Zastava Srbije

ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I PRATEĆIH PODZAKONSKIH AKATA

05.06.2023.


Kompanija Paragraf organizovala je, 2. juna 2023. godine, savjetovanje na temu “Praktična primjena Zakona o zaštiti na radu i pratećih podzakonskih akata”.

Održano savjetovanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, 02.06.2023. godine.
Održano savjetovanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, 02.06.2023. godine.

Savjetovanje je održano na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Naši predavači - eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada, obradili su sledeće teme:

Izrada internog akta o zaštiti na radu

 • Sadržaj internog akta;
 • Organizovanje poslova zaštite na radu;
 • Određivanje lica za vođenje poslova zaštite na radu;
 • Evidencije iz oblasti zaštite na radu;
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu;
 • Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu kod poslodavca?
 • Šta uraditi u situaciji ukoliko kod poslodavca niko ne ispunjava uvjete za imenovanje radnika za zaštitu na radu?

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Uloga i značaj povjerenika za zaštitu na radu;
 • Izbor povjerenika za zaštitu na radu;
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu.

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
 • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
 • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
 • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
 • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
 • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi akta o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
 • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
 • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?

Stručni ispiti iz oblasti zaštite na radu

 • Kako se podnosi i šta treba da sadrži prijava za polaganje stručnog ispita?
 • Kako se polaže i šta sadrži opći dio stručnog ispita?
 • Kako se polaže i šta sadrži posebni dio stručnog ispita?
 • Praktični primjeri i priprema za polaganje općeg dijela stručnog ispita?
 • Šta se podrazumijeva pod praktičnim polaganjem na stručnom ispitu?
 • Praktični primjeri i priprema za polaganje posebnog dijela stručnog ispita?

Povrede na radu i profesionalno oboljenje – sadržaj i način podnošenja izvještaja

 • Koje su teže a koje lakše povrede na radu (šta se smatra lakšom a šta težom povredom)?
 • Na koji način evidentiramo lakše povrede na radu?
 • Da li se svaka povreda gdje je radnik privremeno spriječen za rad podrazumijeva kao teža povreda na radu?
 • Sadržaj izvještaja o povredi na radu;
 • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju;
 • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
 • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
 • Kada je obaveza dostaviti inspekciji zaštite na radu obrazac povrede na radu?
 • Šta sadrži Obrazac za podnošenje izvještaja o povredi na radu?

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

 • Koja je uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika;
 • Šta se može smatrati poslovima sa povećanim rizikom sa strane medicine rada;
 • Na osnovu čega se s aspekta medicine rada određuju uslovi u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika za obavljanje poslova na određenom radnom mjestu?
 • Kako se kroz akt o procjeni rizika utvrđuje da li radnik ispunjava zdravstvene uslove za rad na radnom mjestu?
 • Šta je svrha obavljanja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika sa aspekta medicine rada kada se stiče dojam da su sami sebi svrha?
 • Da li doktor specijalista medicine rada dolazi u prostorije poslodavca ili on svoje zaključke izvodi na temelju prethodno izvršenih mjerenja opasnosti i štetnosti?
 • Kako se izračunava vjerovatnoća nastanka profesionalnih oboljenja, povreda na radu i bolesti vezanih uz rad?
 • Postupak skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom?

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

 • Poslovi sa povećanim rizikom;
 • Uvjeti rada na poslovima sa povećanim rizikom;
 • Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom;
 • Prethodni ljekarski pregled;
 • Periodični ljekarski pregled;
 • Vanredni ljekarski pregled;
 • Sadržaj prethodnog i periodičnog ljekarskog pregleda;
 • Rokovi obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda;
 • Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto;
 • Obaveza obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda;

Važenje ranije izdatih izvještaja o obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 04.06.2023.