Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA I O POREZU NA DOHODAK RS: Unapređenje praktične nastave kod poslodavaca

05.12.2023.


Na osnovu Inicijative Ministarstva prosvjete i kulture, Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene Zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakon o dopunama Zakona o  doprinosima a u cilju unapređenja praktične nastave kod poslodavca i dualnog sistema obrazovanja.

Predložena je izmjena člana 8. stava 4. Zakona o porezu na dohodak, u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od poreza na dohodak u drugim slučajevima. Navedenom izmjenom poslodavci su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak na naknade učenicima na praktičnoj nastavi kod poslodavca, a koja se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje srednje obrazovanje, a najviše do 50% najniže plate u Republici Srpskoj.

Izmjene u Zakonu o porezu na pohodak su inicirane sa ciljem povećanja obuhvata učenika koji praktičnu nastavu pohađaju kod poslodavca i primjene stečenih znanja, kao i sticanje i razvijanje novih vještina kroz praktičan rad, te povećanje efikasnosti obrazovanja, a posredno i tržišta rada.

Takođe, Ministarstvo prosvjete i kulture je predložilo izmjenu člana 13. stava 1, Zakona o doprinosima u smislu umanjenja osnovice doprinosa za obveznike doprinosa, sa sadašnjih 50% na 20% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Navedena osnovica predstavljala je opterećenje za budžete škola, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Smanjenjem osnovice sa 50% na 20% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, ovo pitanje bi bilo dugoročno riješeno u interesu učenika, škola, kao i Republike Srpske čijem tržištu rada je potrebna kvalifikovana radna snaga.

U skladu sa strateškim ciljem 5. Usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada navedenim izmjenama Zakona direktnu korist će imati škole i poslodavci, odnosno jedinice lokalne samouprave.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 01.12.2023.

Naslov: Redakcija