju državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i koji će voditi promjene tokom procesa proširenja.

Data je preporuka za prijem u državljanstvo BiH doktoru medicine-specijalisti ginekologije i akušerstva Ameli Hodža, kao osobi od naročite koristi za BiH u području zdravstva, jer se radi o deficitarnom zanimanju.

Vlada je usvojila kvartalni izvještaj o napretku Projekta Podrške zapošljavanju (ESP) za period juli - septembar 2020. godine.

Usvojen je i završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije".

Federalna vlada je potvrdila da je Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavio izvještaj o radu Nadzornog odbora za period juli-septembar 2020. godine.

Na sjednici usvojen je izvještaj o provođenju Programa utroška transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta, sa stanjem od 30. septembra 2020. godine. Vlada je zadužila JP Autoceste FBiH d.d. Mostar i JP Ceste FBiH d.o.o Sarajevo da intenziviraju aktivnosti s ciljem brže i efikasnije realizacije projekata iz ovog programa.

Vlada se upoznala sa izvještajima o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, upravnih organizacija i institucija za period juli-septembar 2020. godine.

Usvojen je i izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste FBiH d.o.o. za 2019. godinu

Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva poljopriovrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata, sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i njihovoj realizaciji za III kvartal ove godine.

Vlada je upoznata o realizaciji svojih zaključaka za period januar - septembar 2020. godine.

Vlada Federacije BiH je, zbog isteka mandata, dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Emine Dlakić i Amira Galijaševića za vršitelje ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada je dala prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala. Također, data je prethodna saglasnost za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Zlatana Hadžića i Elnura Salihovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Upravnom odboru Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo data je prethodna saglasnost za imenovanje Dževada Šuška za direktora ove ustanove.

Date su prethodne saglasnosti Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora ovog privrednog društva zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Fadila Kudumovića za v.d. direktor, a Selmira Bijelića, Damira Mrkonjića, Jasmine Mujić i Ibrahima Demirovića za v.d. izvršne direktore, do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH je opunomoćila Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo), Jadranka Puljića (Ceste d.d. Mostar) i Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 05.11.2020.

Naslov: Redakcija