Zastava Srbije

PARAGRAF LEX ODRŽAO SAVJETOVANJE KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK JAVNE NABAVKE - OD PLANIRANJA DO UGOVORA

05.10.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 4. oktobra 2023. godine, savjetovanje na temu “Kako pravilno provesti postupak javne nabavke - od planiranja do ugovora”.

Savjetovanje je održano na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i prisustvovalo mu je 40 učesnika.

Savjetovanje na Pravnom fakultetu u Mostaru

Predavanje na Pravnom fakultetu u Mostaru

Savjetovanje na Pravnom fakultetu u Mostaru

Učesnici na Pravnom fakultetu u Mostaru

Predavači su bili:

 • Zlatko Lazović - dipl.ecc., master upravljanja javnim nabavkama (MPPM). Ovlašteni trener za javne nabavke AJN BiH. Zaposlen u “JP BH POŠTA” doo Sarajevo u Odjeljenju za javne nabavke na poziciji samostalnog stručnog saradnika za javne nabavke
 • Admir Ćebić - dipl. ecc. Ovlašteni trener za javne nabavke AJN BiH. Zaposlen u Agenciji za javne nabavke BiH na poziciji pomoćnika direktora.
 • Amina Malkić - dipl. pravnik, magistar uprave - smjer javne nabavke. Ovlašteni trener za javne nabavke AJN BiH. Zaposlena u “JP BH POŠTA” doo Sarajevo u Odjeljenju za javne nabavke na poziciji samostalnog stručnog saradnika za javne nabavke.

Predavači su obradili teme:

Početak postupka javne nabavke i rad Komisije za javne nabavke

 • Planiranje javnih nabavki,
 • Istraživanje tržišta i uticaj na plan javnih nabavki,
 • Procijenjena vrijednost nabavki,
 • Početak postupka javne nabavke - Odluka i posebna odluka o pokretanju postupka nabavke,
 • Hodogram rada Komisije za nabavku,
 • Оdlukа о imеnоvаnju Kоmisiје zа nаbаvku,
 • Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke,
 • Izjava о pоvјеrlјivоsti, nеpristrаsnоsti i nеpоstојаnju sukоbа intеrеsа,
 • Poslovnik o radu Komisije za javnu nabavku,
 • Zapisnik o prijemu ponuda,
 • Zapisnik sa otvaranja ponuda,
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda / Izvještaj o radu,
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
 • Odluka o poništenju postupka nabavke,
 • Obavještenje ponuđačima o rezultatima postupka.

Priprema tenderske dokumentacije

 • Utvrđivanje kriterija za kvalifikaciju kandidata/ponuđača,
 • Kreiranje tehničkih specifikacija,
 • Definisanje kriterija za dodjelu ugovora,

Pravna zaštita

 • Ispunjenje uslova za pokretanje žalbe u postupku javne nabavke,
 • Aktivna legitimacija (na koji način UO može utvrđivati aktivnu legitimaciju),
 • Postupanje sa izjavljenom žalbom koja sadrži nedostatke i postupanje sa neurednom žalbom,
 • Postupanje prvostepenog i drugostepenog organa po izjavljenoj žalbi,
 • Uloga odredaba upravnog postupka u javnim nabavkama s posebnim osvrtom na žalbeni postupak,
 • Ispunjenje uslova za pokretanje upravnog spora,
 • Advokatski troškovi,
 • Zahtjev za naknadu štete.

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 04.10.2023.