Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Ukinuto stanje prirodne nesreće zbog korone

05.09.2023.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda predsjedavajuće, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Odbora za ekonomiju Vijeća ministara BiH, kojom je u članstvo Odbora, i to na dužnost predsjedavajućeg, imenovan ministar finansija i trezora Srđan Amidžić.

Ministar Amidžić je na dužnost predsjedavajućeg Odbora imenovan umjesto ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca.

ODLUKA O PRESTANKU STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NA TERITORIJI BIH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o prestanku stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH, koje je proglašeno u martu 2020. godine zbog opasnosti širenja zarazne bolesti COVID-19.

Donošenjem ove odluke se djelovanje svih institucija koje imaju nadležnost u ovoj oblasti vraća u redovno stanje.

Prethodno su entitetske vlade stavile van snage svoje odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće, odnosno vanredne situacije, a Svjetska zdravstvena organizacija je objavila kako se bolest COVID-19 ne smatra javnozdravstvenom prijetnjom koja izaziva međunarodnu zabrinutost.

Ova odluka stupit će na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku BiH.

GRANIČNI PRELAZI ZA PREVOZ ORUŽJA I VOJNE OPREME, OPASNIH, EKSPLOZIVNIH I RADIOAKTIVNIH MATERIJALA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o određivanju međunarodnih graničnih prelaza za prevoz oružja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materijala i robe dvojne namjene.

Odlukom su za uvoz, izvoz i tranzit ovih roba određeni međunarodni granični prelazi u cestovnom prevozu (Doljani, Bijača, Kamensko, Izačić, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Rača, Vardište i Klobuk), u zračnom prevozu (aerodromi Sarajevo, Mostar, Banjaluka i Tuzla) te u željezničkom prevozu (Brčko, Šamac, Čapljina, Martin Brod i Zvornik).

Precizirano je da će se prevoz roba preko međunarodnog graničnog prelaza “Brod” vršiti u periodu od 22.00 do 6.00 sati, i to samo za izvoz i uvoz tečnih naftnih derivata, tečnog naftnog gasa, naftnog bitumena i tečnog i granuliranog sumpora. Prevoz preko međunarodnog graničnog prelaza “Gradiška” vršit će se radnim danima u periodu od 22.00 do 6.00 sati.

Odluka će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH i tada će prestati važiti prethodna Odluka o određivanju međunarodnih graničnih prelaza za prijevoz oružja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materija i robe dvojne namjene.

RADNA GRUPA ZA HARMONIZACIJU PROPISA O ORUŽJU I MUNICIJI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za harmonizaciju propisa o oružju i municiji međusobno i s pravnom stečevinom Evropske unije.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, Policije Brčko distrikta BiH te ministarstava unutrašnjih poslova kantona u Federaciji BiH. Za predsjedavajućeg Radne grupe imenovan je Ermin Pešto iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Radna grupa ima zadatak da u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove odluke harmonizira propise o oružju i municiji kako bi bili međusobno usklađeni u Bosni i Hercegovini, kao i s relevantnom važećom pravnom stečevinom Evropske unije.

Trenutno je u Bosni i Hercegovini na snazi 12 zakona o oružju i municiji. S obzirom na to da ovi zakoni, kao i podzakonski akti, nisu usklađeni s relevantnom pravnom stečevinom Evropske unije, kao ni međusobno, problem nastaje na terenu kada fizička lista s oružnim listom prelaze s teritorije jednog kantona u drugi ili iz entiteta u distrikt. Osim toga, na kantonalnom nivou vlasti nisu utvrđeni postupak i pravila za usklađivanje kantonalnih propisa s pravnom stečevinom Evropske unije.

Nakon izvršenog zadatka Radna grupa će izvještaj sa zaključcima podnijeti Vijeću ministara BiH.

BiH U PROGRAMU EU-a GRAĐANI JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učestvovanju u programu Građani jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values - CERV) 2021.-2027. godine.

Bosna i Hercegovina se i na ovaj način pridružuje zemljama Evropske unije u zaštiti i promoviranju prava i vrijednosti EU-a, nakon što je zabilježila uspješno učestvovanje u ranijem programu EU-a “Evropa za građane” u dva perioda, i to od 2007. do 2013. i od 2014. do 2020. godine.

Učestvovanje BiH u programu CERV održat će kontinuitet i omogućiti nastavak i jačanje ranije uspostavljenih i razvijanje novih partnerstva između bosanskohercegovačkih i evropskih gradova, koja u prvi plan stavljaju saradnju organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica na kulturnom, sportskom i ekonomskom planu.

Ministarstvo pravde BiH će Prijedlog ovog sporazuma s Prijedlogom osnova za njegovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen šef Misije BiH pri Evropskoj uniji.

JOŠ 6,5 MILIONA EURA ZA VODOSNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BiH

Vijeće ministara BiH je usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 na Ugovor o zajmu od 12. PRILA 2022. godine (Zeleni gradovi 2-Window II. Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i EVropske banke za obnovu i razvoj.

Na ovaj način Evropska banka za obnovu i razvoj daje dodatni zajam Bosni i Hercegovini vrijedan 6,5 miliona eura, koliko je iznosio i prvobitno odobreni zajam, tako da je sada ukupan iznos zaduženja 13 miliona eura. Zajam je alociran na Brčko distrikt BiH.

Realizacijom projekta bit će osigurani uvjeti za poboljšan rad postojećeg sistema vodosnabdijevanja grada Brčkog i prigradskih naselja, uz stvaranje tehničkih pretpostavki za njegovo daljnje širenje.

Uvjeti zajma ostaju isti kao što su definirani osnovnim ugovorom о zajmu, s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon okončanih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje u skaldu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

REALIZACIJA PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA U PROŠLOJ GODINI

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o utrošku sredstava u 2022. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija / Razvojno-investicijski program institucija Bosne i Hercegovine (PJI/RIP IBIH) 2022. - 2024. godine, koju će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na službenoj internetskoj stranici.

Informacija obuhvaća podatke o 144 projekta, i to: 73 projekta u implementaciji, 30 završenih projekata, sedam projekata koji su promijenili status tokom 2022. godine i 34 projekta koji su naknadno prijavljeni i nisu bili u PJI/RIP IBIH 2022. – 2024., a imali su realizaciju u 2022. godini.

Na 110 projekata planiranih i uključenih u PJI/RIP IBIH 2022. – 2024., ukupno vrijednih milijardu i 214,30 miliona KM, u 2022. godini je utrošeno 97,70 miliona KM, što predstavlja 33,37 % realizacije plana za 2022. godinu. Od ukupno utrošenih sredstava u 2022. godini oko 48 % se odnosi na investicije u socioekonomski razvoj (RIP), a oko 52 % na investicije u izgradnji administrativno-tehničkih kapaciteta.

Informacija sadrži i pregled finansijske realizacije 34 projekta koje je naknadno prijavilo 11 institucija BiH, ukupne vrijednosti 175,76 miliona KM. Za njihovu realizaciju je u 2022. godini utrošeno 52,35 miliona KM. Svi naknadno prijavljeni projekti finansiraju se iz inostranih sredstava (grant), a 12 projekata ima i sufinansiranje iz domaćih sredstava (budžet).

Sve institucije Vijeća ministara BiH zadužene su, a pozivaju se ostale institucije BiH da postupaju u skladu s Odlukom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija / Razvojno-investicijskog programa institucija BiH i Instrukcijama za kandidiranje novih projekata i ažuriranje podataka o postojećim projektima u sistemu za upravljanje javnim investicijama Ministarstva finansija i trezora BiH.

USVOJEN NACRT PRIJEDLOGA PJI/RIP IBIH 2024. – 2026.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora BiH, usvojilo je Nacrt prijedloga programa javnih investicija / razvojno-investicijskog programa institucija BiH (PJI/RIP IBIH) 2024. – 2026.

Zadužene su sve institucije Vijeća ministara BiH, a pozivaju se ostale institucije BiH da ažuriraju podatke o projektima u skladu s nastalim promjenama, kao i promjenama nastalim u procesu pripreme zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. Nakon toga, a najkasnije do 1. 10. 2023. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da pripremi i dostavi na usvajanje Vijeću ministara BiH prijedlog programa javnih investicija / razvojno-investicijskog programa institucija BiH 2024. – 2026.

Nacrt prijedloga PJI/RIP IBIH za period 2024. – 2026. sadrži podatke o ukupno 268 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 2.604,29 miliona KM, od čega se 1.261,68 miliona KM odnosi na 122 projekta u implementaciji, 35,76 miliona KM na 21 odobreni projekt, a 1.306,85 miliona KM na 125 kandidiranih projekata.

Od ukupne vrijednosti svih projekata 2.060,91 miliona KM se odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 543,39 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte. Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju i koji su svrstani u razvojno-investicijski program iznosi 959,34 miliona KM, a vrijednost ostalih projekata iznosi 1.644,95 miliona KM.

PJI/RIP /BIH je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja, s obzirom na to da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata. Također, PJI/RIP /BIH služi i kao osnova za izradu kapitalnih rashoda institucija BiH, koji sadrže pregled kapitalnih projekata koji će se realizirati u idućem planskom periodu.

ZA DIREKTORICU ADS BIH IMENOVANA ANITA MARKIĆ

Vijeće ministara BiH, na temelju provedene konkursne procedure, imenovalo je Anitu Markić na poziciju direktorice Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, na mandat od pet godina.

Istovremeno, doneseno je rješenje o razrješenju dosadašnjeg direktora ADS BiH Nevena Akšamije zbog isteka mandata.

GODIŠNJA KVOTA RADNIH DOZVOLA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, u drugom krugu glasanja je donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2023. godini iznosi 3.995, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 2.435 radnih dozvola, Republiku Srpsku njih 1.400 i Brčko distrikt BiH 160 radnih dozvola.

U 2023. godini došlo je do povećanja ukupne godišnje kvote radnih dozvola koja je u 2022. godini iznosila 2.540 radnih dozvola.

Nezavisno оd godišnje kvote radnih dozvola zа zapošljavanje stranaca u BiH utvrđene ovom odlukom radne dozvole se mogu izdati i u slučajevima propisanim članom 65. Zakona о strancima.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 31.08.2023.

Naslov: Redakcija