Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđen Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH, Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja od duhanskih proizvoda

06.07.2018.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH, koji uređuje osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuje materijalna prava za podršku porodicama s djecom, postupak ostvarivanja prava, uslove i način za ostvarivanje prava, finansiranje materijalne podrške porodici s djecom, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podrške porodicama s djecom u FBiH.

Podrška porodicama s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad.

Ova podrška ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uslovi za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici.

Ovim zakonom utvrđena su prava koja ostvaruje porodica s djecom, ko može biti nosilac prava i osnovica za obračun prava. Podrška porodici s djecom pruža se kroz ostvarivanje prava na dječiji dodatak i prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.

U obrazloženju je navedeno da je odlučeno da ova dva prava budu uređena na federalnom nivou kako bi u Federaciji BiH bio osiguran minimum osnovnih prava iz oblasti zaštite porodice s djecom. Ovakvo rješenje treba doprinijeti socijalno pravičnijem i fiskalno održivijem funkcionisanju sistema, ukidanju diskriminacije na osnovu mjesta življenja, te izjednačavanju prava djece u FBiH.

Ostala prava iz važećeg federalnog zakona, izuzev prava na novčanu naknadu ženi - majci u radnom odnosu, ne bi bila dokinuta, nego bi u cijelosti bila dana u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Osnovica za utvrđivanje visine prava iz ovog zakona je prosječna neto plaća u Federaciji ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Definisano je da je prvostepeni organ za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna općinska služba, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostepeni organ za ostvarivanje prava na dječiji dodatak. Za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodilji, koja nije u radnom odnosu, drugostepeni organ je kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječije zaštite.

Zakonom su propisane i obaveze korisnika prava i nadležnog prvostepenog organa, a sadrži i odredbe koje se odnose na izvore finansiranja prava i nadležnog organa za isplatu novčanih sredstava.

Uzimajući u obzir trenutno stanje ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite porodice s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava koja su posljedica nejednakih finansijskih mogućnosti kantona, novim rješenjima predviđeno je da se dječiji dodatak finansira iz budžeta Federacije BiH, dok se pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu finansira s kantonalnog nivoa.

Ovakvim zakonodavnim rješenjem bili bi fiskalno rasterećeni kantonalni budžeti, što bi omogućilo osiguranje sredstava za finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

U dijelu Zakona obrađena je i Dječija nedjelja, koja bi se, kao i do sada, obilježavala prve sedmice oktobra s ciljem podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promovisanju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige.

Zakonom je utvrđen i nadzor i praćenje njegove primjene, kao i krivične odredbe, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje kojim se, s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, uređuju mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabrana njihovog reklamiranja, promocije i sponzorisanja, sprečavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere.

Zakonom se osniva i Federalna komisija za zaštitu zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provođenjem zakona, saopćio je Ured Federalne vlade za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH je prepoznala pušenje kao vodeću bolest ovisnosti koja ima štetne posljedice po zdravlje stanovnika i u skladu s tim preuzela obaveze koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz potpisivanja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, međunarodnog sporazuma koji zemlje potpisnice obavezuje na donošenje sveobuhvatnih multisektorskih strategija za kontrolu duhana, kao i donošenje zakonodavnih mjera.

Analize dokazuju da duhanski dim sadrži više od 7.000 različitih hemijskih sastojaka, od kojih više od 100 djeluje štetno na organizam, a više od 70 je kancerogeno.

Opredjeljenja nadležnih organa i institucija u Federaciji BiH je da se kroz multisektorsku saradnju utvrde strategija i mjere radi promovisanja i podrške prestanku i smanjenju potrošnje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i obezbijedi sinhronizovana primjena mjera usmjerenih na smanjenje potražnje za duhanom i ponude duhana informisanjem, edukacijom i jačanjem javne svijesti o štetnosti duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Također, opredjeljenje je da bude osigurano dovoljno finansijskih sredstava za kontrolu duhana s ciljem kontinuiranog smanjenja broja pušača i izloženosti duhanskom dimu i da nadležni organi i institucije u Federaciji BiH regulišu odnose s duhanskom industrijom na potpuno transparentan način s ciljem zaštite politika javnog zdravlja i sprečavanja privilegovanog tretmana duhanske industrije.

Prijedlog zakona je djelomično usklađen s Direktivom 2014/40/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 3. aprila 2014. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i Direktivom 2003/33/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o oglašavanju i sponzorstvu duhanskih proizvoda od 26. maja 2003. godine.

Također, djelomično, Prijedlog zakona je usklađen s odredbama Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, a predviđeno je da njegova primjena počne od 1.1.2019. godine.

Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je nakon usvajanja u oba doma Parlamenta Federacije BiH, po njihovom zaključku, bio u tromjesečnoj javnoj raspravi, a 11.10.2017. godine održana je i centralna javna rasprava.

Inače, novi zakon zabranjuje upotrebu svih duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, osim duhana za žvakanje i za šmrkanje, u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prevozu.

Zabrana se odnosi i na upotrebu duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Zakonom su propisani izuzeci od zabrane pušenja u posebnim prostorijama, a uslove za ove prostorije će federalni ministar zdravstva propisati posebnim aktom.

Obaveze za fizičke osobe nastupaju s danom početka primjene ovog zakona, a ustanove, preduzeća i druge pravne osobe dužni su svoje akte uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka njegove primjene.

Novim zakonom predviđena je minimalna kazna od 100 KM za fizičku osobu koja postupi suprotno njegovim odredbama, a maksimalno 15.000 KM za privredno društvo ili drugu pravnu osobu.

U roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona ministar će donijeti provedbene propise na osnovu ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 05.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772