Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Nacrtom zakona neophodno produžiti važenje odredbe kojom je propisano da student koji nije ostvario 60 ECTS bodova ima pravo upisa naredne godine sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta


  • NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Nacrtom zakona neophodno produžiti važenje odredbe kojom je propisano da student koji nije ostvario 60 ECTS bodova ima pravo upisa naredne godine sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta

Povodom zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci dostavljenih Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, a koji se odnose na produžetak roka za upis naredne godine studija sa mogućnošću prenosa 15 ECTS bodova odnosno dva ispita i produženje roka za završetak studija za studente koji studiraju po Zakonu o univerzitetu te povlačenje Nacrta zakona o visokom obrazovanju, Ministarstvo saopštava da intenzivno radi na pripremi Prijedloga zakona o visokom obrazovanju da bi se, između ostalog, riješila ova pitanja u interesu studenata.

Studenti krivca za situaciju u kojoj su se našli treba da traže u rukovodstvu univerziteta i nekolicini dekana koji su sprečavanjem usvajanja novog Zakona o visokom obrazovanju doveli studente u bezizlaznu situaciju, a nikako Ministarstvo prosvjete i kulture.

Ministarstvo prosvjete i kulture je u više navrata upozoravalo rukovodstvo visokoškolskih ustanova da je novi Zakon o visokom obrazovanju neophodno donijeti prije početka akademske 2016/2017. godine kako bi se u interesu studenata produžio rok za završetak diplomskog i postdiplomskog studija za one studente koji su upisani prema odredbama Zakona o univerzitetu u trajanju od četiri godine a koji prema važećem zakonu po započetom nastavnom planu i programu moraju završiti studij najduže do kraja akademske 2015/2016. godine.

Novim zakonom je neophodno takođe produžiti važenje odredbe kojom je propisano da student koji nije ostvario 60 ECTS bodova ima pravo upisa naredne godine sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta. Rukovodstvo visokoškolskih ustanova, međutim, nije obavijestilo studente o prestanku važenja ove dvije odredbe Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013 i 44/2015) sve do prošle sedmice.

Kad je riječ o zahtjevu Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci koji se odnosi na povlačenje Nacrta zakona o visokom obrazovanju iz zakonodavne procedure, Ministarstvo prosvjete i kulture nije dobilo od studenata u pisanom obliku ni jednu primjedbu na to koja konkretno odredba Nacrta zakona o visokom obrazovanju nije dobra. Podsjećamo da su u pisanju Nacrta zakona o visokom obrazovanju učestvovali predstavnici Unije studenata Republike Srpske.

Nacrtom zakona o visokom obrazovanju predviđeno je, između ostalog,

  • pooštravanje kadrovskih, prostornih i materijalno-tehničkih uslova za osnivanje visokoškolskih ustanova i studijskih programa s ciljem da se zaustavi njihovo neplansko i nepotrebno osnivanje na svakom koraku;
  • obavezna akreditacija studijskih programa, što je neophodno za mobilnost akademskog osoblja i studenata te prepoznavanje njihovih diploma u inostranstvu;
  • da broj predmeta po jednom semestru bude šest, da se ne bi desilo kao sada da na određenom studijskom programu studenti polažu 21 predmet;
  • pooštreni su kriterijumi za izbor u nastavno-naučna i saradnička zvanja kako bi podigli kvalitet nastavnog procesa;
  • propisano je da je nastavniku zabranjeno da od studenata zahtijeva kupovinu obaveznog i preporučenog udžbenika i priručnika, kao i drugu preporučenu literaturu i posjedovanje takvog udžbenika, odnosno priručnika u postupku provjere znanja;
  • akademsko osoblje obavezno ličnim prisustvom i anagažmanom u potpunosti realizovati utvrđeni plan i program iz nastavnog predmeta za koji je odgovoran.

Smatramo da su sve ove mjere u interesu studenata i treba da doprinesu kvalitetu visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture, 05.09.2016.