Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU: Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Radi sprječavanja zloupotreba, sa 15 na pet dana skraćuje se rok u kojem poslodavac mora prijaviti radnika na obavezno osiguranje. Nova je i odredba da se plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak ukoliko je on ostvaren i uvećane plaće. Radni učinak definiše poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu

06.02.2017.


Vlada Federacije BiH je 03.02.2017. godine, na sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prema ovim izmjenama zabranjeno je zapošljavanje bez konkursa u državnim institucijama, agencijama i preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom.

U saopštenju Vlade FBiH navodi se da je razlog za skraćenu proceduru ustanovljeno da su određene životne i pravne situacije nametnule potrebu izmjena i dopuna.

Nova rješenja omogućavaju da Zakon o radu bude što bolje primijenjen na poslovni ambijent FBiH i pruži što pravičniju i efikasniju zaštitu prava radnika, olakša i ubrza proces kolektivnog pregovaranja i onemogući eventualne zloupotrebe.

Nacrt zakona podržalo je i Ekonomsko-socijalno vijeće na sjednici od 19.12.2016. godine, uz prihvaćanje amandmana premijera FBiH koji se odnosi na dodavanje novog člana koji reguliše prijem u radni odnos u javnim institucijama isključivo putem konkursne procedure.

Taj član propisuje da se radni odnos zasniva zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca.

Propisano je da se u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji FBiH, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima FBiH, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50 posto ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja.

To zapošljavanje biće propisano podzakonskim aktom koji će utvrditi Vlada FBiH i bit će donesen u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu.

Radi sprječavanja zloupotreba, sa 15 na pet dana skraćuje se rok u kojem poslodavac mora prijaviti radnika na obavezno osiguranje.

Kada je riječ o godišnjem odmoru, propisana je mogućnost da on bude utvrđen kolektivnim ugovorom i u trajanju dužem od 30 dana, a prema prirodi posla i uvjetima rada.

 Nova je i odredba da se plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak ukoliko je on ostvaren i uvećane plaće. Radni učinak definiše poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Najnižu plaću utvrđuje Vlada FBiH nakon konsultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem. Vlada će, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija u saradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja i uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće.

 Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa dužan je u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

Uveden je i član koji omogućava Vladi FBiH da učestvuje u zaključivanju Općeg kolektivnog ugovora, s obzirom da je ona najveći poslodavac u Federaciji BiH.

Federalni inspektor rada obavlja neposredni inspekcijski nadzor u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala Federacije i pravnih subjekata s javnim ovlaštenjima od interesa za Federaciju, koji su osnovani posebnim zakonom (institucije i ustanove), a izuzetno i kod drugih poslodavaca, kada ocijeni da je neophodno preduzeti mjere u cilju osiguranja izvršavanja ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa.

Detaljno su razrađene i odredbe koje se odnose na prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije.

Novo je i to da su propisane kaznene odredbe za poslodavca koji iz neopravdanih razloga ne isplati plaću sa svim pripadajućim doprinosima u zakonom utvrđenom roku.

Kako je u pitanju oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu dostavljen je na davanje mišljenja svim kantonima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 03.02.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772