Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Primjenom novih metodologija do kvalitetnijeg rada sudova u BiH

05.10.2020.


Bosna i Hercegovina je u procesu reforme pravosuđa koja vodi izgradnji vladavine prava i osigurava ostvarivanje zagarantovanih ljudskih prava i osnovnih sloboda njenih građana i građanski, kroz efikasniji i kvalitetniji rad pravosudnih institucija.

Kvalitetniji rad sudova jedan je od osnovnih ciljeva Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa, kojeg Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje uz finansijsku podršku Vlade Norveške i u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.

Kroz dosadašnje projektne aktivnosti razvijene su nove metode rada u sudovima, čijom se primjenom direktno utječe na povećanje kvalitete rada sudova, u konačnici i zadovoljstva građana i građanki.

Proces primjene novih radnih metoda i mehanizama, prvobitno je započet u sudovima u Sarajevu i Banjoj Luci te se nakon postizanja primjenjivih i održivih rezultata proces proširio na još osamnaest sudova iz cijele BiH.

Posebno značajnim rezultatom, postignutim u okviru Projekta, smatra se izrada niza dokumenata koji će doprinijeti efikasnijem postupanju u parničnim postupcima te razvoju intenzivnije saradnje između prvostepenih i drugostepenih sudova, što vodi ka uspostavljanju sistema koji će građanima i građankama pružiti bolju pravnu zaštitu i sigurnost.

U proteklom periodu, u okviru ove projektne aktivnosti, organizovane su posjete Općinskom sudu u Mostaru, Kantonalnom sudu u Mostaru, Općinskom sudu u Širokom Brijegu te Osnovnom sudu u Trebinju i Okružnom sudu u Trebinju tokom kojih su predstavljeni dosadašnji rezultati i njihova održivost. Sudijama i sudskim djelatnicima predstavljeni su i pozitivni primjeri pravosudnih institucija koje su bile dio ranijih projektnih aktivnosti i koje su napravile značajne pomake u radu u smislu jačanja procesne discipline, harmonizacije sudske prakse te jačanja odgovornosti za kolektivne rezultate institucije.

Ovi sudovi, u narednom periodu, bit će aktivno uključeni u realizaciju aktivnosti u okviru Projekta VSTV-a BiH.

Kao najveći izazov, tokom posjeta i održanih sastanaka, sudije su istakle efikasnost parničnog postupka, ali vjeruju da će upravo primjenom praksi stečenih kroz realizaciju Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa ostvariti značajna poboljšanja. Iskazali su i spremnost za realizaciju svih aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje efikasnosti i kvaliteta te jačanje pravne sigurnosti u kontekstu ujednačenog postupanja u sudskom postupku.

Sve naredne aktivnosti bit će usmjerene na kreiranje uslova za efikasniji rad uposlenih u ovim pravosudnim institucijama i jačanje povjerenja u njihov rad.


IZVOR: Vebsajt VSTS BiH, 22.09.2020

Naslov: Redakcija