Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama

06.10.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je na 40. sjednici u Banjaluci Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske čiji je osnovni cilj zaštita žrtava nasilja u porodici i nasilja prema ženama, sprečavanjem i suzbijanjem nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kao i zaštita života i psihofizičkog integriteta lica ženskog pola, a posebno sprečavanje femicida kao najtežeg oblika i posljedice nasilja prema ženama.

Nacrtom ovog zakona nastoji se žrtvama nasilja prema ženama učiniti dostupan i efikasan sistem mjera pomoći, podrške i zaštite, sve u cilju zaustavljanja trenutnog nasilja koje trpe, sprečavanja njegovog ponavljanja, a posebno eliminisanja mogućeg fatalnog ishoda. Femicid je prepoznat kao najteži oblik i posljedica nasilja prema ženama, kao svako lišenje života žene izvršeno, u potpunosti ili djelimično, zbog njene pripadnosti ženskom polu ili smrt žene koja je posljedica radnji nasilja prema njoj, bez obzira da li je osumnjičeni za radnje nasilja član porodice ili drugo lice. Lišenju života žene - femicidu, u pravilu prethodi kontinuirano nasilje prema njoj i ovim zakonom se nastoji pravovremeno sistemski odgovoriti na pojedinačne oblike nasilja, žrtvi pružiti adekvatna zaštita, da nas fatalan ishod ne bi zatekao kao društvo.

Cilj ovog zakona jeste rano prepoznavanje svih oblika nasilja, koordinisano i jasno djelovanje nadležnih institucija ali i društva u cjelini i isti zahtijeva dodatni angažman i obuku službenih i stručnih lica nadležnih subjekata zaštite, pravovremeno i jasno postupanje, osnivanje Savjeta i Odbora za suzbijanje nasilja u porodici, nasilja prema ženama i femicida, usvajanje strateških dokumenata i akcionih planova, praćenje i analizu pojedinačnih slučajeva na terenu kao i periodičnu procjenu ostvarenih efekata uz mogućnost kreiranja novih mjera i aktivnosti, sve sa konačnim ciljem eliminisanja, odnosno svođenja na najmanju moguću mjeru, nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

Republika Srpska je bila prva u regionu koja je 2000. godine Krivičnim zakonikom zabranila nasilje u porodici i porodičnoj zajednici, sada će biti pionir u zakonskoj zaštiti ne samo žrtava nasilja u porodici, čije su žrtve prema zvaničnim statistikama u preko 90% slučajeva takođe žene, nego i nasilja prema ženama koje, u različitim oblicima i kontinuitetu, sve češće dovode do fatalnih ishoda, što je neophodno i ovim zakonom urediti, prvenstveno kako bi se zaštitile žene od lišenja života, ali i pomoglo potencijalnim učiniocima, preventivnim djelovanjem, da ne počine ovo djelo.

Vlada Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava, sa Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju na Republički zavod za geološka istraživanja, za period 1.1 - 30.9.2023. godine, u iznosu od 937.170,00 KM.

Pomenuto rješenje je doneseno na osnovu Odluke o usvajanju Akcionog plana sprovođenja osnovnih geoloških istraživanja za period 2023.-2025. godine u cilju definisanja geološke građe šireg prostora odlagališta nuklearnog otpada Trgovska gora za teritoriju Republike Srpske, koju je Vlada Republike Srpske donijela na 15. sjednici održanoj 06.04.2023. godine. Sredstva za navedena istraživanja obezbijeđena su Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu, u okviru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a danšnjim rješenjem se omogućava da budu doznačena Republičkom zavodu za geološka istraživanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je na sjednici Zaključak o donaciji brašna kojim je zadužila Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske da iz zaliha merkantilne pšenice nabavljene u postupku interventne nabavke obezbijedi 500.000 kilograma brašna za rad Crvenog krsta Republike Srpske, a radi zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva Republike Srpske koje je u stanju socijalne potrebe.

Uz opštine iz Republike Srpske, brašno će biti obezbijeđeno i za lokalno stanovništvo opština Drvar, Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac.

Donirano brašno namijenjeno je za sve građane koji imaju potrebu za ovim vidom pomoći, nevezano da li se vode na evidencijama Crvenog krsta Republike Srpske ili ne.

Vlada Republike Srpske odobrila je 88.400 KM “Veterinarsko - stočarskom centru a.d. Banja Luka”, na ime ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno-edukativnog centra.

Sredstva će se obezbijediti iz subvencija za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela u okviru Agencije za agrarna plaćanja, a “Veterinarsko - stočarski centar a.d. Banja Luka”, se obavezuje kao korisnik sredstava, da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Ovaj Centar je glavni nosilac uzgojno-selekcijskog rada u okviru stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj. Kao najznačajnija ustanova za proizvodnju doboko smrznutog sjemena bikova, predstavlja važan generator za proizvodnju hrane.

“Veterinarsko - stočarski centar a.d. Banja Luka” ima vodeću ulogu u razvoju stočarske proizvodnje Republici Srpskoj i njihove praktične primjene u proizvodnji mlijeka i mesa.

Odlukom Vlade Republike Srpske, koja je usvojena na sjednici, u Centralnom registru hartija od vrijednosti 18. oktobra 2023. godine biće registrovana 18. emisija obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete, ukupne vrijednosti 2.236.287 KM. Na ovaj način će biti izmirena potraživanja 463 lica.

U skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu i usvojenom odlukom rok dospijeća obveznica je 13 godina od dana emisije, a isplata se vrši u deset jednakih rata, počev od devete godine prije krajnjeg roka dospijeća.

U prethodnih šesnaest emisija obveznica za izmirenje potraživanja po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, Republika Srpska je emitovala ukupno 454,4 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izdvajanju sredstava za realizaciju kampanje,,Čitajmo zajedno” i zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da iz sredstava granta namijenjenog za finansiranje projekata i programa izdvoji 20.000 KM za realizaciju ove kampanje.

Kulturna politika koju sprovodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske za prioritet ima podizanje opšteg vrednovanja kulture i umjetnosti, kao ključnih faktora u stvaranju, održavanju i promociji kulturnog identiteta, a kampanja “Čitajmo zajedno” značajno doprinosi ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Ministarstvo prosvjete i kulture pokrenulo je kampanju “Čitajmo zajedno” 2017. godine s ciljem popularizacije i promocije književnosti i kulture čitanja, kao i razvoja čitalačke publike. Kampanja je usmjerena na djecu iz predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola kao i na odrasle i podrazumijeva saradnju kulturnih i obrazovnih institucija, te medijskih kuća u ostvarivanju postavljenih ciljeva koji se prije svega odnose na popularizaciju književnosti.

Kampanja je u prethodnom periodu realizovana sa različitim partnerima, u zavisnosti od koncepta kampanje, kao što su Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija likovne umjetnosti iz Trebinja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočno Sarajevo, Narodna biblioteka Trebinje i Kinoteka Republike Srpske.

2022. godine koncept kampanje bio je zasnovan na zaštiti ćiriličnog pisma i promociji domaćih mladih umjetnika i dizajnera. Ovogodišnja kampanja “Čitajmo zajedno” u najvećem obimu orijentisana je na video produkciju i materijale koji će poslužiti za komunikaciju sa mlađom populacijom ali i širim opsegom čitalačke publike i biće realizovana sa Kinotekom Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava sa pozicije tekućeg granta udruženjima od javnog interesa u iznosu od 75.000 KM.

Odobrena sredstva planirana su i namijenjena su za sufinansiranje rada i aktivnosti udruženja od javnog interesa SPKD "Prosvjeta" Glavni odbor Istočno Sarajevo, Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske, Udruženje književnika Republike Srpske i Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 05.10.2023.

Naslov: Redakcija