Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI FEDERACIJE BIH: Reguliše se položaj, mjesto i uloga Sudske policije FBiH, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje Sudskom policijom

06.07.2020.


Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o sudskoj policiji Federacije BiH kojim se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudske policije i druga pitanja od značaja za njenu organizaciju i rad.

Jedan od razloga za donošenje novog zakona iz ove oblasti je taj što važeći Zakon o sudskoj policiji ("Sl. novine FBiH", br. 19/1996, 37/2004 i 45/2010 - dr. zakon) u mnogome nije aktuelan i ne odgovara funkciji Sudske policije. On ne predstavlja adekvatan pravni okvir na osnovu kojeg bi Sudska policija mogla obavljati svoju ustavnu ulogu radi pružanja pomoći sudovima i tužilaštvima u ostvarivanju sudske funkcije i tužilačke dužnosti u skladu sa principima nezavisnosti, samostalnosti, nepristrasnosti, stručnosti, profesionalnosti i efikasnosti sudova i tužilaštava za vršenje javnih ovlaštenja u oblasti pravosuđa.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je nužnost da se novim zakonom na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i uloga Sudske policije FBiH, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje Sudskom policijom.

Aktuelni Zakon o sudskoj policiji, koji je stupio na snagu 1996. godine, ne sadrži sveobuhvatne odredbe i ne daje odgovor na brojna pitanja o pravima i obavezama Sudske policije, a posebno o statusu njenih službenika.

Bitno je istaći da su od dana stupanja na snagu aktuelnog Zakona o sudskoj policiji izvršene značajne izmjene zakonodavstva koje na direktan način utiču na nadležnosti, ovlaštenja i organizaciju Sudske policije kao i status njenih službenika.

S tim u vezi, novo zakonskog rješenje harmonizirano je sa više zakona na federalnom i na nivou Bosne i Hercegovine.

Potreba donošenja ovog zakona proizilazi i iz činjenice da Sudska policija djeluje na teritoriji cijele Federacije BiH i da sa trenutno sistematiziranih 580 službenika Sudske policije tj. ovlaštenih službenih osoba poslove iz svoje nadležnosti izvršava za potrebe više od 50 pravosudnih institucija ustrojenih u Federaciji i opslužuje oko 1.000 nosilaca pravosudnih funkcija.

Značajno je napomenuti da je trenutno važeći Zakon o sudskoj policiji onemogućio angažovanje državnih službenika i namještenika, zbog čega trenutno poslove koje bi po prirodi stvari trebali obavljati državni službenici i namještenici obavljaju službenici Sudske policije kao ovlaštene službene osobe.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 02.07.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija