Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 156. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

06.11.2018.


U radu sjenice kojom je predsjedavao dr. Denis Zvizdić učestvovali su svi ministri, s tim što je ministra komunikacija i prometa mijenjao zamjenik Saša Dalipagić.

Usvojena Informacija o stanju u oblasi migracija

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i usvojilo Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini, te zadužilo Ministarstvo sigurnosti BiH da prati situaciju i redovno izvještava Vijeće ministara BiH. Na sjednici je usvojena Informacija o primopredaji kasarne “Ušivak” u Hadžićima.

Jačanje državne granice, uz angažman dodatnih 180 policajaca, kako je rečeno na sjednici, dovelo je do spriječavanja i smanjivanja nezakonitog ulaska migranata u BiH. Službi za poslove sa strancima od 1. januara do 4. novembra ove godine prijavljeno je 21.163 nezakonitih migranata, a namjeru za azil izrazilo je njih 19.986, ali su zahtjev za azil podnijela 1.314 migranta. Najviše migranata došlo je iz Pakistana (6.910), Irana (3.373), Sirije (2.529), Afganistana (2.431), Iraka (1.874) i Libije (760).

MUP RS-a će Graničnoj policiji BiH uputiti dodatnih 40 policijskih službenika koji će, u dogovoru sa Graničnom policijom BiH, biti raspoređeni na najkritičnijim dijelovima istočne granice BiH. Migranti, njih oko 500, koji se već nalaze na području Unsko-sanskog kantona će u vrlo kratkom roku biti postupno smještani u prostore kompanije “Bira”, koje će služiti kao prihvatni centar za migrante. međunarodna organizacija za migracije (IOM) će u narednom periodu raspisati odgovarajuće tendere na koje se može prijaviti Crveni križ Mostar, te u skladu sa proisima aplicirati za neophodna sredstva.

Prema Informaciji o stanju o oblasti migracija, prioriteti BiH u oblasti migracija ostaju jačanje Granične policije BiH s ciljem bolje kontrole granice i sprečavanja nezakonitih ulazaka, jačanja kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije Ministarstva sigurnosti BiH, realizacija sporazuma o readmisiji i jačanje redmisijskih kapaciteta, jačanje kapaciteta u području azila i intenziviranje borbe protiv krijumičarenja migrantima.

Dana 24.10.2018. godine u nekadašnjoj kasarni “Ušivak” u Hadžićima kod Sarajeva pušten je u rad prihvatni centar za migrante, kapaciteta 400 osoba.

Prema Informaciji o stanju o oblasti migracija, prioriteti BiH u oblasti migracija ostaju jačanje Granične policije BiH s ciljem bolje kontrole granice i sprečavanja nezakonitih ulazaka, jačanja kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije Ministarstva sigurnosti BiH, realizacija sporazuma o readmisiji i jačanje redmisijskih kapaciteta, jačanje kapaciteta u području azila i intenziviranje borbe protiv krijumičarenja migrantima.

Državna garancija za koridor vc

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o izdavanju državne garancije po Ugovoru o zajmu (Koridor Vc u RS-u - dio I) između Javnog preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedne 70 miliona eura.

Sredstva su namijenjena izgradnji glavne trase autoceste Koridora Vc, i to dionica od Petlje "Johovac" (Tovira) do Petlje “Rudanka” (Kostajnica).

Izgradnjom planirane autocestovne veze Banja Lula - Doboj, omogućava se povezivanje evropskog pravca E 661 (Gradiška - Banja Luka - Mrkonjić Grad - Livno -Split) i Koridora Vc (Šamac - Doboj - Zenica - Sarajevo - Mostar - Ploče).

Sve dospjele i neplaćene iznose po ovom zajmu za koje BiH izvrši plaćanja iz Garancijskog fonda, Bosna i Hercgovina će naplatiti od Republike Srpske u skladu sa Supsidijarnim ugovorom o garanciji, koji je zaključen u julu ove godine.

Javni dug bih oko 11,8 milijardi km

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2018. godine.

Javna zaduženost Bosne i Hercegovine 30. juna ove godine iznosila je oko 11,8 milijardi KM, od čega je vanjski dug oko 8,3 milijarde KM lli 70,56%, dok je unutrašnji dug oko 3,5 milijarde KM ili 29,4% od ukupne javne zaduženosti.

Javni dug se povećao za 447,78 miliona KM u odnosu na kraj 2017. godine ili 3,94%, s tim da se vanjski dug povećao za 475 miliona KM ili 6,05%, dok se unutrašnji dug smanjio za 27,22 miliona KM ili 0,78%.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,2%, Republika Srpska sa 48,7%, Institucije BiH sa 0,64% i Brčko Distrikt sa 0,38%.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 34,92 posto.

Više od polovine zaduženosti po osnovu novih kredita, i to 56,57% odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 29,61% na kredite namijenjene javnom sektoru, dok je 13,82% novih kreditnih sredstava angažovano za privredne djelatnosti.

Servis vanjskog duga u prvoj polovini 2018. godine iznosio je 451,12 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 388,95 mil. KM, a na kamatu 62,17 miliona KM.

BiH pristupa revidiranoj konvenciji o identicikacionim dokumentima pomoraca

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za pristupanje izmjenama i dopunama aneksa Konvencije o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana), broj 185 iz 2003. godine Međunarodne organizacije rada.

Riječ je izmjenama i dopunama tri aneksa ove konvencije koje se, između ostalog, odnose na izdavanje identifikacionih dokumenta pomoraca i uključuju postupke kvaliteta kontrole.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja.

Omogućava se povoljnije i konkurentnije poslovanje privrednih subjekata iz BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2019. godine, s tim što primjena Odluke počinje 01.1.2019. godine. Ovom odlukom se omogućava povoljnije i konkurentnije poslovanje privrednih subjekata iz BiH.

Pozitivne efekte ove odluke osjetit će oko 40 hiljada radnika iz oblasti tekstilne, prehrambene, obućarske, hemijske i metalske industrije, kao i elektroindustrije. Njenim donošenjem želi se omogućiti zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta u BiH. Za veliki broj preduzeća donošenje ove odluke je od presudnog značaja za opstanak proizvodnje.

U Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2019. godinu nalazi se 57 tarifnih oznaka, što je za pet više u odnosu na odluku iz 2018. godine, kada su bile obuhvaćee 52 tarifne oznake.

Usvojen GAP BiH za period 2018.- 2022.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za period 2018. - 2022. godine.

Ovo je treći dokument u ovoj oblasti koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada.

GAP BiH sadrži mjere koje će biti provedene radi realizacije tri strateška cilja usmjerena na izradu, provođenje i praćenje programa mjera za unapređeje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti po prioritetim oblastima; izgradnju i jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova; kao i uspostavljanje i jačanje saradnje i partnerstva.

Među prioritetnim oblastima su sprečavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, uključujući nasilje u porodici i trgovinu osobama, rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima, javni život i donošenje odluka te daljnje jačanje saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou.

Usvajanje Gender akcionog plana obaveza je Bosne i Hercegovine proistekla iz domaćih dokumenata, kao i međunarodnih obaveza preuzetih ratifikacijom konvencija iz oblasti ravnopravnosti spolova.

Nastavak saradnje

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o prihvatanju izmjene i dopune Statuta Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Odluku o povećanju broja glasova i učešća Bosne i Hercegovine u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC) i povećanju kapaciteta kapitala.

Na sjednici je donijeta i Odluku o povećanju broja glasova i učešća Bosne i Hercegovine u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) i povećanju kapaciteta kapitala.

Na ovaj način udio dionica BiH će se povećati u IFC-u sa sadašnjih 0,02 na 0,03 posto od ukupnih dionica, što odgovara 0,06 posto od ukupnog broja glasova ili za jedan posto više u odnosu na trenutnu poziciju. Istovremeno će se u IBRD-u udio dionica BiH povećati sa sadašnjih 0,03 posto na 0,04 posto, što odgovara 0,06 posto od ukupnog broja glasova.

Prihvatanjem dokapitalizacije u IBRD-u i IFC-u nastavlja se uspješna saradnja Bosne i Hercegovine sa Svjetskom bankom, što bi se trebalo povoljno odraziti na buduću alokaciju sredstava ali i obim pozajmljivanja po povoljnim uslovima, naročito za projekte koji će doprinijeti unapređenju ekonomskog rasta i smanjenja siromaštva.

Trajni smještaja DKP BiH U CRNOJ GORI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg kapitalnog projekta - Kupovina, adaptacija i opremanje objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori - Podgorica, ukupne vrijednosti do 1,5 miliona KM.

Ovaj projekat bit će finansiran sredstvima uplaćenim po osnovu Odluke o zajedničkoj prodaji rezidencije stalnog predstavnika bivše SFRJ pri UN-u u New Yorku.

Podrška projektima prevencije nasilja nad ženama, i u porodici

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”.

Ukupna sredstva u iznosu 160.000,00 KM osigurana su iz donatorskih izvora na osnovu Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koju predstavlja USAID, i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, za funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana.

Korisnici granta su devet udruženja iz cijele BiH, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva.

Vijeće ministara BiH i na ovaj način u saradnji sa Vladom SAD podržava nevladine organizacije koje se bave prevencijom nasilja nad ženama i nasilja u porodici te zaštitom ovih žrtava.

Korisnici sredstava ovog granta dužni su Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u roku od 21 dana od završetka projekta.

Nastavlja se učešće pripadnika osbih na vježbama u inozemstvu

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju o Planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2019. godinu, koju će Ministarstvo odbrane dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Pripadnici Oružanih snaga BiH učestvovat će u 13 vježbi u 2019. godini, među kojima će njih sedam biti održano u okviru Individualnog partnerskog programa saradnje (IPCP) te Individualnog partnerskog akcionog plana (IPAP).

Nastavljen ekonomski rast

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar - juli 2018. godine u kojem se navodi da je ekonomski rast iz prvog kvartala nastavljen i tokom drugog kvartala, kao i u julu 2018 godine.

U ovom periodu nastavljen je trend rasta industrijske proizvodnje za više od tri posto uz povećanje broja zaposlenih od oko dva posto, što ukazuje na nastavak trenda rasta ekonomske aktivnosti u BiH. Istovremeno je nastavljen rast prometa u maloprodaji od 7,3 posto, kreditnih plasmana fizičkim licima od 7,2 posto te neto prihoda od PDV-a od 8,4 što, što ukazuje i na rast privatne potrošnje u BiH koja ima najviši udio u strukturi BDP-a.

S druge strane dvocifreni rast investicija iz prvog kvartala 2018. godine uz kreditni rast u domenu nefinasijskih preduzeća od 5,3 posto, povećanje uvoza kapitalnih proizvoda za oko 11 posto te izdatih dozvola za građanje u domenu niskogradnje za više od 10 posto, na svojevrstan način ukazuje na trend nastavka rasta investicija u BiH.

Ispunjavanje ciljeva iz RAP1 Strategije reforme javne uprave poraslo za tri posto

Vijeće ministara BiH usvojilo je Polugodišnji izvještaj o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 - RAP1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini za period januar - juni 2018. godine, koji je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Prema Izvještaju, ispunjavanje ciljeva iz RAP1 poraslo je za tri posto, i u junu je iznosilo 75 posto u odnosu na 72 posto iz 2017. godine. Najveći napredak u ispunjenju reformskih ciljeva od tri posto u prvom polugodištu zabilježen je u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH, dok je na državnom i nivou Republike Srpske ostvaren napredak od dva posto.

Gledajući ukupno ostvarenje ciljeva najveći postotak realizacije od 80 posto ostvaren je u Republici Srpskoj, slijedi državni nivo sa ukupno ostvarenim napretkom od 75 posto, te Federacija BiH sa napretkom od 71 posto, dok je Brčko Distrikt BiH ispunio 70 posto ciljeva iz RAP1.

Najviše je ciljeva, gledajući po refomskim oblastima iz Revidiranog akcionog plana 1,

ostvareno u oblasti javne finansije (83 posto), dok je e-uprava i dalje oblast u kojoj je zabilježena najmanja realizacija ciljeva, i to 60 posto.

Izmjenama i dopunama pravilnika do bolje zaštite zdravlja potrošača

Vijeće ministara BiH je donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, koji je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH, kako bi bio osiguran visok stepen zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Izmjene i dopune Pravilnika su i u interesu zaštita proizvođača, je će poštivanjem propisa usklađenih sa EU i međunarodnim standardima biti konkurentniji na tržištu.

Ovim pravilnikom preuzete su određene odredbe iz više uredbi Komisije (EU) 2015/1137, 2017/1237 i 2018/290 u pogledu najveće dopuštene količine okratoksina A u začinima Capsicum spp; te cijanovodične kiseline u neprerađenim jezgrama marelice; glicidil estera masnih kiselina u biljnim uljima i masti, početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad, kao i hrani za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu.


IZVOR: Vebsajt Vijesti.ba, 5.11.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772